Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević formirao je tri radne grupe, i to Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete, Radnu grupu za izradu Predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i Radnu grupa za reviziju liste profesionalnih bolesti, sa ciljem zaštite i unapređenja položaja građana sa posebnim akcentom na OSI.

Radna grupu za izradu Nacrta zakona o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete

Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete, pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Udruženja osiguravača Srbije, predstavnici socijalnih partnera: Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.

„Postojeći sistem osiguranja radnika od povreda na radu se zasniva na volji poslodavca. Radnici koji pretrpe povredu na radu svoja prava u vezi naknade štete mogu da ostvare samo pokretanjem dugotrajnih sudskih postupaka, a porodice smrtno stradalih radnika su teško, a često uopšte nisu ostvarivale ova prava“, rekao je Đorđević.

U Srbiji će po prvi put biti uvedeno obavezno osiguranje od povreda na radu radi naknade štete.

„Zakonom će se urediti da finansijska sredstva za osiguranje padaju na teret poslodavca i da se određuju u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja. Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi da se radnicima koji su povređeni na radu ili njihovim porodicama zaštite prava i obezbedi odgovarajuća odšteta, jer Ministarstvo brine o svim radnicima, njihovoj bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja“, istakao je ministar Đorđević.

Radna grupa za izradu Predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u RS

Radna grupa za izradu Predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u RS i Predloga akcionog plana za primenu Strategije za period do 2024. godine, od suštinskog je značaja zbog prestanka važenja Strategije 2015. godine, stoga je neophodno izraditi predlog novog strateškog dokumenta Vlade na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Pored predstavnika resornog ministarstva članovi Radne grupe su i osobe sa invaliditetom.

„Resorno ministarstvo posvećuje posebnu pažnju osobama sa invaliditetom, unapređenju njihovog položaja i života u zemlji“ naglasio je ministar.

Radna grupa za reviziju liste profesionalnih bolesti

Radna grupa za reviziju liste profesionalnih bolesti čiji je zadatak revizija liste profesionalnih bolesti sadržane u Pravilniku o utvrđivanju profesionalnih bolesti Međunarodne organizacije rada za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti, veoma je važna kako bi Republika Srbija i u ovoj oblasti mogla da bude usklađena sa ostalim državama sveta.

„U skladu sa pojavom novih zanimanja potrebno je uskladiti i listu profesionalnih bolesti. Ovo je još jedan od načina na koji želimo da zaštitimo naše radnike. Hvala predstavnicima sindikata i poslodavaca na konstruktivnim inicijativama, to je potvrda da zajedničkim radom možemo uvek više i bolje za našu zemlju i naše građane“, zaključio je Đorđević.

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Naslov: Redakcija