Нa адресу Апелационог, Вишег и Основног суда у Новом Саду од почетка године странке су поднеле 44 притужбе на њихов рад. Највише, чак 18, примљено је у Апелационом суду, у Вишем је евидентирано 17, док је девет стигло у Основни суд.

Грађани су највише незадовољни одлукама, већ донетим у судским поступцима, што, ипак, не може бити предмет притужби, већ жалби. Странка и други учесници у поступку имају, пак, право да председнику суда упуте притужбу на рад суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.

По речима Иване Карапанџић, портпарола Вишег суда, странке су највише примедаба имале на то како судија води поступак и на одлуке које доноси у току поступка, као и на његов исход.

– Све притужбе поднете у овој години биле су неосноване, с обзиром на то да председник суда нема овлашћења да на било који начин утиче на судије, како ће водити поступак и којим чињеницама ће се руководити – предочава Карапанџићева.

– По закону, судија није дужан никоме, па ни другим колегама, нити председнику суда да објашњава сопствена правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или само кад то закон посебно налаже.

Незадовољне странке лане су судовима у Новом Саду упутиле укупно 192 притужбе. Апелациони суд је примио 63, Вишем суду је стигло 47, а Основном 82 притужбе. На сајтовима је грађанима дато објашњење, која су овлашћења председника поменутих судова.

У притужбама на рад Апелационог суда странке су махом незадовољне одлуком, којом је поступак окончан, а имали су замерке и на ефикасност.

– У свим притужбама се поступа у складу са законом, што значи да када се притужба поднесе, председник суда је дужан да је размотри, достави је на изјашњење судији на кога се односи и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести оног ко је поднео притужбу – објашњава Новица Пековић, председник Апелационог суда.

Притужбе се једнако односе и на рад свих подручних судова, а одређен број и Апелационог суда у Новом Саду. Највећи број притужби на рад Основног суда поднеле су странке незадовољне начином, како судија води поступак, као и пресудама, којима је окончано суђење.

– Оспоравали су законитост и правилност спроведеног доказног поступка, оцене изведених доказа и утврђеног чињеничног стања – предочавају у Основном суду разлоге незадовољства странака. – Своје притужбе подносе у писменој форми, док је мали број оних који инсистирају на разговору са председником суда.

Извор: сајт novosti.rs