Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo
o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.
glasnik RS“, br. 18/16), kojima je regulisana razmena podataka o
činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje će pojasniti i
unaprediti postupanje organa uprave u skladu sa navedenim odredbama. Kako
je Uputstvo neobavezujućeg karaktera, njegov sadržaj će se proširivati i
unapređivati u skladu sa razvojem tehnoloških i tehničkih rešenja po
pitanju razmene podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.
Stoga je potrebno da organi, saglasno načelima Zakona o opštem upravnom
postupku, unaprede metodologiju i načine razmene podataka iz službenih
evidencija, uz sagledavanje svih specifičnosti posebnih upravnih
procedura. U tom smislu, potrebno je da organi međusobno sarađuju kako
bi se na najefikasniji način formulisala i uspostavila dobra praksa,
koja bi poslužila ujedno kao osnov za definisanje optimalnog modela
razmene podataka.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u procesu
sprovođenja reforme javne uprave, kreće se u pravcu orjentisanosti uprave
ka građanima, a snažan mehanizam promena, odnosno transformacije javne
uprave u servis građana i privrede je i novi Zakon o opštem upravnom
postupku, koji je usvojen u Narodnoj Skupštini dana 29. februara 2016.
godine. Zakon je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a primenjivaće
se od 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba koje propisuju obaveze
organa da besplatno razmenjuju podatake iz službenih evidencija (čl. 9,
103. i 207.), koje počinju da se primenjuju istekom 90 dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. juna 2016. godine. Naime,
navedene odredbe na nivo načela izdižu odredbu po kojoj su organi koji
postupaju u upravnom postupku dužni da po službenoj dužnosti, pribave
sve podatke o odlučnim činjenicama koji se vode u službenim evidencijama,
odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz
službenih evidncija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona
dostavi.

Izvor: sajt Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu