ЗАРАДА,ОДНОСНО ПЛАТА ЗА РЕДОВАН РАД И УВЕЋАЊА ЗАРАДЕ

(за минули рад,за рад на празник,ноћу и прековремено,топли оброк, регрес, теренски додатак,додатак за одвојен живот,остала увећања зараде)

Врста обавезе

На терет запосленог

На терет послодавца

Укупно

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица: 

1) За порез: Бруто зарада умањена за 11.604 динара за пуно радно време

2) За доприносе: Бруто зарада а не ниже од најниже месечне основице и не више од највише основице (5 просечних месечних зарада у Републици) 

 

Превођење нето зараде у бруто:

1) Ако је обрачуната зарада већа од важеће најниже основице, а нижа од важеће највише основице доприноса, бруто зарада се добија применом следеће формуле:

Бруто зарада = (Нето зарада – 1.160,40) : 0,701,

2) Ако је обрачуната зарада запосленог нижа од најниже месечне основице доприноса, основ за обрачун доприноса је најнижа основица, а нето износ зараде преводи се у бруто путем формуле:

Бруто зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – (1.160,40] : 0,90

где су: 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог, НнО – важећа најнижа основица доприноса, а 0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100).

3) Ако је обрачуната зарада запосленог већа од највише месечне основице доприноса, онда се нето износ зараде преводи у бруто износ помоћу формуле:

Бруто зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НвО) – (1.160,40] : 0,90,

где су: 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог, НвО – важећа највиша основица доприноса.

 

 

НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ПЛАТЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

(годишњи одмор, празник, боловање, приватне потребе, принудно плаћено одсуство итд.)

Врста обавезе

На терет запосленог

На терет послодавца

Укупно

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица: 

1) За порез: Бруто накнада зараде умањена за 11.604 дин. за пуно радно веме

2) За доприносе: Бруто накнада зарада а не ниже од најниже месечне основице и не више од највише основице

Превођење нето накнада зараде у бруто: Као код зараде

 

ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ДОМАЋЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ СУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ЗАПОСЛЕНИ КОД СТРАНИХ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА,СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ И КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА ИЛИ КОД СТРАНИХ ПРАВНИХ ИЛИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Врста обавезе

О б в е з н и ц и

Укупно

На терет запосленог

На терет послодавца

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица: 

1) За порез: Бруто зарада умањена за 11.604 дин. за пуно радно време

2) За доприносе: Бруто зарада,односно накнада зараде (ако међународним уговором није друкчије одређено) а не ниже од најниже месечне основице и не више од највише месечне основице

 

Превођење нето накнада зараде у бруто: Као код зараде код домаћих послодаваца

 

ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА КОЈИ СУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ЗАПОСЛЕНИ КОД СТРАНИХ ПРАВНИХ ИЛИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА И СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ И КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА (ако међународним уговорима није другачије одређено)

Врста обавезе

О б в е з н и ц и

Укупно

На терет запосленог

На терет послодавца

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица: 

1) За порез: Бруто зарада умањена за 11.604 дин. за пуно радно време

2) За доприносе: Бруто зарада,односно накнада зараде (ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором) а не ниже од најниже месечне основице и не више од највише месечне основице (5 просечних зарада у Републици)

 

Превођење у бруто: Као код зараде код домаћих послодаваца

 

 

ЗАРАДА УПУЋЕНОГ РАДНИКА НА РАД ИНОСТРАНСТВО

(осигураник – запослени који за послодавца са седиштем у Републици Србији обавља послове у другој држави ако нису обавезно осигурани по прописима те земље)

Врста обавезе

О б в е з н и ц и

Укупно

На терет запосленог

На терет послодавца

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

Основица: 

1) За порез: износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и уговором о раду запослени остварио у Републици на истим или сличним пословима, умањен за пореску олакшицу од 11.604 динара за пуно радно време

2) За доприносе: Износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и уговором о раду, запослени остварио у Републици на истим или сличним пословима, с тим да та основица не може бити нижа од законске двоструке најниже месечне основице доприноса и не виша од највише месечне основице

 

Превођење у бруто:

1) Ако је нето зарада коју би запослени остварио у Републици већа од двоструке нето најниже основице и мања од нето највише основице, формула за превођење нето зараде у бруто је:

Бруто зарада = (Нето зарада коју би остварили у земљи + 0,199 x зарада коју би остварили у земљи – 1.160,40) : 0,90

где су:

0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

1.160,40 – износ пореског умањења у висини пореза на зараде од 10%;

0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100).

2) Ако је нето зарада коју би запослени остварио у Републици мања од важече двоструке нето најниже основице доприноса, а већа од нето неопорезивог износа (већа од 7.136,65 динара), образац за превођење нето зараде у бруто је:

Бруто зарада = (Нето зарада у земљи + 0,199 x (2 x НнО) – 1.160,40) : 0,90

где су:

0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

НнО – важећа најнижа основица доприноса;

1.160,40 – износ пореског умањења у висини пореза на зараде од 10%;

0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100).

 

 

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ БОЛОВАЊА НА ТЕРЕТ ФОНДА

Врста обавезе

На терет Фонда – из накнаде

На терет Фонда – на накнаду

Укупно

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

Основица: 

1) За порез: Бруто накнада зараде умањена за 11.604 дин. за пуно радно време

2) За доприносе: Бруто накнада зараде, али не више од највише основице  (не примењује се најнижа месечна основица доприноса)

 

Превођење нето накнаде зараде у бруто:

Бруто накнада зараде = (Нето накнада зараде – 1.160,40) : 0,701

 

 

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Врста обавезе

На терет исплатиоца – из накнаде

На терет исплатиоца – на накнаду

Укупно

– за пензијско-инвалидско

14,0%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица:

1) За порез: Бруто накнаде зараде која се исплаћује, умањена за 11.604 дин. за пуно радно време.

2) За доприносе: Бруто накнада зараде, али не више од највише основице  (не примењује се најнижа месечна основица доприноса)

 

Превођење нето накнаде зараде у бруто:

Бруто = (Нето – 1.160,40) : 0,701

 

 

НАКНАДА ЗАРАДЕ ИНВАЛИДА ИИ КАТЕГОРИЈЕ – НА ТЕРЕТ ФОНДА ПИО

Врста обавезе

На терет запосленог

На терет исплатиоца

Укупно

– за здравствено

10,30%

10,30%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица:

 1) За порез: Бруто накнада зараде (нето накнада зараде + порез)

 2) За допринос: Нето накнада зараде

 

Превођење нето накнаде зараде у бруто (за пола радног времена):

Бруто = (Нето : 0,90)

 

 

НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

(без обзира на трајање)

Врста обавезе

На терет

послодавца

за здравствено осигурање,

само ако неплаћено одсуство користи запослени родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ док дете не наврши три године живота.

У свим другим случајевима допринос се не плаћа

10,30%

 

Основица: Бруто зарада коју би запослени остварио да је на раду, не ниже од најниже месечне основице и не више од највише месечне основице (5 просечних зарада у Републици)

 

 

 

НАКНАДА ЗА ПОВРЕМЕНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ АКО ИХ ОБАВЉА НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ У РАДНОМ ОДНОСУ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

Врста обавезе

О б в е з н и ц и

Укупно

На терет извршиоца

На терет послодавца

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на накнаду

10,00%

10,00%

 

Основица:

1) За порез: Уговорена бруто накнада

2) За доприносе: Уговорена бруто накнада, а не ниже од најнижих законских основица и не више од највише основице (5 просечних зарада у Републици)     

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто:

1) ако је уговорена нето накнада већа од најниже основице за доприносе, бруто накнада се добија дељењем нето износа коефицијентом 0,701, који је утврђен на основу збирне стопе доприноса за социјално осигурање на терет извршиоца од 19,90% и стопе пореза од 10%, па је једначина : (100 – (19,9 + 10) : 100 = 0,701);

2) ако је уговорена нето накнада нижа од најниже основице за доприносе, основица за доприносе је најнижа бруто основица, а основица за порез је бруто накнада изведена по формули: Бруто = ((Уговорена нето накнада + 0,199 x НнО) : 0,90), где је НнО – важећа најнижа основица доприноса.

3) ако је уговорена нето накнада виша од највише основице за доприносе, основица за доприносе је највиша бруто основица, а основица за порез је бруто накнада изведена по формули: Бруто = ((Уговорена нето накнада + 0,199 x НвО) : 0,90), где је НвО – важећа највиша основица доприноса.

 

 

НАКНАДА ЗА ПОВРЕМЕНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ АКО ИХ ОБАВЉА ПЕНЗИОНИСАНО ЛИЦЕ

Врста обавезе

На терет извршиоца

На терет послодавца

Укупно

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

14,00%

12,00%

26,00%

Порез на накнаду

10,00%

10,00%

 

Основица:

1) за порез – бруто накнада;

2) за допринос за пензијско и инвалидско осигурање – уговорена бруто накнада, али не ниже од најниже месечне основице доприноса и не више од највише основице.

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто:

1) ако је уговорена нето накнада већа од најниже основице за доприносе, превођење у бруто је: Бруто износ = Нето износ накнаде : 0,76. Коефицијент 0,76 је утврђен на основу стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање од 14,00% и стопе пореза од 10%, па је једначина (100 – (14,0 + 10) : 100 = 0,76);

2) ако је уговорена нето накнада нижа од најниже основице за доприносе,  основица за доприносе је најнижа бруто основица, а основица за порез је бруто накнада изведена по формули: Бруто износ = ((Уговорена нето накнада + 0,14 x НнО) : 0,90), где је НнО – важећа најнижа основица доприноса.

3) ако је уговорена нето накнада виша од највише основице за доприносе, основица за доприносе је највиша бруто основица, а основица за порез је бруто накнада изведена по формули: Бруто износ = ((Уговорена нето накнада + 0,14 x НвО) : 0,90), где је НвО – важећа највиша основица доприноса.

 

 

НАКНАДА ЗА ПОВРЕМЕНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ АКО ИХ ОБАВЉА ЛИЦЕ ПРЕКО ОМЛАДИНСКЕ ИЛИ СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ,КОЈЕ ИМА НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА И НЕ НАЛАЗИ СЕ НА ШКОЛОВАЊУ, БЕЗ ОБЗИРА НА ГОДИНЕ ЖИВОТА

Врста обавезе

На терет извршиоца

На терет послодавца

Укупно

Допринос за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

Допринос за здравствено осигурање

5,15%

5,15%

10,30%

Допринос за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

Порез на накнаду

10,00%

10,00%

 

Основица:

1) за порез – бруто накнада;

2) за све доприносе – уговорена бруто накнада, али не нижа од најниже законске основице и не виша од највише основице (5 просечних зарада у Републици).

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто:

1) ако је уговорена нето накнада већа од најниже основице за доприносе, формула за превођење у бруто износ је : Бруто износ = (нето накнада : 0,701) 

2) ако је уговорена нето накнада нижа од најниже основице за доприносе, основица за доприносе је најнижа бруто основица, а основица за порез је бруто накнада изведена по формули: Бруто износ = ((Уговорена нето накнада + 0,199 x НнО) : 0,90), где је НнО – важећа најнижа основица доприноса..

3) ако је уговорена нето накнада виша од највише основице за доприносе, основица за доприносе је највиша бруто основица, а основица за порез је бруто накнада изведена по формули: Бруто износ = ((Уговорена нето накнада + 0,199 x НвО) : 0,90), где је НвО – важећа највиша основица доприноса.

 

 

НАКНАДА ЗА ПОВРЕМЕНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ АКО ИХ ОБАВЉА ЛИЦЕ ПРЕКО ОМЛАДИНСКЕ ИЛИ СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ, КОЈЕ НЕМА НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА И НАЛАЗИ СЕ НА ШКОЛОВАЊУ

Врста обавезе

На терет извршиоца

На терет послодавца

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

4,00%

Допринос за здравствено осигурање

2,00%

Порез на накнаду

20,00%

 

Основица:

1) за порез – уговорена бруто накнада умањена за 20% нормираних трошкова, при чему се обрачунати порез умњује за 40%;

2) за допринос за пензијско и инвалидско осигурање – уговорена бруто накнада, али не нижа од најниже основице доприноса;

3) за допринос за здравствено осигурање – уговорена бруто накнада, али не нижа од најниже основице доприноса.

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто: Бруто износ се добија дељењем уговореног нето износа са коефицијентом 0,904.

Ако је уговорена накнада нижа од важече најниже основице доприноса, основица за доприносе је та најнижа основица.

 

 

НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

(са лицима која нису осигурана по другом основу и са страним држављанима који су обвезници доприноса)

Врста обавезе

На терет извршиоца

На терет послодавца

Укупно

– порез на лична примања

20,00%

20,00%

– допринос за пензијско-инвалидско

26,00%

26,00%

– допринос за здравствено

10,30%

10,30%

 

Основица: 

1) За порез на лична примања: Бруто накнада умањена за 20% нормираних трошкова (опорезив приход)

2) За допринос за ПИО: Опорезив приход (као за порез)

3) За допринос за здравствено: Опорезив приход (као за порез)

 

Превођење у бруто:

Бруто износ = Нето износ : 0,5496.

 

 

 

НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

(са лицима која су осигурана по другом основу и са страним држављанима – корисницима пензије, односно другим страним држављанима који нису обвезници доприноса)

Врста обавезе

На терет извршиоца

На терет послодавца

Укупно

– порез на лична примања

20,00%

20,00%

– допринос за пензијско-инвалидско

26,00%

26,00%

– допринос за здравствено

 

Основица: 

1) За порез на лична примања: Бруто накнада умањена за 20% нормираних трошкова (опорезив приход)

2) За допринос за ПИО: Опорезив приход (као за порез)

Превођење у бруто:

Бруто износ = Нето износ : 0,632.

 

 

НАКНАДА ЛИЦИМА ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА ИЛИ ИМ ЈЕ ПРЕСТАЛО ЗАПОСЛЕЊЕ ЗБОГ СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА,ДОК ПРИМАЈУ НАКНАДУ ОД ЗАВОДА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА

Врста обавезе

На терет осигураника

– за пензијско-инвалидско

26,00%

– за здравствено

10,30%

 

Основица: Износ бруто накнаде

Обвезник уплате доприноса: Национална служба за запошљавање

 

 

 

ЗАРАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА

Врста обавезе

О б в е з н и ц и

Укупно

На терет осигураника

На терет послодавца

– за пензијско-инвалидско

14,00%

12,00%

26,00%

– за здравствено

5,15%

5,15%

10,30%

– за осигурање од незапослености

0,75%

0,75%

1,50%

– порез на зараду

10,00%

10,00%

 

Основица: 

1) За порез: Бруто зарада умањена за 11.604 дин. за пуно радно време

2) За доприносе: Бруто зарада а не ниже од најниже месечне основице и не више од највише месечне основице 

 

Превођење нето зараде у бруто:

1) Ако је обрачуната зарада већа од важеће најниже основице, а нижа од важеће највише основице доприноса, бруто зарада се добија применом следеће формуле:

Бруто зарада = (Нето зарада – 1.160,40) : 0,701,

2) Ако је обрачуната зарада запосленог нижа од најниже месечне основице доприноса, основ за обрачун доприноса је најнижа основица, а нето износ зараде преводи се у бруто путем формуле:

Бруто зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – 1.160,40] : 0,90

где су: 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог, НнО – важећа најнижа основица доприноса, а 0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100)

3) Ако је обрачуната зарада запосленог већа од највише месечне основице доприноса, онда се нето износ зараде преводи у бруто износ помоћу формуле:

Бруто зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НвО) – (1.160,40) : 0,90,

где су: 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог, НвО – важећа највиша основица доприноса

 

 

ВОЛОНТЕРСКИ РАД

(у складу са Законом о волонтирању – „Сл. гласник РС“, број 36/2010)

Врста обавезе

О б в е з н и ц и

Укупно

На терет волонтера

На терет организатора волонтирања

– за пензијско-инвалидско

4,00%

4,00%

– за здравствено

2,00%

2,00%

 

Основица за обрачун доприноса: Најниже месечне основице доприноса   

 

 

НАКНАДА ЗА ДОПУНСКИ РАД

Врста обавезе

На терет извршиоца

На терет исплатиоца

Укупно

– за пензијско-инвалидско

26,00%

26,00%

– порез

20,00%

20,00%

 

Основица:

1) За допринос за ПИО: Опорезив приход (као за порез)

2) За порез: Бруто накнада умањена за 20% нормираних трошкова

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто:

Бруто накнада = Нето накнада : 0,632.

 

 

НАКНАДА ЧЛАНУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(који је осигуран по другом основу, странцу – пензионеру или другом страном држављанину који није обвезник доприноса)

Врста обавезе

На терет члана

– за порез

20,00%

– за пензијско-инвалидско

26,00%

 

Основица:

1) За порез: Опорезив приход (бруто приход умањен за 20% нормираних трошкова

2) За доприносе за ПИО: Опорезив приход (као порез)

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто:

Бруто накнада = Нето накнада : 0,632

 

 

ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ДОБИТИ

Врста обавезе

На терет запосленог

– за порез

20,00%

– за пензијско-инвалидско

26,00%

 

Основица:

1) За порез: Опорезив приход (бруто приход умањен за 20% нормираних трошкова

2) За доприносе за ПИО: Опорезив приход (као порез)

 

Превођење нето накнаде за рад у бруто:

Бруто накнада = Нето накнада : 0,632

 

 

 

СТОПЕ ДОДАТНОГ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА СТАЖ ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

Врста обавезе

На терет исплатиоца

– за сваких пет година проведених на  радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачна

у стаж осигурања као 14 месеци

3,70%

– за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци

5,50%

–  за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци

7,30%

–  за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 18 месеци.

11,00%

 

Основица: Бруто зарада а не ниже од најнижих законских основица и не више од највише основице (5 просечних зарада у Републици)