Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dalje: ministar) formira Posebnu radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Za svaku školsku upravu, radi operativnog postupanja, odnosno praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove, formira se radna podgrupa.

Radne podgrupe formira ministar, na predlog nadležne školske uprave i reprezentativnih sindikata koji predlažu članove iz reda reprezentativnih sindikata u obrazovanju i vaspitanju.

Radna podgrupa ima devet članova, i to:

1) tri predstavnika ministarstva, od kojih su obavezni članovi rukovodilac školske uprave i savetnik zadužen za finansijsko-materijalno poslovanje iz Sektora za finansije;
2) dva predstavnika direktora, i to: jedan iz reda direktora osnovnih škola i jedan iz reda direktora srednjih škola;
3) po jedan predstavnik reprezentativnih sindikata u obrazovanju i vaspitanju iz reda zaposlenih u osnovnim, odnosno srednjim školama.

Rukovodilac nadležne školske uprave je predsednik radne podgrupe.

Članovi radne podgrupe mogu imati zamenike. Članovi radne podgrupe i njegovi imenovani zamenici moraju biti iz reda predstavnika iste strukture.

Rukovodilac školske uprave može da predloži ministru promenu člana radne podgrupe i ovaj predlog mora biti obrazložen, uz obavezu da od svih članova radne podgrupe pribavi izjašnjenje o ovom predlogu.

Imena članova svake radne podgrupe, rukovodioci školskih uprava i reprezentativni sindikati, dostavljaju koordinatoru školskih uprava najkasnije u petak, 21.8.2020. godine do 12 časova.

Zadatak radne podgrupe je da prati proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa direktorima ustanova, a u skladu sa relevantnim propisima kojima je uređena oblast radnog angažovanja, odnosno u skladu sa:

 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020);
 • Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 21/2015 i 92/2020);
 • Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje);
 • Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US i 86/2019);
 • Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018) i
 • drugim relevantnim propisima.

Imajući u vidu navedeno podsećamo na sledeće:

 1. Preuzimanje zaposlenih

Preuzimanje zaposlenih uređeno je odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (dalje: PKU).

U skladu sa odredbama člana 152. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prijem u radni odnos u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave vrši se na osnovu preuzimanja zaposlenog sa liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom (dalje: preuzimanje sa liste), kao i na osnovu preuzimanja ili konkursa ako se nije moglo izvršiti preuzimanje sa liste.

Odredbama člana 153. istog zakona propisano je da se zaposleni koji je u ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vreme, a za čijim radom je u potpunosti prestala potreba, smatra neraspoređenim i ostvaruje pravo na preuzimanje sa liste.

Pre početka školske godine, rukovodioci školskih uprava, predstavnici direktora ustanova i predstavnici reprezentativnih sindikata zajednički utvrđuju ovu listu i podatke unose u informacioni sistem prosvete na osnovu kojih se objavljuju liste.

Odredbama PKU propisano je da pre početka školske godine, a najkasnije do 15. avgusta, direktori ustanova dostavljaju rukovodiocu nadležne školske uprave liste zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba u tekućoj školskoj godini, kao i u prethodnom periodu (dalje: tehnološki višak), i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom, kao i listu slobodnih radnih mesta koja treba da bude potpisana od strane ovlašćenih predstavnika reprezentativnih sindikata ustanove. Ukoliko lista nije potpisana od strane ovlašćenih predstavnika sindikata, direktor ustanove je dužan da na listi navede razloge zbog kojih to nije učinjeno.

Informacije o tehnološkim viškovima, zaposlenima sa nepunim radnim vremenom i potrebama za zapošljavanjem novih radnika (dalje: slobodna radna mesta) se objavljuju ažuriranjem kadrovskih podataka u centralnoj bazi zaposlenih informacionog sistema prosvete za školsku 2020/2021. godinu. Podaci iz informacionog sistema prosvete objavljuju se na zvaničnoj internet stranici MPNTR http://liste.mpn.gov.rs, na kojoj se nalaze tri liste: lista slobodnih radnih mesta, lista tehnoloških viškova i lista nepunih normi. Liste koje sadrže lične podatke (tehnološki viškovi i zaposleni sa nepunim radnim vremenom) objavljuju se u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. Javnim objavljivanjem ovih lista, kao i ostalih kadrovskih podataka iz ustanova, obezbeđuje se blagovremena informisanost javnosti i transparentnost rada ustanova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dalje: MPNTR).

Primerak izvoda iz informacionog sistema prosvete, liste tehnoloških viškova, zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i slobodnih radnih mesta se štampa i dostavlja nadležnoj školskoj upravi najkasnije u roku od pet radnih dana od dana isteka roka za unošenje podataka u informacioni sistem prosvete i koji mora biti overen pečatom ustanove i potpisan od strane direktora ustanove i predstavnika sindikata. Ukoliko liste nisu potpisane od strane ovlašćenih predstavnika sindikata, direktor je dužan da na listi navede razloge zbog kojih to nije učinjeno.

1.1. Redosled preuzimanja zaposlenih

Odredbama člana 5. PKU uređeno je preuzimanje zaposlenih, i to prema sledećem redosledu:

 1. Sa listezaposlenih za čijim je radom delimično ili u potpunosti prestala potreba zaposleni se može preuzeti samo za procenat za koji mu je smanjeno radno angažovanje u odnosu na procenat sa kojim je zasnovao radni odnos,
 2. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u toj ustanovi,
 3. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u ustanovama na teritoriji nadležne školske uprave,
 4. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom iz drugih školskih uprava uz saglasnost školskih uprava.

Liste se redovno ažuriraju tokom godine, na osnovu podataka koje dostavljaju direktori ustanova.

Odredba člana 6. PKU o preuzimanju zaposlenih primenjuje se samo u slučaju kada se iscrpe sve mogućnosti za preuzimanje zaposlenih prema odredbama člana 5. PKU.

1.2. Primena odredaba PKU

Povodom pitanja koja se odnose na preuzimanje, a u vezi sa primenom odredaba čl. 5. i 6. PKU, napominjemo da je Komisija za tumačenje odredaba PKU do sada donela više odluka, koje se nalaze i na zvaničnoj internet strani MPNTR: http://www.mpn.gov.rs/poseban-kolektivni-ugovor/

 1. Konkurs

Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) propisano je da korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2019. godine. Izuzetno, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija. U skladu sa Uredbom o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)

Ukazujemo da je, pored odredaba navedenih propisa, neophodno postupati i u skladu sa odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

 1. Radni odnos na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu

Članom 155. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređen je radni odnos na određeno vreme. Članom 155. stav 3. tačka 3) propisano je da ustanova bez konkursa može da primi u radni odnos na određeno vreme lice do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine.

Navedena odredba odnosi se na uređivanje načina popunjavanja upražnjenog radnog mesta koje se do preuzimanja, odnosno do izbora kandidata po konkursu, a najkasnije do 31. avgusta, popunjava na određeno vreme bez konkursa, kako bi se do tog momenta obezbedilo nesmetano odvijanje obrazovnog i vaspitnog procesa.

Dužina trajanja ugovora o radu o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme, koji se zasniva u skladu sa članom 155. stav 3. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je do momenta potpisivanja sporazuma o preuzimanju zaposlenog (na osnovu člana 5. PKU i člana 152. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) ili do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, ali svakako najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine. Kako bi se omogućilo preuzimanje zaposlenog, potrebno je da nadležna školska uprava ima informaciju o svim upražnjenim radnim mestima i direktor ustanove je dužan da dostavlja tražene podatke.

POSEBNA RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Zadatak Posebne radne grupe je da:

– prati proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, PKU i drugim relevantnim propisima;

– koordinira rešavanje problema, odnosno usmerava angažovanje zaposlenih u prosveti davanjem odgovarajućih instrukcija i smernica u cilju „ukrupnjavanja normi“ i maksimalnog angažovanja na jednom radnom mestu u skladu sa važećim propisima;

– ukazuje na mogućnost obraćanja nadležnim državnim organima, u skladu sa zakonom, ukoliko se problem ne može rešiti koordinacijom;

– rešava pitanja popunjavanja upražnjenih radnih mesta u ustanovama od nacionalnog značaja i od posebnog interesa za Republiku Srbiju (Matematička gimnazija iz Beograda, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada, Filološka gimnazija iz Beograda, Karlovačka gimnazija iz Sremskih Karlovaca, Prva kragujevačka gimnazija i Škola za muzičke talente iz Ćuprije) uz prisustvo direktora navedenih škola.

Uputstvo za rad Radnih podgrupa na nivou školske uprave i direktora škola

– Direktori ustanova unose podatke o slobodnim radnim mestima, tehnološkim viškovima i zaposlenima sa nepunim radnim vremenom u školskoj 2020/2021. godini i prethodnim godinama u informacioni sistem prosvete, najkasnije do petka, 21.8.2020. godine do 15 časova. Potpisane liste tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, direktori dostavljaju radnim podgrupama nadležne školske uprave najkasnije do petka, 21.8.2020. godine;

– Uneti podaci u informacioni sistem predstavljaju početno stanje tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i slobodnih radnih mesta pre preuzimanja zaposlenih iz drugih ustanova;

– Zvanična internet adresa na kojima se objavljuju svi navedeni podaci je: http://liste.mpn.gov.rs i na njoj se nalaze sve tri liste: lista tehnoloških viškova, lista zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i lista slobodnih radnih mesta;

– Pomenute liste se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u ponedeljak, 24.8.2020. godine. Zaposleni koji su zainteresovani da zasnuju radni odnos putem preuzimanja dužni su da se u pisanoj formi obrate ustanovama sa kojima žele da zasnuju radni odnos putem preuzimanja. Navedene prijave zaposleni mogu podneti u ponedeljak, 24.8.2020. i utorak, 25.8.2020. godine. Direktori su obavezni da o postojanju navedenih lista i utvrđenim rokovima obaveste zaposlene koji su tehnološki viškovi i zaposlene sa nepunim radnim vremenom u svojim ustanovama;

– Nakon prijema svih prijava, direktori ustanova odlučuju sa kojim će od prijavljenih lica da zasnuju radni odnos putem preuzimanja i proces preuzimanja zaposlenih koji ispunjavaju zakonske uslove započinju odmah po prijemu dokumentacije. Odluku o preuzimanju zaposlenog direktor donosi narednog dana od dana isteka roka za dostavu prijava zainteresovanih lica, odnosno u sredu, 26.8.2020. godine. Nakon donošenja navedene odluke direktori unose podatke u informacioni sistem prosvete najkasnije do 27.8.2020. do 15 časova i nove liste se objavljuju 28.8.2020. godine, kako bi se istog dana, 28.8.2020. godine, i u ponedeljak, 31.8.2020. godine omogućio prijem novih zahteva i sproveo postupak preuzimanja zaposlenih na upražnjenim radnim mestima. Nakon objavljivanja lista direktori su dužni da odmah unesu sve promene do kojih dolazi u toku školske godine, a MPNTR će liste objavljivati po potrebi, a najmanje jednom mesečno. U septembru 2019. godine liste će se objavljivati na nedeljnom nivou zbog ažurnosti podataka;

– Zahteve za preuzimanje podnete nakon 1.9.2020. godine, direktor je dužan da rešava u utvrđenim rokovima.

– Radne podgrupe dužne su da blagovremeno rešavaju sva nerešena pitanja u vezi sa „prvim krugom“ raspoređivanja, kao i druga sporna pitanja do kojih dolazi tokom cele školske godine;

– Direktori ustanova su dužni da postupaju po svim podnetim zahtevima na sve i podnosiocu zahteva dostave odgovor u pisanoj formi u roku od pet dana od dana prijema zahteva, zajedno sa obrazloženjem koje sadrži razloge usled kojih preuzimanje nije izvršeno. Podatke o odgovoru dostavljenom podnosiocu zahteva, direktor istovremeno dostavlja i radnoj podgrupi.

– Posebno napominjemo da su direktori u obavezi da omoguće nesmetani prijem zahteva za preuzimanje, bez obzira da li su direktor ili sekretar škole prisutni, a svako ometanje procesa preuzimanja biće sankcionisano;

– Ukoliko je zaposleni radno angažovan u dve ili više ustanova, ustanove su dužne da usklade strukturu radnog vremena takvih zaposlenih na način da zaposleni može nesmetano da obavlja rad kod svih poslodavaca;

– Sve radne podgrupe na nivou svoje školske uprave treba da razmotre mogućnost ukrupnjavanja normi zaposlenih u cilju ostvarivanja pune norme nastavnika u jednoj ustanovi, vodeći pri tom računa o odredbama čl. 5. i 6. PKU. Naime, radne podgrupe školske uprave će, ukoliko na teritoriji svoje školske uprave imaju zaposlene koji sa određenim procentom norme rade u više škola, sačiniti predlog za angažovanje takvog zaposlenog na upražnjeno radno mesto na kojem bi taj zaposleni mogao biti angažovan na punom ili većem procentu norme. Ovakav način popunjavanja upražnjenih radnih mesta u cilju ukrupnjavanja norme, vrši se uz pisanu saglasnost zaposlenog i direktora ustanove iz koje se i u koju se preuzima zaposleni. Sva zainteresovana lica mogu radnoj podgrupi nadležne školske uprave dostavljati konkretne predloge radi sačinjavanja predloga za ovakav način preuzimanja radi ukrupnjavanja norme. Radne podgrupe dužne su da pre započinjanja procesa preuzimanja utvrde optimalno konačno stanje na teritoriji nadležne školske uprave i sačine preporuke za preuzimanje sa liste kojima se postiže ukrupnjavanje normi, kako bi se u što kraćem roku izvršilo preuzimanje koje bi bilo u najboljem interesu kako zaposlenih i ustanova, tako i celokupnog obrazovno-vaspitnog procesa i svih učesnika u njemu. Još jednom ukazujemo na obavezu poštovanja odredaba čl. 5. i 6. PKU, prilikom utvrđivanja mogućnosti i realizacije ovakvog vida preuzimanja.

– Radna podgrupa na nivou školske uprave svojom odlukom/preporukom upućuje lice na slobodno radno mesto radi preuzimanja, vodeći računa o smanjenju putnih troškova, racionalizaciji u smislu ukrupnjavanja norme, specifičnoj porodičnoj situaciji (briga o članu porodice kojem je neophodna pomoć, putovanje iz drugog mesta i sl.);

– Zaposleni koji želi da bude preuzet u drugu ustanovu, u skladu sa odredbama člana 6. PKU i člana 152. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, uz zahtev za saglasnost koju podnosi radnoj podgrupi dostavlja i pribavljenu saglasnost direktora ustanove iz koje se preuzima i direktora ustanove koja ga preuzima;

– Radna podgrupa treba da razmotri prijave kršenja odredaba PKU i nepoštovanja principa ukrupnjavanja norme u najboljem interesu zaposlenog i nastavnog procesa, zauzme stav o tome i izda preporuke direktorima;

– Radna podgrupa sastaje se periodično u zavisnosti od podnetih prijava, vodeći računa o blagovremenosti rešavanja po podnetim prijavama, o čemu sačinjava zapisnik;

– Zapisnik sa sastanka radne podgrupe sadrži i pisano obrazloženje svake podnete prijave, kao i način i razloge za zauzeti stav i donošenu odluku/preporuku;

– Radna podgrupa obaveštava podnosioca prijave o zauzetom stavu i donetoj odluci/preporuci u roku od osam dana od dana zauzimanja stava i donošenoj odluci/preporuci, o čemu istovremeno obaveštava i direktora škole;

– Ukoliko utvrdi ili osnovano sumnja da direktor škole krši propise kojima se uređuje preuzimanje zaposlenih (odbijanje preuzimanja tehnoloških viškova, prijem nestručnih lica, nepostupanje po podnetom zahtevu…), obaveštava o tome ministra i nadležnu inspekciju uz predlog za preduzimanje mera radi kontrole rada direktora;

– Ukoliko nadležni organ, pravovremeno i u razumnom roku, ne postupi po podnetom predlogu radne podgrupe za kontrolu rada direktora, radna podgrupa o tome obaveštava Posebnu radnu grupu.

Izveštavanje o radu Radnih podgrupa

Radna podgrupa dužna je da najmanje dva puta godišnje sačini izveštaj o svom radu i dostavi ga Posebnoj radnoj grupi. Radna podgrupa dužna je da izveštaj o svom radu dostavlja i češće, i to na zahtev Posebne radne grupe, odnosno ministra.

Obavezni elementi izveštaja o radu radne podgrupe su:

1) datum početka rada;
2) broj i datum svih održanih sastanaka, sa naznakom prisutnih članova na svakom pojedinačnom sastanku;
3) napomene o činjenicama od značaja za rad radne podgrupe, kao što su: najteže rešavane situacije, najčešći problemi koji se javljaju u školskoj upravi, izuzimanje članova prilikom donošenja pojedinih odluka, prijava pritisaka na članove, problemi sa dokumentacijom i slično;
4) rezultate rada zajedno sa brojem rešenih i nerešenih prijava;
5) predlog preporuka za izmenu i dopunu odredaba ovog stručnog uputstva na osnovu stečenih iskustava tokom rada, a radi unapređivanja ovog postupka;
6) datum završetka rada radne podgrupe za period za koji se dostavlja izveštaj;
7) svojeručne potpise svih članova radne podgrupe.

(Uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 153-03-11/2020-01 od 17.8.2020)