Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Zakonom je propisano da besplatnu pravnu pomoć može da pruža samo pružalac koji je upisan u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Pružaoci besplatne pravne pomoći propisani su članom 9. Zakona:

1. Advokati

-u svim postupcima

2. Službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave

– u skladu sa ovlašćenjima lica koje radi u službi besplatne pravne pomoći, prema procesnim zakonima

3. Udruženja:

· neposredno pružaju besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije.

· udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana tako što će po svom izboru angažovati advokate da u ime tih organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć.

· ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat, besplatnu pravnu pomoć u udruženju pruža diplomirani pravnik.

Pružaoci besplatne pravne pomoći pružaju i besplatnu pravnu podršku, saglasno svojim ovlašćenjima propisanim zakonom.

Pružaoci besplatne pravne podrške propisani su članom 12. Zakona:
1. Javni beležnici,
2. Posrednici
3. Pravni fakulteti.

Pružaoci besplatne pravne podrške ne smeju da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Ministarstvo pravde poziva Advokatsku komoru Srbije, udruženja, pravne fakultete, posrednike u rešavanju sporova i javne beležnike da se upišu u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

U skladu sa članom 17. Zakona, prijave se mogu dostaviti na sledeće adrese: dkoturovic@mpravde.gov.rs i iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

Izvor: sajt Ministarstva pravde