У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ… привредних друштава у Републици Србији у 2015. години
Листе СТО НАЈ… привредних друштава сачињене су на основу анализе и рангирања података за 90.400 привредних друштава, и то са аспекта успешности пословања – према пословним приходима и нето добитку, затим са аспекта финансијских капацитета – према пословној имовини и капиталу, као и са аспекта губитака – према нето губитку и укупном губитку.
Најпрофитабилније привредно друштво у 2015. години, јесте ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, који је престигао НИС АД НОВИ САД, као најбоље пласирано друштво претходних година на листи СТО НАЈ… привредних друштава према нето добитку. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, остварио је нето добитак од 16,3 млрд. динара, који је, ипак, нешто мањи него претходне године (16,9 млрд. динара), а такав резултат остварио је уз благи раст пословних прихода (3,5%), исказаних у износу од 88,7 млрд. динара. Поред високог износа добитка, то друштво се издваја и према вредности  пословне имовине од 201,5 млрд. динара, тако да се оно налази и на петом месту на листи друштава са највећом пословном имовином. При томе, бележи стопу приноса на укупна средства (после опорезивања) од 9,0%, која је знатно изнад те стопе на нивоу целе привреде (2,2%). Високу профитабилност ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, остварио је уз 8.660 запослених, односно 412 радника мање него претходне године.
Водеће место на листи привредних друштава са највећим пословним приходима, али и друго место на листи најпрофитабилнијих привредних друштава у 2015. години, заузима НИС АД НОВИ САД. Како је пад цене енергената на светском тржишту прилично утицао на пословање тог друштва, његови пословни приходи у износу од 199,9 млрд. динара, иако највећи од свих друштава, опали су за 19,3% у односу на претходну годину, а нето добитак остварен у висини од 16,1 млрд. динара, смањен је скоро за половину и за 0,2 млрд. динара, мањи је од добитка првопласираног ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД. Уз то, НИС АД НОВИ САД, истиче се и према висини финансијских капацитета којима располаже, будући да његова пословна имовина износи 376,7 милиона динара, а капитал 203,0 милиона динара, па је високопозициониран и на листама привредних друштава са највећом пословном имовином и капиталом (треће и четврто место). НИС АД НОВИ САД је у 2015. години, пословао са 3.992 запослених, што је за 305 радника мање у поређењу са претходном годином.
Према вредности исказаних финансијских перформанси у 2015. години, издваја се и ЈП ЕПС БЕОГРАД, који се, с обзиром на висок износ позитивног нето резултата и пословних прихода (11,0 млрд. динара односно 154,5 млрд. динара), налази на трећем месту на листама привредних друштава према висини нето добитка и пословних прихода. Такође, то јавно предузеће заузима и водећа места према вредности финансијских капацитета, имајући у виду да располаже пословном имовином у износу од 886,8 млрд. динара и капиталом од 639,7 млрд., а значајан годишњи раст тих ресурса последица  је велике статусне промене током 2015. године, када му је припојено седам великих привредних друштава. При томе, ЈП ЕПС БЕОГРАД је на крају 2015. године, исказао укупне губитке из претходног периода у висини од 103,5 млрд. динара, па и према вредности тих губитака заузима место одмах иза првопласираног ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД.
Када је реч о најпрофитабилнијим делу српске привреде, ту спадају и TELENOR DOO BEOGRAD, који се са нето добитком од 9,7 млрд. динара, налази на четвртом месту листе најуспешнијих привредних друштава, а једно место ниже је DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD, чији је нето добитак, од 7,8 млрд. динара, реализован претежно услед високог износа финансијских прихода од учешћа у добитку зависних правних лица (DELTA CITY 67 DOO BEOGRAD и DELTA M CG PODGORICA).
На листи СТО НАЈ… привредних друштава према нето добитку је укупно девет јавних предузећа, укључујући напред поменути ЈП ЕПС БЕОГРАД. Та јавна предузећа збирно стварају 5,8% нето добитка целе привреде, а према висини исказаног добитка издвајају се и ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД (3,1 млрд. динара), ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ (3,1 млрд. динара), као и ЈП ЕМС БЕОГРАД (2,8 млрд. динара). После високог негативног резултата претходних година, успешном делу привреде у 2015. години, прикључио се и ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, са нето добитком од 3,0 млрд. динара, а он и даље заузима водеће место према висини кумулираних губитака (150,3 млрд. динара).
Према обављеном обиму пословне активности, поред НИС АД НОВИ САД и ЈП ЕПС БЕОГРАД (на првом и трећем месту), издваја се и другопласирани ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, са пословним приходима од 188,6 млрд. динара. То друштво је, при томе, пословало са високим нето губитком (7,1 млрд. динара), а иако је он мањи за 16,5% од прошлогодишњег, ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД заузима и четврто место на листи друштава са највећим нето губитком.
Високе пословне приходе уз позитиван нето резултат, остварили су FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC и MERCATOR-S DOO NOVI SAD. FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC, налази се на четвртом месту, а његови приходи износе 140,0 млрд. динара, и опали су за 10,6% у поређењу са претходном годином, док је MERCATOR-S DOO NOVI SAD једно место ниже и бележи пословне приходе у висини од 112,2 млрд. динара, који су већи за 54,7% него претходне године, што је и последица преузимања трговинског пословања IDEA DOO BEOGRAD.
На незавидном првом месту листе привредних друштава са највећим нето губитком је КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ШАБАЦ АД МЛЕКАРА ШАБАЦ У СТЕЧАЈУ, чији је нето губитак у износу од 58,0 млрд. драстично већи него претходне године (1,2 млрд. динара), а углавном је резултат исказаног нето губитка пословања које се обуставља, расхода промене рачуноводствене политике и исправци грешака (56,2 млрд. динара). Последично, то друштво у стечају бележи и изузетно велики укупан губитак (60,9 млрд. динара), па се налази при врху листе друштава са највећим укупним губитком (пето место). Истовремено, број запослених је у односу на 2014. годину, смањило са 457 на 70 радника.
Висок износ нето губитка бележи и ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО, која се са губитком од 17,7 млрд. динара, већим за 54,3% него претходне године, налази на другом месту највећих губиташа у 2015. години. Једно место ниже на поменутој листи је ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, чији нето губитак износи 9,6 млрд. динара, а то предузеће заузима и друго место према висини финансијских капацитета, како пословне имовине (528,6 млрд. динара), тако и капитала (404,2 млрд. динара).
У групи привредних друштава која су исказала највеће укупне губитке, поред напред поменутих ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД и ЈП ЕПС БЕОГРАД, који заузимају прва два места на листи, издваја се и друштво које је у поступку приватизације – трећепласирана ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО, чији укупан губитак износи 71,0 млрд. динара, и благо је повећан (2,0%) у односу на прошлогодишњи, али то друштво је, ипак, у 2015. години, исказало нето губитак (1,4 млрд. динара), који је знатно мањи него претходне године (11,0 млрд. динара). Значајан износ губитка (63,5 млрд. динара) кумулирају и једно место ниже рангиране ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД БЕОГРАД, а тај губитак је смањен за три петине у односу на претходну годину. Међутим, при томе треба имати у виду да је то друштво у 2015. години, у циљу корпоративног реструктурирања спровело поступак издвајања уз оснивање три нова акционарска друштва.

Публикација СТО НАЈ… привредних друштава у Републици Србији у 2015. години, објављена је на сајту Агенције за привредне регистре, у одељку Финансијски извештаји – Макроекономске информације.