Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21),

Vlada objavljuje

Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2021. godini

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 10/2022 od 28.1.2022. godine, a primenjuju se od 1.2.2022.

1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21) su:

 

usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9)

76.281

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

33.413

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

10.898

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.851

– novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

14.480

– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)

111.380

2) u članu 18. stav 1:

 

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

4.359

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.617

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

7.630

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

43.591

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

10.898

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

21.794

– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)

76.281

3) u članu 21a stav 2:

 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

4) u članu 83. stav 4:

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

111.380

5) u članu 85. stav 1:

 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

14.480

2. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz tačke 1. primenjuju se od 1. februara 2022. godine.

05 broj 43-640/2022

U Beogradu, 28. januara 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.