1. На основу члана 7. став 1. Закона о дувану („Службени гласник РС“,
бр. 101/05, 90/07, 95/10 36/11, 93/12 и 108/13), а у складу са одредбама
Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача
дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима,
увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских
производа („Службени гласник РС“, бр. 114/05 и 118/07), сви привредни
субјекти уписани у одговарајуће регистре и Евиденциону листу, који се
воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Полугодишњи
извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

 • Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа (ПИ-ПДП I), детаљније информације можете погледати
  овде;
 • Полугодишњи извештај трговаца на велико дуванским производима (ПИ-ТВДП I), детаљније информације можете погледати
  овде;
 • Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима (ПИ-ТМДП I), детаљније информације можете погледати овде
 • Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, односно
  дуванских производа (ПИ-УДП I), детаљније информације можете погледати овде;
 • Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, односно
  дуванских производа (ПИ-ИДП I), детаљније информације можете погледати овде.

Податке доставити на прописаним обрасцима (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I, ПИ-ИДП I), најкасније до 15. јула 2016. године.

2. Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар
произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана у вези са достављањем
извештаја о подацима о којима воде евиденције, за II квартал 2016.
године (1.04-30.06.2016).
Сходно чл. 7. став 5. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05,
90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), привредни субјекти уписани у
Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана дужни су да, на
захтев Управе за дуван, достављају извештаје о подацима о којима воде
евиденцију у вези са производњом и обрадом дувана, у року који Управа
одреди.

Сходно томе, Управа за дуван упутила је писани захтев, свим
регистрованим произвођачима и обрађивачима дувана, за достављање
извештаја о подацима о којима воде евиденцију, за II квартал 2016.
године, најкасније до 15. јула 2016. године.

Потребни прописани обрасци (од обрасца бр. 1 до обрасца бр. 6) за
попуњавање извештаја, сходно Правилнику о садржини и начину вођења
евиденцијe од стране произвођача и обрађивача дувана („Сл. гласник РС“,
бр. 5/06), могу се преузети овде:

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресу:

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван
Ресавска 24
11000 Београд

 
Извор: сајт Управе за дуван