Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 Broj: 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, s pratećim Uputstvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu, a koji se odnose na:
– javna preduzeća,
– javne agencije,
– privredna društva (akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću), i 
– druga pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. 

Prema navedenom Zaključku:
1. Usvaja se tekst Uputstva za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka. 
2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da prati primenu i sprovođenje ovog zaključka. 
3. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu privrede koje će po primerak dostaviti svim javnim preduzećima, javnim agencijama i privrednim društvima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa iz delokruga poslova Ministarstva privrede i svim javnim preduzećima i privrednim društvima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, kao i nadležnim ministarstvima koja će po primerak ovog zaključka dostaviti javnim agencijama u čijem delokrugu su njihovi poslovi, kao i Ministarstvu finansija.

U nastavku dajemo tekst pomenutog uputstva.
  
Uputstvo za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu

Obavezuju se javna preduzeća, privredna društva (akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću), i druga pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, da dosledno primenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima, a da u pripremi godišnjih programa poslovanja i finansijskih planova za 2015. godinu, polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Sve preporuke shodno se primenjuju i na javne agencije.
Posebno ukazujemo na sledeće:
1) Programe poslovanja za 2015. godinu je neophodno dostaviti osnivaču u predviđenom zakonskom roku do 1. decembra 2014. godine.
2) Neophodno je sredstva za zarade planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu je potrebno iskazati ukupan iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i nivo obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet u skladu s predmetnim zakonom. Takođe, pri overi ZIP-1 obrasca, neophodno je priložiti dokaz o uplati razlike ovih sredstava. U prilogu dostavljamo formu tabele koja treba da bude sastavni deo programa poslovanja.
3) Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora planirati u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 120-4780/2008, kojim je propisano da neto naknada članovima nadzornog odbora ne može biti viša od prosečne neto zarade isplaćene u Republici u oktobru prethodne godine, uz uvećanja od 50%, odnosno 20% za predsednika, odnosno zamenika predsednika nadzornog odbora, respektivno, što treba da bude sastavni deo programa poslovanja. Neophodno je u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, prikazati u okviru programa poslovanja iznos sredstava koja će se uplatiti u budžet.
4) Organizaciona šema preduzeća sa imenima svih direktora preduzeća po organizacionim delovima, kao i imenima članova nadzornog odbora treba da bude prikazana u programima poslovanja.
5) U okviru programa poslovanja neophodno je prikazati planirane aktivnosti za unapređenje procesa ključnih za poslovanje preduzeća, sa iskazivanjem relevantnih indikatora na osnovu kojih će se meriti napredak u poslovanju preduzeća. Ovi indikatori će biti osnova za ocenjivanje učinka i rezultata rada menadžmenta i zaposlenih.
6) Popunjavanje slobodnih i upražnjenih radnih mesta, kao i dodatno zapošljavanje moguće je samo u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i uslovima i procedurama propisanim Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.
7) Javna preduzeća koja koriste ili nameravaju da koriste subvencije, garancije ili drugu vrstu pomoći, treba da u programu poslovanja, u posebnom delu, planiraju dinamiku, osnov i namenu korišćenja sredstava iz budžeta Republike Srbije. Takođe, poseban program je neophodno da bude usvojen od strane Vlade, kako bi povlačenje sredstava u odobrenom iznosu i dinamici bilo moguće.
8) Svi doneti zaključci Vlade vezani za racionalizaciju troškova poslovanja, ostaju na snazi i tokom 2015. godine i osnova su za pripremu programa poslovanja.
9) Rashode koji se odnose na reprezentaciju neophodno je umanjiti za 60% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014. godine.
10) Rashode koji se odnose na sponzorstva, donacije i druge slične namene, neophodno je planirati u programima poslovanja sa umanjenjem od 40% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014. godine.
11) Troškove koji se odnose na naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora neophodno je planirati sa umanjenjem od 25% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014. godine.
12) Službena putovanja i sredstva opredeljena za tu namenu neophodno je planirati na krajnje racionalan način i za samo najneophodnije svrhe.
13) Sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, neophodno je planirati na racionalan način uz njihovo dovođenje u vezu sa očekivanim efektima i poboljšanjima u poslovanju koja će se time ostvariti. Obavezuju se svi korisnici sredstava za namene iz ovog stava da dostave izveštaje, kao i analizu efekata na unapređenje poslovanja.
14) Nabavku putničkih automobila je moguće planirati samo uz prethodno odobrenje osnivača.
15) Planiranje novih investicija moguće je isključivo uz uslov okončanja investicija planiranih i započetih u prethodnim godinama, pa je shodno tome neophodno navesti planirane investicije u 2014. godini, procenu realizacije investicija do kraja 2014. godine, kao i investicije koje se prenose u 2015. godinu. Izuzetno, nove investicije od strateškog značaja, u toku 2015. godine, mogu se planirati samo uz posebno odobrenje Vlade.
16) Planirati raspodelu procenjene dobiti za 2014. godinu u skladu sa zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.
17) Neophodno je dostavljanje kvartalnih izveštaja o realizaciji programa poslovanja Ministarstvu privrede u rokovima predviđenim Pravilnikom i Uputstvom za dostavljanje kvartalnih izveštaja, za čiju ažurnost i tačnost je odgovoran direktor preduzeća.
18) Programe poslovanja, finansijske izveštaje, kvartalne izveštaje o realizaciji programa poslovanja i sve druge relevantne poslovne i finansijske izveštaje, informacije i podatke o poslovanju, preduzeće je dužno da objavi na svojoj internet stranici, u skladu sa članom 62. Zakona o javnim preduzećima.
19) Vrednosti indikatora kojima će se meriti efikasnost poslovanja (ekonomičnost, rentabilnost, produktivnost, likvidnost, zaduženost i sl.), treba da budu iskazane u okviru programa poslovanja na način da se u 2015. godini iskažu ciljane vrednosti ovih parametara u odnosu na procenu njihovih vrednosti u 2014. godini i da se u toku poslovne godine teži ostvarivanju njihovih vrednosti. Ovo će biti jedan od načina na koji će biti vršeno ocenjivanje uspešnosti rada menadžmenta i zaposlenih. Bliže informacije i uputstvo o predmetnim indikatorima nalazi se u prilogu.

PRILOG 1

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2015. GODINU

MESEC

ISPLAĆEN BRUTO II U 2014. GODINI

OBRAČUNAT BRUTO II U 2015. GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*

OBRAČUNAT BRUTO II U 2015. GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*

IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4

1.

2.

3.

4.

5.

JANUAR

FEBRUAR

MART

APRIL

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

UKUPNO

 

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

 

 

PRILOG 2

INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA

VRSTA INDIKATORA

NAZIV INDIKATORA

OPIS INDIKATORA

INDIKATORI likvidnosti

Opšta likvidnost

 

obrtna sredstva

 

 

kratkoročne obaveze

 

 

 

Ubrzana likvidnost

 

obrtna sredstva – zalihe

 

 

kratkoročne obaveze

 

 

INDIKATORI ZADUŽENOSTI

Zaduženost

 

ukupan dug

 

 

ukupna sredstva

 

 

Odnos duga prema kapitalu

 

ukupan dug

 

 

ukupan kapital

 

 

Koeficijent pokrića kamate

 

EBIT

 

 

rashodi za kamate

 

 

Koeficijent finansijske stabilnosti

 

dugoročne obaveze + kapital

 

 

stalna imovina + zalihe

 

 

INDIKATORI AKTIVNOSTI

Prosečan period držanja zaliha

prosečne zalihe

x 365

prihod od prodaje

 

Prosečan period naplate potraživanja

prosečni saldo kupaca

x 365

prihod od prodaje

 

Prosečan period plaćanja obaveza

obaveze prema dobavljačima

x 365

prihod od prodaje

 

Iskorišćenost fiksnih sredstava

 

prihod od prodaje

 

 

neto fiksna sredstva

 

 

Iskorišćenost ukupnih sredstava

 

prihod od prodaje

 

 

ukupna sredstva

 

 

INDIKATORI RENTABILNOSTI

Profitna bruto margina

 

ukupna dobit

 

 

prihod od prodaje

 

 

Profitna neto margina

 

neto dobit

 

 

prihod od prodaje

 

 

EBIT margina

 

EBIT

 

 

ukupan prihod

 

 

EBITDA margina

 

EBITDA

 

 

ukupan prihod

 

 

Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)

 

neto dobit

 

 

ukupna sredstva

 

 

Stopa povraćaja na kapital (ROE)

 

neto dobit

 

 

kapital

 

 

INDIKATORI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost poslovanja

 

poslovni prihodi

 

 

poslovni rashodi

 

 

INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI

Jedinični troškovi rada

 

bruto zarada i lični rashodi

 

 

ukupan prihod

 

 

Produktivnost rada

 

prihod od prodaje

 

 

broj zaposlenih