“Obaveštavamo sve učesnike u postupcima javnih nabavki da su i tokom proglašenog vanrednog stanja, u obavezi da postupaju u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), uključujući i rokove za podnošenje ponuda, postupak javnog otvaranja ponuda, vršenje uvida u dokumentaciju o sprovedenom postupku od strane zainteresovanih ponuđača i dr.

Ukoliko naručioci nisu u mogućnosti da u skladu sa odredbama ZJN nastave sa sprovođenjem pokrenutih postupaka javnih nabavki, ukazujemo na mogućnost obustave postupka u skladu sa članom 109. stav 2. ZJN. Vanredno stanje se u smislu ove odredbe, može smatrati objektivnim i dokazivim razlogom za obustavu postupka javne nabavke, a koji se nije mogao predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućava da se započeti postupak okonča. Ukazujemo, da se obustavljeni postupci mogu ponovo pokrenuti kada se steknu uslovi neophodni za sprovođenje postupka javne nabavke.

Pored navedenog, preporuka je da naručioci, dok traje vanredno stanje, ne pokreću nove postupke javnih nabavki, sve dok se ne steknu uslovi sa potpunu primenu odredaba ZJN.

Ujedno napominjemo da, ukoliko naručilac smatra da postupak javne nabavke može da sprovede i okonča poštujući odredbe ZJN, neophodno je da uzme u obzir da li će ugovor o javnoj nabavci moći da se realizuje u skladu sa ugovornim odredbama.

Posebno napominjemo da naručioci imaju mogućnost primene člana 131e, u vezi sa članom 7. stav 1. tačka 3) ZJN kojim su predviđene nabavke dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuju odredbe ZJN.“

Izvor: sajt UJN
Naslov: Redakcija