800×600

< <

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја објављен је Календар такмичења и смотри ученика основних и средњих школа
за школску 2017/2018. годину. Ова такмичење и смотре већ дужи низ година неизоставни
су део ваннаставних активности у оквиру образовно-васпитног
рада са ученицима, које доприносе остваривању програма образовања
и васпитања и достизању прописаних циљева и стандарда постигнућа. Како ова област
није детаљније регулисана прописима, bold;“>Министарство
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) дало је, под
бројем
610-00-02074/2017-01 од
27. 12. 2017. године, bold;“>Стручно упутство о
организовању такмичења и смотри ученика основне и
bold;“> средње школе, којим се уређују: циљ, задаци, врсте и нивои, организација и пропозиције
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, вредновање постигнућа ученика
и награђивање, финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама
(у даљем тексту: Стручно упутство). При томе се полази од следећих дефиниција и
начела:

1)
Такмичење
је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања
знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета.

2)
Смотра
је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно
вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области
предмета и активности.

3) Ученик се такмичи, односно учествује на смотри
на језику на коме стиче образовање, уколико се другачије не изјасни.

4) Организаторе такмичења и смотри одређује министар
за послове просвете (у даљем тексту: Министар) календаром такмичења и смотри.

5) Календар такмичења и смотри објављује се у „Просветном
прегледу” најкасније до почетка другог полугодишта текуће школске године.

6) Такмичења и смотре организују се без котизације
учесника.

 

У наредном делу текста преносимо текст Стручног упутства:

 

„ЦИЉ
И ЗАДАЦИ

Циљ такмичења и смотри јесте афирмација
образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.

Задаци такмичења су:

а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина
и способности ученика;

б) рангирање нивоа постигнућа ученика.

Задаци смотре су:

а) јавно представљање способности, склоности, умења,
знања и вештина ученика;

б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.

 

НИВОИ
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА

Такмичења и смотре организују се на следећим нивоима:
школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком
и међународном.

Школско
такмичење
и смотра је обавезни ниво, изузев када је број пријављених ученика
мањи од пет. Организује га стручно веће школе за предмет, односно област предмета
и за све ученике школе.

Општинско
такмичење
и смотру организују општински активи стручних друштава за поједине
предмете, односно области предмета.

Окружно/градско/међуокружно
такмичење
и смотру организују школе и стручна друштва за сваки поједини предмет,
односно област предмета, као и други организатори, у сарадњи с Министарством.

Републичко
такмичење
и смотру организују стручна друштва, заједнице школа и други организатори
у сарадњи са Министарством.

Међународно
такмичење
и смотру организују Министарство и стручно друштво или други организатор
у сарадњи са међународном организацијом.

Такмичења и смотре спроводе се у складу са програмом
којим организатор одређује садржај, организацију, начин припреме, методолошка упутства,
програмске задатке, као и износ финансијских средстава потребних за спровођење такмичења
и смотри.

Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика
и заснива се на наставном плану и програму.

Ученик може да учествује на такмичењу и смотри из
највише два наставна предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног
предмета и два ваннаставна облика образовно-васпитног рада, осим ако се ученик такмичи
из области уметности (музичке и балетске школе).

Школа може учествовати на такмичењима и смотрама уколико
их је планирала својим годишњим планом рада.

За организацију такмичења и смотре одговорни су организатор
и:

– директор школе и стручно веће за област одређеног
наставног предмета – за школски ниво;

– директор школе
– домаћин такмичења и представник општинског актива наставника – за општински ниво;

– директор школе
домаћина такмичења и представник окружног актива наставника – за окружни/градски/међуокружни
ниво;

– директор школе
– домаћин такмичења и председник стручног друштва, односно заједнице школа – за
републички ниво;

– председник стручног
друштва и представник међународне организације – за међународни ниво.

Организатор такмичења
и смотре, у сарадњи са Министарством/школском управом, утврђује: начин организације
и носиоце појединих задатака на свим нивоима и у свим етапама (организациони одбор,
потребне комисије, поткомисије и друга задужена лица), као и припрему и извршавање
планираних задатака.

Организатор такмичења
и смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује
семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују програме
такмичења и смотри.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Календаром такмичења
и смотри, који доноси министар за сваку школску годину, утврђују се: предмет, односно
област предмета, организатори такмичења и смотри, врсте, ниво, датум и место одржавања,
односно домаћин такмичења/смотре.

Организатор такмичења
и смотре подноси Министарству захтев за организовање такмичења и смотри до 30. септембра
текуће године за ту школску годину.

Захтев за организовање
такмичења и смотри садржи: назив и адресу организатора; име и презиме лица овлашћеног
за заступање; контакт; назив такмичења и смотре; место, време и начин организовања
такмичења и смотре; предрачун трошкова потребних за припрему и реализацију такмичења
и смотре, укључујући и средства за превођење тестова и решења на језике националних
мањина, као и учешће донатора и спонзора.

Приликом разматрања
пријава организатора такмичења и смотри у наредној школској години један од кључних
критеријума за прихватање пријаве биће извештај организатора о реализовању такмичења
и смотри у претходној школској години, који се подноси Министарству на обрасцу у
складу са поглављем VIII овог стручног
упутства.

Захтев организатора
који први пут подноси захтев за организовање такмичења/смотре, садржи и: циљ, задатке
и програм такмичења и смотре; пропозиције такмичења и смотре; разреде у којима се
организује такмичење/смотра и наставни језик, као и начин припремања наставника
и ученика за такмичење/смотру.

Наведене елементе
садржи и захтев организатора у случају измена у односу на захтев из претходне школске
године.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Пропозиције такмичења и смотри утврђује непосредни
организатор у сарадњи са Министарством, и то:

– услове за припрему и одржавање (организациони, материјални,
технички, временски и др. услови);

– услове за учешће ученика;

– начин провере знања, умења, вештина и способности,
односно начин представљања;

– начин вредновања резултата и рангирања ученика;

– право на жалбу и рок за њено подношење;

– награде, признања и похвале ученицима, наставницима,
школама и организаторима.

За међународно такмичење и смотру пропозиције утврђује
организатор међународног такмичења и смотре.

 

ВРЕДНОВАЊЕ
И НАГРАДЕ

Начин вредновања резултата и рангирања ученика на
такмичењима и смотрама обавља комисија коју образује организатор. Комисију чине
најмање три члана.

Школску комисију образује стручно веће за област предмета.

Општинску комисију образује стручно друштво, односно
заједница школа, на предлог општинског актива наставника.

Окружну/градску/међуокружну комисију образују стручно
друштво и други организатори у сарадњи са школском управом. Један члан комисије
је представник стручног друштва, односно заједнице школа.

Републичку комисију образује организатор, а најмање
један члан је представник Министарства.

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној
табли школе у дану одржавања такмичења.

Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на
вредновање резултата комисији за жалбе.

Комисија је дужна да, по објављеним привременим резултатима,
истог дана размотри жалбу и о томе обавести подносиоца.

Коначна ранг-листа сачињава се после разматрања жалби
и доношења решења, а објављује се у дану такмичења на огласној табли школе.

Све накнадне жалбе које се односе на такмичење или
смотру, подносе се непосредном организатору такмичења/смотре.

Ученици се са општинског нивоа такмичења/смотре пласирају
на окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру, у складу с пропозицијама стручног
друштва или другог организатора.

Републичко такмичење може да се организује ако му
претходе најмање два нивоа такмичења. Због специфичних околности у којима се реализују,
изузетак могу бити такмичења уметничких школа, средњих стручних школа и смотре.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу, пласирају се
на републичко такмичење.

Прво место на републичком такмичењу и смотри припада
ученику који освоји највећи број бодова. Друго и треће место припада ученицима који
према даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова
деле одговарајуће исто место.

Ученици који на такмичењу и смотри освоје прво, друго
и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.

Наставници од организатора добијају признања, похвале
и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, посебно може да награди наставника
и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.

Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима
такмичења и смотре, као и награде донатора и спонзора.

Дипломе до републичког нивоа потписује представник
друштва, односно представник школске управе и директор школе домаћина, а на републичком
нивоу министар просвете и председник стручног друштва или заједнице школа.

 

ФИНАНСИРАЊЕ
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са
чл. 187. став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

Финансијски план организатора садржи: структуру прихода
и расхода, изворе финансирања, трошкове припреме и спровођења такмичења и смотри
и расходе учесника и организатора.

Приликом достављања захтева за аконтациона средства
за такмичења и смотре организатори су дужни да доставе оригиналне предрачуне и профактуре
или фотокопије оверене печатом и потписом организатора. Приликом коначне исплате
финансијских средстава такмичења и смотри организатор је дужан да поднесе коначни
финансијски извештај за наменско трошење средстава, као и оригиналне рачуне и уговоре
или фотокопије рачуна и уговора оверених и потписаних од стране организатора. Припрема
и организација такмичења и смотри реализоваће се у образовно-васпитним установама
у којима се не признаје репрезентација.

Организатори и домаћини дужни су да из других извора
обезбеде остала средства која им недостају према њиховим финансијским плановима.

Сви уговори о спонзорству објављују се пре почетка
такмичења/смотре на интернет страници непосредног организатора такмичења и смотре.
Копије свих уговора о спонзорству саставни су део извештаја о одржаном такмичењу/смотри,
које непосредни организатор доставља Министарству.

 

ПРАЋЕЊЕ
И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА

Организатори такмичења/смотре достављају извештај
Министарству о реализованом такмичењу/смотри у року од седам дана по одржаном такмичењу/смотри,
на обрасцу који је доступан на званичној интернет
страници Министарства.

 

ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Организатори такмичења
и смотри дужни су да приликом израде и дистрибуције тестова и решења обезбеде тајност,
као и њихово достављање на превођење на језик националне мањине најкасније 10 дана
пре такмичења и смотре.

Организатори такмичења
и смотри својим годишњим програмима рада планирају такмичења и смотре, а организују
их у складу са календаром.

Образац дипломе
прописује организатор такмичења и смотре.

 

Календари
такмичења ученика

На основу наведеног Стручног упутства Министарство је донело:

1. Календар такмичења и смотри ученика основних школа
за школску 2017/2018. годину (под бројем 610-00-02073/2017-07 од 22. 12. 2017. године)
и

2. Кbold;“>алендар
такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2017/2018. годину (под бројем
610-00-2720/2017-03 од 27. 12. 2017. године).

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су
да своја посебна документа која се односе на организацију такмичења и смотри ускладе
са наведеним Стручним упутством. Приликом усклађивања докумената неопходно је прецизирати
следеће појединости:

– на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни
ученици школа;

– за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују
се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре,
у складу с пропозицијама;

– рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре
врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене
врсте такмичења/смотре;

– уколико више ученика постигне исти број бодова,
сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.

Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено
прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, који проистичу
из Стручног упутства, као што су избор
домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика
и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома,
регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смотри и друго.