Na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21),

Vlada objavljuje

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2021. godini

Usklađeni dinarski iznos je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2022 od 28.1.2022. godine, a primenjuje se od 1.2.2022.

1. Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21) iznosi 6.541 dinar.

2. Usklađeni dinarski iznos iz tačke 1. primenjuje se od 1. februara 2022. godine.

05 broj 43-638/2022

U Beogradu, 28. januara 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.