Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени наведеним законом.

 

1. УПУТСТВО

о примени одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15) које се односе на поступак остваривања права запослених на новчану накнаду или отпремнину из буџета Републике Србије

 

Средства за исплату новчане накнаде/отпремнине у поступку рационализације обезбеђују се:

1) у буџету Републике Србије – за запослене у систему државних органа и систему јавних служби, осим за запослене у здравственим установама и организацијама за обавезно социјално осигурање;

2) у буџету аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе – за запослене у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе, осим за запослене у јавним предузећима, односно привредним друштвима;

3) у финансијском плану јавних предузећа, односно привредних друштава – за запослене у јавним предузећима, односно привредним друштвима на које се примењује овај закон;

4) у финансијским плановима организација за обавезно социјално осигурање – за запослене у организацијама за обавезно социјално осигурање и за запослене у здравственим установама.

Захтев за одобравање средстава за исплату новчане накнаде/отпремнине из буџета РС Министарству државне управе и локалне самоуправе достављају:

1) министарства

– за запослене у министарствима,

– за запослене у јавним службама и другим организационим облицима основаним у областима из њиховог делокруга (осим за запослене у здравственим установама),

2) министарство надлежно за послове одбране

– за професионалне припаднике Војске Србије,

– за државне службенике и намештенике у Министарству одбране,

3) министарство надлежно за послове правде

– за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и државном правобранилаштву, као и организационим облицима у њиховом саставу,

4) Високи савет судства

– за запослене у Високом савету судства,

5) Државно веће тужилаца

– за запослене у Државном већу тужилаца,

6) други организациони облик у систему државних органа

– за своје запослене.

 

I. ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ОБЛИКА У СИСТЕМУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА КОЈИ ЗА СВОЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ИЛИ ОТПРЕМНИНУ ИЗ БУЏЕТА РС

 

Организациони облици достављају министарству у чијем су делокругу (припадност делокругу одређеног министарства одређује се према Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, систему АПВ, систему локалне самоуправе за календарску 2015. годину (у даљем тексту: Одлука Владе за 2015. годину) следећу документацију:

1) Захтев за одобравање средстава за исплату новчане накнаде/отпремнине за запослене којима престаје радни однос у поступку рационализације:

– Захтев треба да садржи: назив организационог облика, укупан износ средстава потребан за новчане накнаде или отпремнине; податке о запосленима којима престаје радни однос (име и презиме запосленог, пол, назнаку да ли је у питању особа са инвалидитетом, назив радног места/послова на којем је запослени радио, назнаку да је радно место укинуто или је на истом смањен број извршилаца, висина отпремнине/новчане накнаде која је утврђена запосленом);

2) раније важећи акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

3) нови акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

4) програм решавања вишка запослених, ако је донет;

5) оригинал акта о престанку радног односа за сваког запосленог;

– за запослене који су добили новчану накнаду доставити и попуњени образац анкете;

6) акт којим је утврђена новчана накнада/отпремнина за сваког запосленог којем престаје радни однос

– наведени износ може бити утврђен у акту о престанку радног односа или у посебном решењу послодавца;

– из диспозитива и образложења наведеног акта треба да произлазе следећи подаци: висина новчане накнаде/отпремнине која је утврђена запосленом; подаци о висини плате који су служили за обрачун новчане накнаде/отпремнине ако се иста обрачунавала на основу плате запосленог; број година рада у радном односу у јавном сектору, матични број запосленог, број текућег рачуна и назив пословне банке код које се рачун води;

7) изјава руководиоца организационог облика дата под материјалном и кривичном одговорношћу за тачност достављених података.

Напомена: Високи савет судства, Државно веће тужилаца и сваки други организациони облик у систему државних органа који средства за новчане накнаде/отпремнине добија из буџета РС, а који у Одлуци Владе за 2015. годину не припада делокругу одређеног министарства, напред наведену документацију за своје запослене доставља непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

II. ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТАВА КОЈА МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ/ОТПРЕМНИНЕ

Министарство у чијем делокругу су организациони облици за које подноси захтев Министарству државне управе и локалне самоуправе за одобравање новчане накнаде/отпремнине, по пријему захтева организационих облика с прилозима, поступа на следећи начин:

1) врши проверу да ли је достављена потпуна документација у складу са Законом (потпуност се проверава у односу на врсту и број прилога и захтевану садржину );

– ако је документација непотпуна, позива се организациони облик да изврши допуну;

2) врши проверу садржине документације у складу са Законом

– ако је утврђивање новчане накнаде/отпремнине извршено супротно закону, документација се враћа организационом облику који се позива да поступи у складу са законом (нпр. новчана накнада/отпремнина је обрачуната за мање/више година рада у радном односу у јавном сектору него што је запослени остварио, запослени није испуњавао услове да прими новчану накнаду по опцији за коју му је послодавац обрачунао новчану накнаду, радно место запосленог није укинуто или није смањен број извршилаца у систематизацији а запосленом се омогућава исплата новчане накнаде/отпремнине, рационализација се врши у складу са измењеним систематизацијама које нису усвојене од стране надлежних органа, ако је таква процедура прописана законом и др);

– упозорава се руководилац организационих облика на материјалну и кривичну одговорност због непоступања у складу са Законом;

3) подноси Министарству државне управе и локалне самоуправе јединствени захтев за исплату новчане накнаде/отпремнине за све запослене у свом делокругу

– захтев који је оцењен као комплетан, може бити достављен за све организационе облике из делокруга, као јединствен захтев, или као појединачни захтев за одређени организациони облик, водећи рачуна о роковима за исплату новчане накнаде/отпремнине утврђене законом,

– захтев нарочито садржи:

1. укупан износ средстава потребан за новчане накнаде/отпремнине за запослене из делокруга министарства и број запослених којима се одобравају средства;

2. називе организационих облика, износ средстава које треба одобрити том организационом облику, број запослених по организационом облику којем се одобравају средства;

4) уз захтев доставља све прилоге које је доставио организациони облик за који се захтева одобравање средстава за исплату.

Напомена: ради ефикаснијег поступања по захтевима за исплату новчане накнаде/отпремнине, потребно је да свако министарство одреди контакт особу која ће остварити сарадњу са контакт особом Министарства државне управе и локалне самоуправе у поступку одобравања средстава за исплату новчаних накнада/отпремнина.

 

III. ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе поступа на следећи начин по пријему захтева министарстава, државних органа и других организационих облика који му достављају захтеве :

1) врши обраду свих примљених захтева који су оцењени као садржински уредни;

– враћа подносиоцу захтева (министарству или другом организационом облику који непосредно подноси захтев) непотпуне захтеве или захтеве који нису засновани на Закону, на допуну или на усаглашавање са Законом;

2) на основу уредних захтева врши појединачну исплату отпремнине/новчане накнаде запосленима на њихове текуће рачуне;

3) након извршене уплате отпремнина/новчане накнаде на текуће рачуне запослених доставља извештај министарству о извршеним уплатама отпремнина/новчаних накнада запосленима из његовог делокруга;

4) припрема структуиран извештај за Владу о реализацији средстава за исплату новчаних накнада/отпремнина након завршене рационализације за текућу годину.

 

2. УПУТСТВО

о примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15) које се односе на јединице локалне самоуправе које планирају да изврше рационализацију запослених у већем обиму од планираног, за потребе исплата новчаних накнада и отпремнина

 

Законом о буџету РС за 2015. године чланом 36. ст. 1. и 2. је прописано да „Јединице локалне власти у 2015. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2014. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 37. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 110/13 и 116/14) уз изостанак индексације плата за октобар 2014. године.“ Тако планирану масу средстава за обрачун и исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти потребно је умањити у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14), а затим и за 2,5% у складу са планом рационализације из члана 10. став 1.

Министарство државне управе и локалне самоуправе врши контролу спровођења плана рационализације броја запослених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, који је донео надлежни орган.

Јединица локалне самоуправе која планира да изврши рационализацију запослених у већем обиму од планираног, поштујући одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14), потребно је реализовати планирана средства која износе 2,5% од бруто масе зарада у 2015. године ради решавања одлива броја запослених , након чега ће бити утврђен износ недостајућих средстава за даљу рационализацију (рационализацију преко планираног броја).

За износ недостајућих средстава за исплату новчаних накнада/отпремнина јединице локалне самоуправе могу да се обрате министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе, сходно члану 27. Закона о начину одређивање максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15).

 

I. ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ ПЛАНИРАЈУ ДА ИЗВРШЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЋЕМ ОБИМУ ОД ПЛАНИРАНОГ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНИХ НАКНАДА И ОТПРЕМНИНА ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:

 

1. Потребно је израдити план рационализације и захтев за одобравање недостајућих средстава који ће садржати следеће елементе:

1) Број запослених и укупна планирана средства за новчане накнаде или отпремнине запослених;

2) Износ планиране масе средстава која неће бити исплаћена запосленима по извршеној рационализацији до планираног броја;

3) Износ планиране масе средстава која неће бити исплаћена запосленима по извршеној рационализацији преко планираног броја;

4) Списак запослених којима је јединица локалне самоуправе исплатила новчане накнаде/отпремнине из сопственог буџета;

– Списак нарочито садржи: Име и презиме запосленог,пол, ЈМБГ,назив радног места на којем је запослени радио, назнаку да ли је радно место укинуто или је смањен број извршилаца, висину планиране новчане накнаде/отпремнине, износ планиране масе средстава за плате која неће бити исплаћена запосленом по извршеној рационализацији;

5) Укупан износ средстава која је локална самоуправа исплатила из сопственог буџета;

6) Укупан износ недостајућих средстава;

7) Списак запослених којима јединица локалне самоуправе планира исплату новчане накнаде/отпремнине из недостајућих средстава;

– Списак нарочито садржи: Име и презиме запосленог,пол, ЈМБГ,назив радног места на којем је запослени радио, назнаку да ли је радно место укинуто, висину планиране новчане накнаде/отпремнине, износ планиране масе средстава за плате која неће бити исплаћена запосленом по извршеној рационализацији.

2. У захтеву за одобравање недостајућих средстава за исплату новчаних накнада и отпремнина за запослене потребно је посебно исказати:

1) Која организациона јединица или јавна служба врши рационализацију запослених у већем обиму од планираног;

2) Разлог због којег се врши рационализације запослених у већем обиму од планираног;

3) Укупан износ недостајућих средстава;

3. Уз захтев за одобравање недостајућих средстава за исплату новчаних накнада и отпремнина за запослене којима престаје радни однос у поступку рационализације запослених у већем обиму од планираног неопходно је доставити:

1) захтев који треба да садржи:

– назив организационог облика, укупан износ средстава потребан за новчане накнаде/отпремнине; податке о запосленима којима престаје радни однос (име и презиме запосленог, пол, назнаку да ли је у питању особа са инвалидитетом, назив радног места/послова на којем је запослени радио, назнаку да је радно место укинуто или је на истом смањен број извршилаца, висина отпремнине/новчане накнаде која је утврђена запосленом);

2) раније важећи акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

3) нови акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

4) програм решавања вишка запослених ако је донет;

5) оверену фотокопију акта о престанку радног односа за сваког запосленог.

– за запослене који су добили новчану накнаду доставити и попуњени образац анкете;

6) акт којим је утврђена новчана накнада/отпремнина за сваког запосленог којем престаје радни однос

– из диспозитива и образложења наведеног акта треба да произилазе следећи подаци: висина новчане накнаде/отпремнине која је утврђена запосленом; подаци о висини плате који су служили за обрачун новчане накнаде/отпремнине ако се иста обрачунавала на основу плате запосленог, број година рада у радном односу у јавном сектору, матични број запосленог, број текућег рачуна и назив пословне банке код које се рачун води;

7) изјава руководиоца организационог облика дата под материјалном и кривичном одговорношћу за тачност достављених података.

 

II. ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе по пријему захтева од јединица локалне самоуправе поступа на следећи начин:

1) јединицама локалне самоуправе које су доставиле захтеве за одобрење недостајућих средстава, који су оцењени као непотпуни, у року од 10 дана од дана пријема:

– враћа подносиоцу захтева непотпуне захтеве или захтеве који нису засновани на Закону, на допуну или на усаглашавање са Законом;

2) на основу уредних захтева министарство одлучује о одобравању исплате недостајућих средстава по основу новчаних накнада и отпремнина за потребе рационализације преко планираног броја;

3) врши уплату недостајућих средстава на текући рачун јединице локалне самоуправе за потребе исплате новчаних накнада и отпремнина за потребе рационализације преко планираног броја уз наведену обавезу јединице локалне самоуправе да обезбеди пренос трансферисаних средстава до запослених који остварују право на исплату накнаде односно отпремнине;

4) припрема структуиран извештај за Владу о реализацији средстава за исплату новчаних накнада и отпремнина након завршене рационализације за текућу годину.

 

Припремила Редакција