Na adresu Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu od početka godine stranke su podnele 44 pritužbe na njihov rad. Najviše, čak 18, primljeno je u Apelacionom sudu, u Višem je evidentirano 17, dok je devet stiglo u Osnovni sud.

Građani su najviše nezadovoljni odlukama, već donetim u sudskim postupcima, što, ipak, ne može biti predmet pritužbi, već žalbi. Stranka i drugi učesnici u postupku imaju, pak, pravo da predsedniku suda upute pritužbu na rad suda, kada smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.

Po rečima Ivane Karapandžić, portparola Višeg suda, stranke su najviše primedaba imale na to kako sudija vodi postupak i na odluke koje donosi u toku postupka, kao i na njegov ishod.

– Sve pritužbe podnete u ovoj godini bile su neosnovane, s obzirom na to da predsednik suda nema ovlašćenja da na bilo koji način utiče na sudije, kako će voditi postupak i kojim činjenicama će se rukovoditi – predočava Karapandžićeva.

– Po zakonu, sudija nije dužan nikome, pa ni drugim kolegama, niti predsedniku suda da objašnjava sopstvena pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili samo kad to zakon posebno nalaže.

Nezadovoljne stranke lane su sudovima u Novom Sadu uputile ukupno 192 pritužbe. Apelacioni sud je primio 63, Višem sudu je stiglo 47, a Osnovnom 82 pritužbe. Na sajtovima je građanima dato objašnjenje, koja su ovlašćenja predsednika pomenutih sudova.

U pritužbama na rad Apelacionog suda stranke su mahom nezadovoljne odlukom, kojom je postupak okončan, a imali su zamerke i na efikasnost.

– U svim pritužbama se postupa u skladu sa zakonom, što znači da kada se pritužba podnese, predsednik suda je dužan da je razmotri, dostavi je na izjašnjenje sudiji na koga se odnosi i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti onog ko je podneo pritužbu – objašnjava Novica Peković, predsednik Apelacionog suda.

Pritužbe se jednako odnose i na rad svih područnih sudova, a određen broj i Apelacionog suda u Novom Sadu. Najveći broj pritužbi na rad Osnovnog suda podnele su stranke nezadovoljne načinom, kako sudija vodi postupak, kao i presudama, kojima je okončano suđenje.

– Osporavali su zakonitost i pravilnost sprovedenog dokaznog postupka, ocene izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja – predočavaju u Osnovnom sudu razloge nezadovoljstva stranaka. – Svoje pritužbe podnose u pismenoj formi, dok je mali broj onih koji insistiraju na razgovoru sa predsednikom suda.

Izvor: sajt novosti.rs