U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno saopštenje STO NAJ… privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini
Liste STO NAJ… privrednih društava sačinjene su na osnovu analize i rangiranja podataka za 90.400 privrednih društava, i to sa aspekta uspešnosti poslovanja – prema poslovnim prihodima i neto dobitku, zatim sa aspekta finansijskih kapaciteta – prema poslovnoj imovini i kapitalu, kao i sa aspekta gubitaka – prema neto gubitku i ukupnom gubitku.
Najprofitabilnije privredno društvo u 2015. godini, jeste TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, koji je prestigao NIS AD NOVI SAD, kao najbolje plasirano društvo prethodnih godina na listi STO NAJ… privrednih društava prema neto dobitku. TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, ostvario je neto dobitak od 16,3 mlrd. dinara, koji je, ipak, nešto manji nego prethodne godine (16,9 mlrd. dinara), a takav rezultat ostvario je uz blagi rast poslovnih prihoda (3,5%), iskazanih u iznosu od 88,7 mlrd. dinara. Pored visokog iznosa dobitka, to društvo se izdvaja i prema vrednosti  poslovne imovine od 201,5 mlrd. dinara, tako da se ono nalazi i na petom mestu na listi društava sa najvećom poslovnom imovinom. Pri tome, beleži stopu prinosa na ukupna sredstva (posle oporezivanja) od 9,0%, koja je znatno iznad te stope na nivou cele privrede (2,2%). Visoku profitabilnost TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, ostvario je uz 8.660 zaposlenih, odnosno 412 radnika manje nego prethodne godine.
Vodeće mesto na listi privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima, ali i drugo mesto na listi najprofitabilnijih privrednih društava u 2015. godini, zauzima NIS AD NOVI SAD. Kako je pad cene energenata na svetskom tržištu prilično uticao na poslovanje tog društva, njegovi poslovni prihodi u iznosu od 199,9 mlrd. dinara, iako najveći od svih društava, opali su za 19,3% u odnosu na prethodnu godinu, a neto dobitak ostvaren u visini od 16,1 mlrd. dinara, smanjen je skoro za polovinu i za 0,2 mlrd. dinara, manji je od dobitka prvoplasiranog TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD. Uz to, NIS AD NOVI SAD, ističe se i prema visini finansijskih kapaciteta kojima raspolaže, budući da njegova poslovna imovina iznosi 376,7 miliona dinara, a kapital 203,0 miliona dinara, pa je visokopozicioniran i na listama privrednih društava sa najvećom poslovnom imovinom i kapitalom (treće i četvrto mesto). NIS AD NOVI SAD je u 2015. godini, poslovao sa 3.992 zaposlenih, što je za 305 radnika manje u poređenju sa prethodnom godinom.
Prema vrednosti iskazanih finansijskih performansi u 2015. godini, izdvaja se i JP EPS BEOGRAD, koji se, s obzirom na visok iznos pozitivnog neto rezultata i poslovnih prihoda (11,0 mlrd. dinara odnosno 154,5 mlrd. dinara), nalazi na trećem mestu na listama privrednih društava prema visini neto dobitka i poslovnih prihoda. Takođe, to javno preduzeće zauzima i vodeća mesta prema vrednosti finansijskih kapaciteta, imajući u vidu da raspolaže poslovnom imovinom u iznosu od 886,8 mlrd. dinara i kapitalom od 639,7 mlrd., a značajan godišnji rast tih resursa posledica  je velike statusne promene tokom 2015. godine, kada mu je pripojeno sedam velikih privrednih društava. Pri tome, JP EPS BEOGRAD je na kraju 2015. godine, iskazao ukupne gubitke iz prethodnog perioda u visini od 103,5 mlrd. dinara, pa i prema vrednosti tih gubitaka zauzima mesto odmah iza prvoplasiranog JP SRBIJAGAS NOVI SAD.
Kada je reč o najprofitabilnijim delu srpske privrede, tu spadaju i TELENOR DOO BEOGRAD, koji se sa neto dobitkom od 9,7 mlrd. dinara, nalazi na četvrtom mestu liste najuspešnijih privrednih društava, a jedno mesto niže je DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD, čiji je neto dobitak, od 7,8 mlrd. dinara, realizovan pretežno usled visokog iznosa finansijskih prihoda od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica (DELTA CITY 67 DOO BEOGRAD i DELTA M CG PODGORICA).
Na listi STO NAJ… privrednih društava prema neto dobitku je ukupno devet javnih preduzeća, uključujući napred pomenuti JP EPS BEOGRAD. Ta javna preduzeća zbirno stvaraju 5,8% neto dobitka cele privrede, a prema visini iskazanog dobitka izdvajaju se i JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD (3,1 mlrd. dinara), JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE (3,1 mlrd. dinara), kao i JP EMS BEOGRAD (2,8 mlrd. dinara). Posle visokog negativnog rezultata prethodnih godina, uspešnom delu privrede u 2015. godini, priključio se i JP SRBIJAGAS NOVI SAD, sa neto dobitkom od 3,0 mlrd. dinara, a on i dalje zauzima vodeće mesto prema visini kumuliranih gubitaka (150,3 mlrd. dinara).
Prema obavljenom obimu poslovne aktivnosti, pored NIS AD NOVI SAD i JP EPS BEOGRAD (na prvom i trećem mestu), izdvaja se i drugoplasirani EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD, sa poslovnim prihodima od 188,6 mlrd. dinara. To društvo je, pri tome, poslovalo sa visokim neto gubitkom (7,1 mlrd. dinara), a iako je on manji za 16,5% od prošlogodišnjeg, EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD zauzima i četvrto mesto na listi društava sa najvećim neto gubitkom.
Visoke poslovne prihode uz pozitivan neto rezultat, ostvarili su FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC i MERCATOR-S DOO NOVI SAD. FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC, nalazi se na četvrtom mestu, a njegovi prihodi iznose 140,0 mlrd. dinara, i opali su za 10,6% u poređenju sa prethodnom godinom, dok je MERCATOR-S DOO NOVI SAD jedno mesto niže i beleži poslovne prihode u visini od 112,2 mlrd. dinara, koji su veći za 54,7% nego prethodne godine, što je i posledica preuzimanja trgovinskog poslovanja IDEA DOO BEOGRAD.
Na nezavidnom prvom mestu liste privrednih društava sa najvećim neto gubitkom je KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC AD MLEKARA ŠABAC U STEČAJU, čiji je neto gubitak u iznosu od 58,0 mlrd. drastično veći nego prethodne godine (1,2 mlrd. dinara), a uglavnom je rezultat iskazanog neto gubitka poslovanja koje se obustavlja, rashoda promene računovodstvene politike i ispravci grešaka (56,2 mlrd. dinara). Posledično, to društvo u stečaju beleži i izuzetno veliki ukupan gubitak (60,9 mlrd. dinara), pa se nalazi pri vrhu liste društava sa najvećim ukupnim gubitkom (peto mesto). Istovremeno, broj zaposlenih je u odnosu na 2014. godinu, smanjilo sa 457 na 70 radnika.
Visok iznos neto gubitka beleži i ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO, koja se sa gubitkom od 17,7 mlrd. dinara, većim za 54,3% nego prethodne godine, nalazi na drugom mestu najvećih gubitaša u 2015. godini. Jedno mesto niže na pomenutoj listi je JP PUTEVI SRBIJE, čiji neto gubitak iznosi 9,6 mlrd. dinara, a to preduzeće zauzima i drugo mesto prema visini finansijskih kapaciteta, kako poslovne imovine (528,6 mlrd. dinara), tako i kapitala (404,2 mlrd. dinara).
U grupi privrednih društava koja su iskazala najveće ukupne gubitke, pored napred pomenutih JP SRBIJAGAS NOVI SAD i JP EPS BEOGRAD, koji zauzimaju prva dva mesta na listi, izdvaja se i društvo koje je u postupku privatizacije – trećeplasirana HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO, čiji ukupan gubitak iznosi 71,0 mlrd. dinara, i blago je povećan (2,0%) u odnosu na prošlogodišnji, ali to društvo je, ipak, u 2015. godini, iskazalo neto gubitak (1,4 mlrd. dinara), koji je znatno manji nego prethodne godine (11,0 mlrd. dinara). Značajan iznos gubitka (63,5 mlrd. dinara) kumuliraju i jedno mesto niže rangirane ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD, a taj gubitak je smanjen za tri petine u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, pri tome treba imati u vidu da je to društvo u 2015. godini, u cilju korporativnog restrukturiranja sprovelo postupak izdvajanja uz osnivanje tri nova akcionarska društva.

Publikacija STO NAJ… privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini, objavljena je na sajtu Agencije za privredne registre, u odeljku Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije.