Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 51. stav 1. tačka 6) i stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 15. st. 1. i 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), a u vezi sa Zaključkom Vlade 08 broj 53-2814/2020 od 24. marta 2020. godine,

Ministar zdravlja donosi

Uputstvo o načinu i mestu sprovođenja pojačanog zdravstvenog nadzora u objektima za zdravstveno siguran smeštaj

Uputstvo je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 43/2020 od 27.3.2020. godine, kada je i stupilo na snagu.

1. Određuje se da će se preventivne mere pojačanog zdravstvenog nadzora, radi sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane​​ virusom SARS-CoV-2, sprovoditi, u skladu sa epidemiološkom situacijom, u objektima za zdravstveno siguran smeštaj stanovništva, i to u:

1) Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Bujanovačka Banja” – za ulazak u Republiku Srbiju iz Republike Severne Makedonije i sa juga;

2) Omladinskom kampu „Karataš”, Kladovo – za ulazak u Republiku Srbiju iz Republike Bugarske i Rumunije;

3) – Ustanovi studentskih odmarališta „Palić”, Palić;

– Studentskom centru „Subotica”, i to: Studentskom domu​​ „Bosa Pavićević” i Studentskom domu „Ivo Lola Ribar”

za ulazak u Republiku Srbiju iz Republike Hrvatske i Mađarske;

4) Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović – Zlatibor”, Zlatibor – za ulazak u Republiku Srbiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore;

5) – Studentskom domu „Košutnjak”,

– Studentskom domu „Kralj Aleksandar” i

– Učeničkom domu „Patrijarh Pavle”,

za ulazak u Republiku Srbiju preko Aerodroma „Nikola Tesla”, Beograd.

Mere iz stava 1. ove tačke primenjuju se na sve putnike koji u međunarodnom saobraćaju ili u saobraćaju posebnog režima ulaze u Republiku Srbiju, a u objektima iz stava 1. ove tačke ili, saglasno raspoloživim smeštajnim kapacitetima, u drugim objektima.

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 530-01-163/2020-22

U Beogradu, 26. marta 2020. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.