U “Službenom glasniku RS“, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
ZAKON o agencijskom zapošljavanju

Klikom na link u nastavku možete preuzeti njihove tekstove:

Zakoni – RS 86/2019