Najkasnije do 15. januara 2021. godine u poresko sanduče na portalu Poreske uprave biće postavljeno obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa svim privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove, objavila je Poreska uprava. Obaveštenje će, kako se navodi, sadržati podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike, broju rata, iznosu rate, datumu dospeća rate, broju odobrenja za plaćanje (BOP) i računu za uplatu.
Preduzetnicima paušalcima odloženo je plaćanje za četiri mesečne akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti. Plaćanje poreskih obaveza za njih je podeljeno na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.
Privrednim subjektima odlaže se porez i doprinosi na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika koji su se opredelili za odlaganje podnošenjem poreske prijave PPP-PD sa iskazanim datumom plaćanja 4. januar i 5. januar 2021. godine. Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate. I njima prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.
– Postupkom odlaganja plaćanja će biti obuhvaćen poreski dug na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike – objavila je Poreska.
Ukoliko je obveznik delimično izmirio poresku obavezu, odlaganjem plaćanja će biti obuhvaćen preostali iznos poreskog duga.
Privredni subjekti mogu i pre isteka roka za plaćanje odložene rate da u celosti isplate dugovani porez i doprinose, a ukoliko ne izmire ratu u propisanim rokovima, gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.
– Nadležni poreski organ sprovodi postupak redovne i prinudne naplate nad preostalim neplaćenim iznosom, shodno odredbama zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija – saopštila je Poreska.
Izvor: sajt Ekapije
Naslov: Redakcija