Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Uputstva, podeljena na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i za zaposlene u sistemu državnih organa i javnih službi, imaju za cilj olakšavanje procesa sprovođenja racionalizacije kod organizacionih oblika koji su obuhvaćeni navedenim zakonom.

 

1. UPUTSTVO

o primeni odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, broj 68/15) koje se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na novčanu naknadu ili otpremninu iz budžeta Republike Srbije

 

Sredstva za isplatu novčane naknade/otpremnine u postupku racionalizacije obezbeđuju se:

1) u budžetu Republike Srbije – za zaposlene u sistemu državnih organa i sistemu javnih službi, osim za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

2) u budžetu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave – za zaposlene u sistemu autonomne pokrajine, odnosno sistemu lokalne samouprave, osim za zaposlene u javnim preduzećima, odnosno privrednim društvima;

3) u finansijskom planu javnih preduzeća, odnosno privrednih društava – za zaposlene u javnim preduzećima, odnosno privrednim društvima na koje se primenjuje ovaj zakon;

4) u finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje – za zaposlene u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama.

Zahtev za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade/otpremnine iz budžeta RS Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostavljaju:

1) ministarstva

– za zaposlene u ministarstvima,

– za zaposlene u javnim službama i drugim organizacionim oblicima osnovanim u oblastima iz njihovog delokruga (osim za zaposlene u zdravstvenim ustanovama),

2) ministarstvo nadležno za poslove odbrane

– za profesionalne pripadnike Vojske Srbije,

– za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane,

3) ministarstvo nadležno za poslove pravde

– za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu, kao i organizacionim oblicima u njihovom sastavu,

4) Visoki savet sudstva

– za zaposlene u Visokom savetu sudstva,

5) Državno veće tužilaca

– za zaposlene u Državnom veću tužilaca,

6) drugi organizacioni oblik u sistemu državnih organa

– za svoje zaposlene.

 

I. OBAVEZE ORGANIZACIONIH OBLIKA U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA KOJI ZA SVOJE ZAPOSLENE OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ILI OTPREMNINU IZ BUDŽETA RS

 

Organizacioni oblici dostavljaju ministarstvu u čijem su delokrugu (pripadnost delokrugu određenog ministarstva određuje se prema Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, sistemu APV, sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2015. godinu (u daljem tekstu: Odluka Vlade za 2015. godinu) sledeću dokumentaciju:

1) Zahtev za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade/otpremnine za zaposlene kojima prestaje radni odnos u postupku racionalizacije:

– Zahtev treba da sadrži: naziv organizacionog oblika, ukupan iznos sredstava potreban za novčane naknade ili otpremnine; podatke o zaposlenima kojima prestaje radni odnos (ime i prezime zaposlenog, pol, naznaku da li je u pitanju osoba sa invaliditetom, naziv radnog mesta/poslova na kojem je zaposleni radio, naznaku da je radno mesto ukinuto ili je na istom smanjen broj izvršilaca, visina otpremnine/novčane naknade koja je utvrđena zaposlenom);

2) ranije važeći akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

3) novi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

4) program rešavanja viška zaposlenih, ako je donet;

5) original akta o prestanku radnog odnosa za svakog zaposlenog;

– za zaposlene koji su dobili novčanu naknadu dostaviti i popunjeni obrazac ankete;

6) akt kojim je utvrđena novčana naknada/otpremnina za svakog zaposlenog kojem prestaje radni odnos

– navedeni iznos može biti utvrđen u aktu o prestanku radnog odnosa ili u posebnom rešenju poslodavca;

– iz dispozitiva i obrazloženja navedenog akta treba da proizlaze sledeći podaci: visina novčane naknade/otpremnine koja je utvrđena zaposlenom; podaci o visini plate koji su služili za obračun novčane naknade/otpremnine ako se ista obračunavala na osnovu plate zaposlenog; broj godina rada u radnom odnosu u javnom sektoru, matični broj zaposlenog, broj tekućeg računa i naziv poslovne banke kod koje se račun vodi;

7) izjava rukovodioca organizacionog oblika data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostavljenih podataka.

Napomena: Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i svaki drugi organizacioni oblik u sistemu državnih organa koji sredstva za novčane naknade/otpremnine dobija iz budžeta RS, a koji u Odluci Vlade za 2015. godinu ne pripada delokrugu određenog ministarstva, napred navedenu dokumentaciju za svoje zaposlene dostavlja neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

 

II. OBAVEZE MINISTARSTAVA KOJA MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE PODNOSE ZAHTEVE ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE/OTPREMNINE

Ministarstvo u čijem delokrugu su organizacioni oblici za koje podnosi zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za odobravanje novčane naknade/otpremnine, po prijemu zahteva organizacionih oblika s prilozima, postupa na sledeći način:

1) vrši proveru da li je dostavljena potpuna dokumentacija u skladu sa Zakonom (potpunost se proverava u odnosu na vrstu i broj priloga i zahtevanu sadržinu );

– ako je dokumentacija nepotpuna, poziva se organizacioni oblik da izvrši dopunu;

2) vrši proveru sadržine dokumentacije u skladu sa Zakonom

– ako je utvrđivanje novčane naknade/otpremnine izvršeno suprotno zakonu, dokumentacija se vraća organizacionom obliku koji se poziva da postupi u skladu sa zakonom (npr. novčana naknada/otpremnina je obračunata za manje/više godina rada u radnom odnosu u javnom sektoru nego što je zaposleni ostvario, zaposleni nije ispunjavao uslove da primi novčanu naknadu po opciji za koju mu je poslodavac obračunao novčanu naknadu, radno mesto zaposlenog nije ukinuto ili nije smanjen broj izvršilaca u sistematizaciji a zaposlenom se omogućava isplata novčane naknade/otpremnine, racionalizacija se vrši u skladu sa izmenjenim sistematizacijama koje nisu usvojene od strane nadležnih organa, ako je takva procedura propisana zakonom i dr);

– upozorava se rukovodilac organizacionih oblika na materijalnu i krivičnu odgovornost zbog nepostupanja u skladu sa Zakonom;

3) podnosi Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave jedinstveni zahtev za isplatu novčane naknade/otpremnine za sve zaposlene u svom delokrugu

– zahtev koji je ocenjen kao kompletan, može biti dostavljen za sve organizacione oblike iz delokruga, kao jedinstven zahtev, ili kao pojedinačni zahtev za određeni organizacioni oblik, vodeći računa o rokovima za isplatu novčane naknade/otpremnine utvrđene zakonom,

– zahtev naročito sadrži:

1. ukupan iznos sredstava potreban za novčane naknade/otpremnine za zaposlene iz delokruga ministarstva i broj zaposlenih kojima se odobravaju sredstva;

2. nazive organizacionih oblika, iznos sredstava koje treba odobriti tom organizacionom obliku, broj zaposlenih po organizacionom obliku kojem se odobravaju sredstva;

4) uz zahtev dostavlja sve priloge koje je dostavio organizacioni oblik za koji se zahteva odobravanje sredstava za isplatu.

Napomena: radi efikasnijeg postupanja po zahtevima za isplatu novčane naknade/otpremnine, potrebno je da svako ministarstvo odredi kontakt osobu koja će ostvariti saradnju sa kontakt osobom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u postupku odobravanja sredstava za isplatu novčanih naknada/otpremnina.

 

III. OBAVEZE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave postupa na sledeći način po prijemu zahteva ministarstava, državnih organa i drugih organizacionih oblika koji mu dostavljaju zahteve :

1) vrši obradu svih primljenih zahteva koji su ocenjeni kao sadržinski uredni;

– vraća podnosiocu zahteva (ministarstvu ili drugom organizacionom obliku koji neposredno podnosi zahtev) nepotpune zahteve ili zahteve koji nisu zasnovani na Zakonu, na dopunu ili na usaglašavanje sa Zakonom;

2) na osnovu urednih zahteva vrši pojedinačnu isplatu otpremnine/novčane naknade zaposlenima na njihove tekuće račune;

3) nakon izvršene uplate otpremnina/novčane naknade na tekuće račune zaposlenih dostavlja izveštaj ministarstvu o izvršenim uplatama otpremnina/novčanih naknada zaposlenima iz njegovog delokruga;

4) priprema struktuiran izveštaj za Vladu o realizaciji sredstava za isplatu novčanih naknada/otpremnina nakon završene racionalizacije za tekuću godinu.

 

2. UPUTSTVO

o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, broj 68/15) koje se odnose na jedinice lokalne samouprave koje planiraju da izvrše racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, za potrebe isplata novčanih naknada i otpremnina

 

Zakonom o budžetu RS za 2015. godine članom 36. st. 1. i 2. je propisano da „Jedinice lokalne vlasti u 2015. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2014. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu u skladu sa članom 37. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/13 i 116/14) uz izostanak indeksacije plata za oktobar 2014. godine.“ Tako planiranu masu sredstava za obračun i isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne vlasti potrebno je umanjiti u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, broj 116/14), a zatim i za 2,5% u skladu sa planom racionalizacije iz člana 10. stav 1.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vrši kontrolu sprovođenja plana racionalizacije broja zaposlenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji je doneo nadležni organ.

Jedinica lokalne samouprave koja planira da izvrši racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, poštujući odredbe Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, broj 116/14), potrebno je realizovati planirana sredstva koja iznose 2,5% od bruto mase zarada u 2015. godine radi rešavanja odliva broja zaposlenih , nakon čega će biti utvrđen iznos nedostajućih sredstava za dalju racionalizaciju (racionalizaciju preko planiranog broja).

Za iznos nedostajućih sredstava za isplatu novčanih naknada/otpremnina jedinice lokalne samouprave mogu da se obrate ministarstvu nadležnom za poslove državne uprave i lokalne samouprave, shodno članu 27. Zakona o načinu određivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, broj 68/15).

 

I. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE PLANIRAJU DA IZVRŠE RACIONALIZACIJU ZAPOSLENIH U VEĆEM OBIMU OD PLANIRANOG MOGU DA SE OBRATE MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA NEDOSTAJUĆA SREDSTVA ZA ISPLATU NOVČANIH NAKNADA I OTPREMNINA POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

 

1. Potrebno je izraditi plan racionalizacije i zahtev za odobravanje nedostajućih sredstava koji će sadržati sledeće elemente:

1) Broj zaposlenih i ukupna planirana sredstva za novčane naknade ili otpremnine zaposlenih;

2) Iznos planirane mase sredstava koja neće biti isplaćena zaposlenima po izvršenoj racionalizaciji do planiranog broja;

3) Iznos planirane mase sredstava koja neće biti isplaćena zaposlenima po izvršenoj racionalizaciji preko planiranog broja;

4) Spisak zaposlenih kojima je jedinica lokalne samouprave isplatila novčane naknade/otpremnine iz sopstvenog budžeta;

– Spisak naročito sadrži: Ime i prezime zaposlenog,pol, JMBG,naziv radnog mesta na kojem je zaposleni radio, naznaku da li je radno mesto ukinuto ili je smanjen broj izvršilaca, visinu planirane novčane naknade/otpremnine, iznos planirane mase sredstava za plate koja neće biti isplaćena zaposlenom po izvršenoj racionalizaciji;

5) Ukupan iznos sredstava koja je lokalna samouprava isplatila iz sopstvenog budžeta;

6) Ukupan iznos nedostajućih sredstava;

7) Spisak zaposlenih kojima jedinica lokalne samouprave planira isplatu novčane naknade/otpremnine iz nedostajućih sredstava;

– Spisak naročito sadrži: Ime i prezime zaposlenog,pol, JMBG,naziv radnog mesta na kojem je zaposleni radio, naznaku da li je radno mesto ukinuto, visinu planirane novčane naknade/otpremnine, iznos planirane mase sredstava za plate koja neće biti isplaćena zaposlenom po izvršenoj racionalizaciji.

2. U zahtevu za odobravanje nedostajućih sredstava za isplatu novčanih naknada i otpremnina za zaposlene potrebno je posebno iskazati:

1) Koja organizaciona jedinica ili javna služba vrši racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog;

2) Razlog zbog kojeg se vrši racionalizacije zaposlenih u većem obimu od planiranog;

3) Ukupan iznos nedostajućih sredstava;

3. Uz zahtev za odobravanje nedostajućih sredstava za isplatu novčanih naknada i otpremnina za zaposlene kojima prestaje radni odnos u postupku racionalizacije zaposlenih u većem obimu od planiranog neophodno je dostaviti:

1) zahtev koji treba da sadrži:

– naziv organizacionog oblika, ukupan iznos sredstava potreban za novčane naknade/otpremnine; podatke o zaposlenima kojima prestaje radni odnos (ime i prezime zaposlenog, pol, naznaku da li je u pitanju osoba sa invaliditetom, naziv radnog mesta/poslova na kojem je zaposleni radio, naznaku da je radno mesto ukinuto ili je na istom smanjen broj izvršilaca, visina otpremnine/novčane naknade koja je utvrđena zaposlenom);

2) ranije važeći akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

3) novi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

4) program rešavanja viška zaposlenih ako je donet;

5) overenu fotokopiju akta o prestanku radnog odnosa za svakog zaposlenog.

– za zaposlene koji su dobili novčanu naknadu dostaviti i popunjeni obrazac ankete;

6) akt kojim je utvrđena novčana naknada/otpremnina za svakog zaposlenog kojem prestaje radni odnos

– iz dispozitiva i obrazloženja navedenog akta treba da proizilaze sledeći podaci: visina novčane naknade/otpremnine koja je utvrđena zaposlenom; podaci o visini plate koji su služili za obračun novčane naknade/otpremnine ako se ista obračunavala na osnovu plate zaposlenog, broj godina rada u radnom odnosu u javnom sektoru, matični broj zaposlenog, broj tekućeg računa i naziv poslovne banke kod koje se račun vodi;

7) izjava rukovodioca organizacionog oblika data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostavljenih podataka.

 

II. OBAVEZE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave po prijemu zahteva od jedinica lokalne samouprave postupa na sledeći način:

1) jedinicama lokalne samouprave koje su dostavile zahteve za odobrenje nedostajućih sredstava, koji su ocenjeni kao nepotpuni, u roku od 10 dana od dana prijema:

– vraća podnosiocu zahteva nepotpune zahteve ili zahteve koji nisu zasnovani na Zakonu, na dopunu ili na usaglašavanje sa Zakonom;

2) na osnovu urednih zahteva ministarstvo odlučuje o odobravanju isplate nedostajućih sredstava po osnovu novčanih naknada i otpremnina za potrebe racionalizacije preko planiranog broja;

3) vrši uplatu nedostajućih sredstava na tekući račun jedinice lokalne samouprave za potrebe isplate novčanih naknada i otpremnina za potrebe racionalizacije preko planiranog broja uz navedenu obavezu jedinice lokalne samouprave da obezbedi prenos transferisanih sredstava do zaposlenih koji ostvaruju pravo na isplatu naknade odnosno otpremnine;

4) priprema struktuiran izveštaj za Vladu o realizaciji sredstava za isplatu novčanih naknada i otpremnina nakon završene racionalizacije za tekuću godinu.

 

Pripremila Redakcija