1. Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“,
br. 101/05, 90/07, 95/10 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama
Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača
duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima,
uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih
proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 114/05 i 118/07), svi privredni
subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se
vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Polugodišnji
izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

 • Polugodišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (PI-PDP I), detaljnije informacije možete pogledati
  ovde;
 • Polugodišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (PI-TVDP I), detaljnije informacije možete pogledati
  ovde;
 • Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (PI-TMDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde
 • Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno
  duvanskih proizvoda (PI-UDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
 • Polugodišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno
  duvanskih proizvoda (PI-IDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (PI-PDP I, PI-TVDP I, PI-TMDP I, PI-UDP I, PI-IDP I), najkasnije do 15. jula 2016. godine.

2. Obaveštenje privrednim subjektima upisanim u Registar
proizvođača duvana i Registar obrađivača duvana u vezi sa dostavljanjem
izveštaja o podacima o kojima vode evidencije, za II kvartal 2016.
godine (1.04-30.06.2016).
Shodno čl. 7. stav 5. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05,
90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), privredni subjekti upisani u
Registar proizvođača duvana i Registar obrađivača duvana dužni su da, na
zahtev Uprave za duvan, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode
evidenciju u vezi sa proizvodnjom i obradom duvana, u roku koji Uprava
odredi.

Shodno tome, Uprava za duvan uputila je pisani zahtev, svim
registrovanim proizvođačima i obrađivačima duvana, za dostavljanje
izveštaja o podacima o kojima vode evidenciju, za II kvartal 2016.
godine, najkasnije do 15. jula 2016. godine.

Potrebni propisani obrasci (od obrasca br. 1 do obrasca br. 6) za
popunjavanje izveštaja, shodno Pravilniku o sadržini i načinu vođenja
evidencije od strane proizvođača i obrađivača duvana („Sl. glasnik RS“,
br. 5/06), mogu se preuzeti ovde:

Izveštaj možete dostaviti:

1) U elektronskoj formi, na adresu:

2) Poštom ili lično, na adresu:

Ministarstvo finansija-Uprava za duvan
Resavska 24
11000 Beograd

 
Izvor: sajt Uprave za duvan