U skupštinsku proceduru stigla su tri prosvetna zakona, među kojima i Predlog zakona o udžbenicima koji će obezbediti kvalitetnije i dostupnije udžbenike za sve predmete.

Predlogom zakona o udžbenicima uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i priručnika, kao i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu.

Dosadašnja praksa pokazala je da su procedure neefikasne i dugotrajne i da se moraju naći celishodnija rešenja, urediti nadležnost organa, obezbediti poštovanje zadatih rokova.

Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom neophodno je obezbediti odgovarajuće udžbenike, a da se poseban fokus usmeri na korisnike besplatnih udžbenika.

Centar za niskotiražne udžbenike, kao posebna jedinica, imaće obavezu da vodi računa o materijalnom i socijalnom statusu korisnika ovih udžbenika.

Među prosvetnim zakonima o kojim se uskoro očekuje rasprava su i Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, kao i Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji.

Predlogom zakona o prosvetnoj inspekciji propisuju se poslovi prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanja poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, kao i određivanje broja inspektora na teritoriji lokalne samouprave.

Dugogodišnja praksa ukazuje da je neophodno da prosvetni inspektori blisko saraduju sa prosvetnim savetnicima, u situacijama kada je njihovu nadležnost teško razgraničiti.

Predlogom zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS) uređuje se oblast kvalifikacija, povezuje sa tržištem rada i daje osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja, koji direktno razvija potencijale pojedinca i unapređuje ceo sistem obrazovanja.

Uspostavljanjem NOKS-a stvara se jedinstveni nacionalni okvir koji obuhvata sve postojeće nivoe i vrste kvalifikacija, sticane kroz formalno i neformalno obrazovanje.

Izvor: sajt RTS-a