U Agenciji za privredne registre (APR) su se evidentirala 122 stvarna vlasnika od 31. decembra 2018. godine, kada je omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Za još oko 500 vlasnika u toku je proces evidentiranja, odnosno unosa podataka u aplikaciju, saopšteno je iz APR-a.

Reč je o javnoj, jedinstvenoj, centralnoj, elektronskoj bazi podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata koja će se „puniti“ u toku januara na osnovu podataka koje elektronski dostave lica ovlašćena za zastupanje u tim subjektima.

Najkasnije do 31. januara, svoje podatke o stvarnim vlasnicima treba da dostave privredna društva (osim javnih akcionarskih društava), zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja i udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica), fondacije i zadužbine, ustanove, strana predstavništva (privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina).

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju i privredna društva u likvidaciji, dok se Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) ne primenjuje na preduzetnike i privredna društva u stečaju i prinudnoj likvidaciji, poručuju iz APR-a.

Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, kome se pristupa preko internet strane APR-a, ili sa već postojećim nalogom u sistemu APR-a.

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku, putem interneta, objašnjeno je u Tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Kako bi pružilo pomoć registrovanim subjektima u ispunjavanju svoje zakonske obaveze, Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju, dok je Agencija, na svojoj internet stranici i zvaničnom You Tube kanalu objavila korisnička i tehnička uputstva za popunjavanje aplikacije i rad u informacionom sistemu.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija