Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je, povodom objavljivanja kalendara takmičenja i smotri učenika za školsku 2015/2016. godinu, donelo Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole, broj: 611-00-02171/2015-06 od 14. 12. 2015. godine. Ovo uputstvo prenosimo u nastavku.

 

Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Ovim uputstvom uređuju se: cilj, zadaci, vrste i nivoi, organizacija i propozicije takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, vrednovanje postignuća učenika i nagrađivanje, finansiranje, praćenje i izveštavanje o održanim takmičenjima i smotrama.

Takmičenje je vannastavna aktivnost koja se organizuje u cilju vrednovanja i rangiranja znanja, umenja i sposobnosti učenika iz predmeta, odnosno oblasti predmeta.

Smotra je vannastavna aktivnost koja se organizuje u cilju predstavljanja, odnosno vrednovanja i rangiranja sposobnosti, umenja i veština učenika iz predmeta, oblasti predmeta i aktivnosti.

Učenik se takmiči, odnosno učestvuje na smotri, na jeziku na kome stiče obrazovanje, ukoliko se drugačije ne izjasni.

Organizatore takmičenja i smotri određuje ministar kalendarom takmičenja i smotri za svaku školsku godinu.

Kalendar takmičenja i smotri objavljuje se u „Prosvetnom pregledu”, najkasnije do početka drugog polugodišta tekuće školske godine.

Takmičenja i smotre organizuju se bez kotizacije učesnika.

 

II. CILJ I ZADACI

 

Cilj takmičenja i smotri jeste afirmacija obrazovno-vaspitnog rada, postignuća učenika i podizanje kvaliteta obrazovanja.

Zadaci takmičenja su:

a) vrednovanje nivoa stečenih znanja, umenja, veština i sposobnosti učenika;

b) rangiranje nivoa postignuća učenika.

Zadaci smotre su:

a) javno predstavljanje sposobnosti, sklonosti, umenja, znanja i veština učenika;

b) vrednovanje i rangiranje nivoa postignuća učenika.

 

III.  NIVOI TAKMIČENJA I SMOTRI I NJIHOVA ORGANIZACIJA

 

Takmičenja i smotre organizuju se na sledećim nivoima: školskom, opštinskom, okružnom/gradskom/međuokružnom (regionalnom), republičkom i međunarodnom.

Školsko takmičenje i smotra je obavezni nivo, izuzev kad je broj prijavljenih učenika manji od pet. Organizuje ga stručno veće škole za predmet, odnosno oblast predmeta i za sve učenike škole.

Opštinsko takmičenje i smotru organizuju opštinski aktivi stručnih društava za pojedine predmete, odnosno oblasti predmeta.

Okružno/gradsko/međuokružno takmičenje i smotru organizuju škole i stručna društva za svaki pojedini predmet, odnosno oblast predmeta, kao i drugi organizatori, u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dalje: Ministarstvo).

Republičko takmičenje i smotru organizuju stručna društva, zajednice škola i drugi organizatori u saradnji sa Ministarstvom.

Međunarodno takmičenje i smotru organizuju Ministarstvo i stručno društvo ili drugi organizator u saradnji sa međunarodnom organizacijom.

Takmičenja i smotre sprovode se u skladu sa programom kojim organizator određuje sadržaj, organizaciju, način pripreme, metodološka uputstva, programske zadatke, kao i iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje takmičenja i smotri.

Sadržaj takmičenja i smotri primeren je uzrastu učenika i zasniva se na nastavnom planu i programu.

Učenik može učestvovati na takmičenju i smotri iz najviše dva nastavna predmeta i jednog vannastavnog oblika ili iz jednog nastavnog predmeta i dva vannastavna oblika obrazovno-vaspitnog rada, osim ako se učenik takmiči iz oblasti umetnosti (muzičke i baletske škole).

Organizator takmičenja i smotre podnosi Ministarstvu zahtev za sprovođenje takmičenja do 15. jula tekuće godine za narednu školsku godinu.

Zahtev sadrži: naziv i adresu organizatora; ime, prezime i telefon odgovorne osobe; naziv takmičenja i smotre; cilj, zadatke i program takmičenja i smotre; razrede škole i jezik u kojem se sprovodi takmičenje i smotra; način pripremanja nastavnika i učenika za takmičenje i smotru; propozicije takmičenja i smotre; mesto, vreme i način sprovođenja takmičenja i smotre; predračun troškova potrebnih za pripremu i sprovođenje takmičenja i smotre, uključujući i sredstva za prevođenje testova i rešenja na jezike nacionalnih manjina, iznos sredstava neophodnih za sprovođenje takmičenja i smotre, kao i učešće donatora i sponzora.

Škola može učestvovati na takmičenjima i smotrama ukoliko ih je planirala svojim godišnjim planom rada.

Za organizaciju takmičenja i smotre odgovorni su organizator i:

– direktor škole i stručno veće za oblast određenog nastavnog predmeta – za školski nivo;

– direktor škole ‒ domaćin takmičenja i predstavnik opštinskog aktiva nastavnika – za opštinski nivo;

– direktor škole domaćina takmičenja i predstavnik okružnog aktiva nastavnika – za okružni/gradski/međuokružni nivo;

– direktor škole – domaćin takmičenja i predsednik stručnog društva, odnosno zajednice škola – za republički nivo;

– predsednik stručnog društva i predstavnik međunarodne organizacije – za međunarodni nivo.

Organizator takmičenja i smotre, u saradnji sa Ministarstvom – školskom upravom, utvrđuje: način organizacije i nosioce pojedinih zadataka na svim nivoima i u svim etapama (organizacioni odbor, potrebne komisije, potkomisije i druga zadužena lica), pripremu i izvršavanje planiranih zadataka.

Organizator takmičenja i smotre stara se o pripremi učenika za takmičenja i smotre, planira i organizuje seminare i druge instruktivne oblike rada za nastavnike koji ostvaruju programe takmičenja i smotri.

               

IV.  PROPOZICIJE TAKMIČENJA I SMOTRI

 

Propozicije takmičenja i smotre utvrđuje neposredni organizator u saradnji sa Ministarstvom, i to:

– uslove za pripremu i održavanje (organizacioni, materijalni, tehnički, vremenski i dr. uslovi);

– uslove za učešće učenika;

– način provere znanja, umenja, veština i sposobnosti, odnosno način predstavljanja;

– način vrednovanja rezultata i rangiranja učenika;

– pravo na žalbu i rok za njeno podnošenje;

– nagrade, priznanja i pohvale učenicima, nastavnicima, školama i organizatorima.

Za međunarodno takmičenje i smotru propozicije utvrđuje organizator međunarodnog takmičenja i smotre.

               

V.  VREDNOVANJE I NAGRADE

 

Način vrednovanja rezultata i rangiranja učenika na takmičenjima i smotrama obavlja komisija koju obrazuje organizator. Komisiju čine najmanje tri člana.

Školsku komisiju obrazuje stručno veće za oblast predmeta.

Opštinsku komisiju obrazuje stručno društvo, odnosno zajednica škola, na predlog opštinskog aktiva nastavnika.

Okružnu/gradsku/međuokružnu komisiju obrazuju stručno društvo i drugi organizatori u saradnji sa školskom upravom. Jedan član komisije je predstavnik stručnog društva, odnosno zajednice škola.

Republičku komisiju obrazuje organizator, a najmanje jedan član je predstavnik Ministarstva.

Rezultati takmičenja su javni i objavljuju se na oglasnoj tabli škole u danu održavanja takmičenja.

Nastavnik, učenik i škola mogu da podnesu žalbu na vrednovanje rezultata komisiji za žalbe.

Komisija je dužna da, po objavljenim privremenim rezultatima, istog dana razmotri žalbu i o tome obavesti podnosioca.

Konačna rang lista sačinjava se posle razmatranja žalbi i donošenja rešenja, a objavljuje se u danu takmičenja na oglasnoj tabli škole.

Sve naknadne žalbe, koje se odnose na takmičenje ili smotru, podnose se neposrednom organizatoru takmičenja/smotre.

Učenici se sa opštinskog nivoa takmičenja/smotre plasiraju na okružno/gradsko/međuokružno takmičenje i smotru u skladu s propozicijama stručnog društva ili drugog organizatora.

Republičko takmičenje može se organizovati ako mu prethode najmanje dva nivoa takmičenja. Zbog specifičnih okolnosti u kojima se realizuju, izuzetak mogu biti takmičenja umetničkih škola, srednjih stručnih škola i smotre. Učenici koji osvoje prvo, drugo i treće mesto na prethodnom nivou, plasiraju se na republičko takmičenje.

Prvo mesto na republičkom takmičenju i smotri pripada učeniku koji osvoji najveći broj bodova. Drugo i treće mesto pripada učenicima koji prema daljem redosledu imaju najveći broj bodova. Učenici koji imaju isti broj bodova dele odgovarajuće isto mesto.

Učenici koji na takmičenju i smotri osvoje prvo, drugo i treće mesto dobijaju od organizatora: diplome, priznanja, pohvale i nagrade.

Nastavnici od organizatora dobijaju priznanja, pohvale i nagrade. Direktor škole, u skladu sa statutom škole, može posebno da nagradi nastavnika i učenika za postignute rezultate na takmičenju i smotri.

Organizator može da utvrdi i druge vrste nagrada učesnicima takmičenja i smotre, kao i nagrade donatora i sponzora.

Diplome do republičkog nivoa potpisuje predstavnik društva, odnosno predstavnik školske uprave i direktor škole domaćina, a na republičkom nivou ministar prosvete i predsednik stručnog društva ili zajednice škola.

 

VI. FINANSIRANJE TAKMIČENJA I SMOTRI

 

Finansiranje takmičenja i smotri vrši se u skladu sa čl. 157. i 159. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Finansijski plan organizatora sadrži: strukturu prihoda i rashoda, izvore finansiranja, troškove pripreme i sprovođenja takmičenja i smotri i rashode učesnika i organizatora.

Prilikom dostavljanja zahteva za akontaciona sredstva za takmičenja i smotre, organizatori su dužni da dostave originalne predračune i profakture ili fotokopije overene pečatom i potpisom organizatora. Kod konačne isplate finansijskih sredstava takmičenja i smotri organizator je dužan da podnese konačni finansijski izveštaj za namensko trošenje sredstava, kao i originalne račune i ugovore ili fotokopije računa i ugovora overenih i potpisanih od strane organizatora. Priprema i organizacija takmičenja i smotri realizovaće se u obrazovno-vaspitnim ustanovama gde se ne priznaje reprezentacija.

Organizatori i domaćini dužni su da obezbede iz drugih izvora ostala sredstva koja im nedostaju prema njihovim finansijskim planovima.

Svi ugovori o sponzorstvu objavljuju se, pre početka takmičenja/smotre, na internet stranici neposrednog organizatora takmičenja i smotre. Kopije svih ugovora o sponzorstvu sastavni su deo izveštaja o održanom takmičenju/smotri, koje neposredni organizator dostavlja Ministarstvu.

                 

VII. PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O ODRŽANIM TAKMIČENJIMA I SMOTRAMA

 

Organizatori takmičenja i smotri elektronskim putem  dostavljaju Ministarstvu izveštaj o rezultatima za sve nivoe takmičenja/smotre, u roku od sedam dana po održanom takmičenju, na osnovu uputstva koje im dostavlja Ministarstvo.

Rezultati takmičenja i smotri objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Kalendarom takmičenja i smotri, koji donosi ministar za svaku školsku godinu, utvrđuju se: predmet, odnosno oblast predmeta, organizatori takmičenja i smotri, vrste, nivo i datume održavanja takmičenja i smotri.

Organizatori takmičenja i smotri dužni su da prilikom izrade i distribucije testova i rešenja obezbede tajnost, kao i njihovo dostavljanje na prevođenje najkasnije 10 dana pre takmičenja i smotre.

Organizatori takmičenja i smotri svojim godišnjim programima rada planiraju takmičenja i smotre, a organizuju ih u skladu sa kalendarom.

Obrazac diplome propisuje organizator takmičenja i smotre.“

Ministar

dr Srđan Verbić

 

 

Na osnovu ovog Stručnog uputstva, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je godišnje kalendare takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu, koji su objavljeni na sajtu Ministarstva. Uz navedene kalendare takmičenja, Ministarstvo je dalo sledeće napomene:

1. Za osnovne škole

 

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo je donelo Godišnji kalendar takmičenja i smotri osnovnih škola za školsku 2015/2016. godinu.

Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:

– na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola;

– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju/smotri;

– za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;

– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;

– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.

Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a koji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastavnika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.

 

2. Za srednje škole

 

Na osnovu Stručnog uputstva, Ministarstvo je donelo godišnji  Kalendar takmičenja i smotri srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu.

Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:

– na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici srednjih škola;

– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju/smotri;

– za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;

– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;

ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.

Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a koji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastavnika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.