Nabavkom i držanjem leka „bromazepam“ pre donošenja Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 28/13) okrivljeni ne čini krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga iz čl. 246a st. 1. KZ-a.

 

Iz obrazloženja:

Prvostepeni sud prihvata da je okrivljeni nabavio kutiju pomenutog leka za sopstvene potrebe, ali bez obzira na to što je to urađeno pre nego što je donet propis da se taj lek nalazi na listi psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, ne znači da on nije kriv za izvršenje krivičnog dela.

U konkretnom slučaju, prema utvrđenom činjeničnom stanju, drugostepeni sud nalazi da je okrivljeni nabavio pomenuti lek pre nego što je stavljen na spisak pomenutih supstanci u navedenom Pravilniku, što dalje znači da je tada bio ovlašćen i za nabavku i za držanje navedenog leka.

Zbog navedenog, u pogledu pravne ocene dela preinačena je prvostepena presuda tako da se okrivljeni oslobađa od optužbe primenom čl. 423. t. 2 ZKP-a da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret optužnim aktom.

 

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 595/13 od 4. 9. 2015. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 179/15 od 9. 11. 2015)