У скупштинску процедуру стигла су три просветна закона, међу којима и Предлог закона о уџбеницима који ће обезбедити квалитетније и доступније уџбенике за све предмете.

Предлогом закона о уџбеницима уређује се припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и приручника, као и додатних наставних средстава за основну и средњу школу.

Досадашња пракса показала је да су процедуре неефикасне и дуготрајне и да се морају наћи целисходнија решења, уредити надлежност органа, обезбедити поштовање задатих рокова.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом неопходно је обезбедити одговарајуће уџбенике, а да се посебан фокус усмери на кориснике бесплатних уџбеника.

Центар за нискотиражне уџбенике, као посебна јединица, имаће обавезу да води рачуна о материјалном и социјалном статусу корисника ових уџбеника.

Међу просветним законима о којим се ускоро очекује расправа су и Предлог закона о националном оквиру квалификација Србије, као и Предлог закона о просветној инспекцији.

Предлогом закона о просветној инспекцији прописују се послови просветног инспектора, овлашћења и поверавања послова инспекцијског надзора општинама, градовима, као и одређивање броја инспектора на територији локалне самоуправе.

Дугогодишња пракса указује да је неопходно да просветни инспектори блиско сарадују са просветним саветницима, у ситуацијама када је њихову надлежност тешко разграничити.

Предлогом закона о националном оквиру квалификација Србије (НОКС) уређује се област квалификација, повезује са тржиштем рада и даје основа за примену концепта целоживотног учења, који директно развија потенцијале појединца и унапређује цео систем образовања.

Успостављањем НОКС-а ствара се јединствени национални оквир који обухвата све постојеће нивое и врсте квалификација, стицане кроз формално и неформално образовање.

Извор: сајт РТС-а