Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство
о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које ће појаснити и
унапредити поступање органа управе у складу са наведеним одредбама. Како
је Упутство необавезујућег карактера, његов садржај ће се проширивати и
унапређивати у складу са развојем технолошких и техничких решења по
питању размене података из службених евиденција по службеној дужности.
Стога је потребно да органи, сагласно начелима Закона о општем управном
поступку, унапреде методологију и начине размене података из службених
евиденција, уз сагледавање свих специфичности посебних управних
процедура. У том смислу, потребно је да органи међусобно сарађују како
би се на најефикаснији начин формулисала и успоставила добра пракса,
која би послужила уједно као основ за дефинисање оптималног модела
размене података.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у процесу
спровођења реформе јавне управе, креће се у правцу орјентисаности управе
ка грађанима, а снажан механизам промена, односно трансформације јавне
управе у сервис грађана и привреде је и нови Закон о општем управном
поступку, који је усвојен у Народној Скупштини дана 29. фебруара 2016.
године. Закон је ступио на снагу 9. марта 2016. године, а примењиваће
се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба које прописују обавезе
органа да бесплатно размењују податаке из службених евиденција (чл. 9,
103. и 207.), које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона, односно 8. јуна 2016. године. Наиме,
наведене одредбе на ниво начела издижу одредбу по којој су органи који
поступају у управном поступку дужни да по службеној дужности, прибаве
све податке о одлучним чињеницама који се воде у службеним евиденцијама,
односно да органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из
службених евиднција, те да не смеју да захтевају од странке да их она
достави.

Извор: сајт Министарства за државну управу и локалну самоуправу