16. jula 2022. godine na snagu su stupili pravilnici koje je Komisija za hartije od vrednosti donela na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021). Komisija je pravilnike usvojila na svojoj 22. i 23. sednici desetog saziva održanoj na dan 30. juna odnosno 5. jula 2022, a objavljeni su u glasilu „Službeni glasnik RS“, broj 77 od 8. jula 2022. godine.

Pravilnici će se primenjivati od dana primene Zakona, odnosno od 6. januara 2023. godine, osim odredaba koje se odnose na donošenje opštih i drugih akata kojima se usklađuje rad i poslovanje učesnika na tržištu sa novim propisima, a koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovih pravilnika.

Spisak pravilnika:

1. Pravilnik o objavljivanju insajderskih informacija

2. Pravilnik o spisku lica sa pristupom insajderskim informacijama i ažuriranju spiska lica sa pristupom insajderskim informacijama

3. Pravilnik o sadržini obaveštenja lica koje obavlja dužnost rukovodioca ili lica koje je povezano sa licem koje obavlja dužnost rukovodioca i okolnostima u kojima izdavalac može da odobri trgovanje tokom perioda zabrane trgovanja

4. Pravilnik o investicionim preporukama

5. Pravilnik o istraživanju tržišta

6. Pravilnik o postupcima koji se mogu smatrati manipulacijom na tržištu, postupcima za sprečavanje i otkrivanje zloupotrebe na tržištu i prijavljivanju sumnjivih transakcija

7. Pravilnik o novčanim kaznama

8. Pravilnik o davanju dozvole za rad organizatoru tržišta i uslovima za poslovanje mesta trgovanja i sistematskih internalizatora

9. Pravilnik o davanju saglasnosti na imenovanje članova organa uprave organizatora tržišta, investicionog društva, centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i sistema odobrenih objava (APA)

10. Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

11. Pravilnik o organizacionim uslovima za pružanje investicionih usluga, obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga i upravljanje rizicima

12. Pravilnik o pravilima postupanja investicionog društva prilikom pružanja usluga

13. Pravilnik o kriterijumima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja izdavalaca javnih društava

14. Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva

15. Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti usluge sistema odobrenih objava (APA), organizacionim zahtevima i objavama podataka

16. Pravilnik o odobravanju statusa kvalifikovanog investitora i vođenju registra

17. Pravilnik o primeni izuzetaka od obaveze objavljivanja prospekta

18. Pravilnik o Službenom registru informacija

19. Pravilnik o prospektu

20. Pravilnik o izveštavanju javnih društava

Izvor: sajt Komisije za hartije od vrednosti
Naslov: Redakcija