Više od 74% registrovanih subjekata do sada je evidentiralo podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Od ukupnog broja registrovanih subjekata, koji treba da upišu stvarne vlasnike u elektronsku evidenciju APR-a, do sada je zakonsku obavezu ispunilo više od 79% privrednih društava, 67% udruženja, kao i 75% zadužbina, fondacija i ustanova.

APR podseća sve subjekte da imaju obavezu da elektronski evidentiraju svoje podatke o stvarnim vlasnicima, ali i da redovno ažuriraju podatke u Centralnoj evidenciji, jer se sve promene stvarnih vlasnika moraju uneti u evidenciju najkasnije u roku od 15 dana, u slučajevima kada se promeni stvarni vlasnik. Ova obaveza je za registrovane subjekte trajna.

U ime registrovanog subjekta, upisivanje, promenu i brisanje podataka iz evidencije vrši lice koje je ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu.

Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika pristupa se preko sistema za eUsluge na portalu Agencije, sa ličnim korisničkim nalogom koji se kreira u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika.

Izvor: www.apr.gov.rs