Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године, с пратећим Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, а који се односе на:
– јавна предузећа,
– јавне агенције,
– привредна друштва (акционарска друштва, друштва са ограниченом одговорношћу), и 
– друга правна лица чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

Према наведеном Закључку:
1. Усваја се текст Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, који је саставни део овог закључка. 
2. Задужује се Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка. 
3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде које ће по примерак доставити свим јавним предузећима, јавним агенцијама и привредним друштвима која обављају делатност од општег интереса из делокруга послова Министарства привреде и свим јавним предузећима и привредним друштвима која обављају делатност од општег интереса на нивоу Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, као и надлежним министарствима која ће по примерак овог закључка доставити јавним агенцијама у чијем делокругу су њихови послови, као и Министарству финансија.

У наставку дајемо текст поменутог упутства.
  
Упутство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину

Обавезују се јавна предузећа, привредна друштва (акционарска друштва, друштва са ограниченом одговорношћу), и друга правна лица чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, да доследно примењују одредбе Закона о јавним предузећима, а да у припреми годишњих програма пословања и финансијских планова за 2015. годину, полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе. Све препоруке сходно се примењују и на јавне агенције.
Посебно указујемо на следеће:
1) Програме пословања за 2015. годину је неопходно доставити оснивачу у предвиђеном законском року до 1. децембра 2014. године.
2) Неопходно је средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је потребно исказати укупан износ обрачунатих зарада с доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада с доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу с предметним законом. Такође, при овери ЗИП-1 обрасца, неопходно је приложити доказ о уплати разлике ових средстава. У прилогу достављамо форму табеле која треба да буде саставни део програма пословања.
3) Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирати у складу са Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнада члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у Републици у октобру претходне године, уз увећања од 50%, односно 20% за председника, односно заменика председника надзорног одбора, респективно, што треба да буде саставни део програма пословања. Неопходно је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, приказати у оквиру програма пословања износ средстава која ће се уплатити у буџет.
4) Организациона шема предузећа са именима свих директора предузећа по организационим деловима, као и именима чланова надзорног одбора треба да буде приказана у програмима пословања.
5) У оквиру програма пословања неопходно је приказати планиране активности за унапређење процеса кључних за пословање предузећа, са исказивањем релевантних индикатора на основу којих ће се мерити напредак у пословању предузећа. Ови индикатори ће бити основа за оцењивање учинка и резултата рада менаџмента и запослених.
6) Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
7) Јавна предузећа која користе или намеравају да користе субвенције, гаранције или другу врсту помоћи, треба да у програму пословања, у посебном делу, планирају динамику, основ и намену коришћења средстава из буџета Републике Србије. Такође, посебан програм је неопходно да буде усвојен од стране Владе, како би повлачење средстава у одобреном износу и динамици било могуће.
8) Сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања, остају на снази и током 2015. године и основа су за припрему програма пословања.
9) Расходе који се односе на репрезентацију неопходно је умањити за 60% у односу на реализована средства из 2014. године.
10) Расходе који се односе на спонзорства, донације и друге сличне намене, неопходно је планирати у програмима пословања са умањењем од 40% у односу на реализована средства из 2014. године.
11) Трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора неопходно је планирати са умањењем од 25% у односу на реализована средства из 2014. године.
12) Службена путовања и средства опредељена за ту намену неопходно је планирати на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе.
13) Средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, неопходно је планирати на рационалан начин уз њихово довођење у везу са очекиваним ефектима и побољшањима у пословању која ће се тиме остварити. Обавезују се сви корисници средстава за намене из овог става да доставе извештаје, као и анализу ефеката на унапређење пословања.
14) Набавку путничких аутомобила је могуће планирати само уз претходно одобрење оснивача.
15) Планирање нових инвестиција могуће је искључиво уз услов окончања инвестиција планираних и започетих у претходним годинама, па је сходно томе неопходно навести планиране инвестиције у 2014. години, процену реализације инвестиција до краја 2014. године, као и инвестиције које се преносе у 2015. годину. Изузетно, нове инвестиције од стратешког значаја, у току 2015. године, могу се планирати само уз посебно одобрење Владе.
16) Планирати расподелу процењене добити за 2014. годину у складу са законом о буџету Републике Србије за 2015. годину.
17) Неопходно је достављање кварталних извештаја о реализацији програма пословања Министарству привреде у роковима предвиђеним Правилником и Упутством за достављање кварталних извештаја, за чију ажурност и тачност је одговоран директор предузећа.
18) Програме пословања, финансијске извештаје, кварталне извештаје о реализацији програма пословања и све друге релевантне пословне и финансијске извештаје, информације и податке о пословању, предузеће је дужно да објави на својој интернет страници, у складу са чланом 62. Закона о јавним предузећима.
19) Вредности индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и сл.), треба да буду исказане у оквиру програма пословања на начин да се у 2015. години искажу циљане вредности ових параметара у односу на процену њихових вредности у 2014. години и да се у току пословне године тежи остваривању њихових вредности. Ово ће бити један од начина на који ће бити вршено оцењивање успешности рада менаџмента и запослених. Ближе информације и упутство о предметним индикаторима налази се у прилогу.

ПРИЛОГ 1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ

ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014. ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4

1.

2.

3.

4.

5.

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

УКУПНО

 

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

 

 

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА

НАЗИВ ИНДИКАТОРА

ОПИС ИНДИКАТОРА

ИНДИКАТОРИ ликвидности

Општа ликвидност

 

обртна средства

 

 

краткорочне обавезе

 

 

 

Убрзана ликвидност

 

обртна средства – залихе

 

 

краткорочне обавезе

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

Задуженост

 

укупан дуг

 

 

укупна средства

 

 

Однос дуга према капиталу

 

укупан дуг

 

 

укупан капитал

 

 

Коефицијент покрића камате

 

ЕБИТ

 

 

расходи за камате

 

 

Коефицијент финансијске стабилности

 

дугорочне обавезе + капитал

 

 

стална имовина + залихе

 

 

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

Просечан период држања залиха

просечне залихе

x 365

приход од продаје

 

Просечан период наплате потраживања

просечни салдо купаца

x 365

приход од продаје

 

Просечан период плаћања обавеза

обавезе према добављачима

x 365

приход од продаје

 

Искоришћеност фиксних средстава

 

приход од продаје

 

 

нето фиксна средства

 

 

Искоришћеност укупних средстава

 

приход од продаје

 

 

укупна средства

 

 

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

Профитна бруто маргина

 

укупна добит

 

 

приход од продаје

 

 

Профитна нето маргина

 

нето добит

 

 

приход од продаје

 

 

ЕБИТ маргина

 

ЕБИТ

 

 

укупан приход

 

 

ЕБИТДА маргина

 

ЕБИТДА

 

 

укупан приход

 

 

Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)

 

нето добит

 

 

укупна средства

 

 

Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)

 

нето добит

 

 

капитал

 

 

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

Економичност пословања

 

пословни приходи

 

 

пословни расходи

 

 

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Јединични трошкови рада

 

бруто зарада и лични расходи

 

 

укупан приход

 

 

Продуктивност рада

 

приход од продаје

 

 

број запослених