Više rokova u sudskim postupcima prestaje da teče tokom vanrednog stanja, navodi se u Uredbi o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja koju je 20. marta donela Vlada Srbije, a čiji je supotpisnik predsednik republike.

Tokom vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku i predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja.

U uredbi se navodi da prestaju da teku i rokovi za podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe. Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u navedenim sudskim postupcima prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, navodi se u uredbi.

Uredbom je utvrđeno da za vreme vanrednog stanja prestaju da teku i rokovi, u krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija