< <

У Агенцији за привредне регистре
израђено је и објављено саопштење СТО
НАЈ… привредних друштава у Републици
Србији у 2016. години. У Саопштењу су дате листе СТО НАЈ… привредних друштава у
2016. години,
сачињене полазећи од вредности основних финансијских перформанси које су
привредна друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за
2016. годину.

СТО НАЈ… привредних друштава утврђено је
на основу анализе и рангирања података за 97.430 привредних друштава:

1) са аспекта успешности пословања –
према пословним приходима и нето добитку,

2) са аспекта финансијских капацитета –
према пословној имовини и капиталу, и

3) са аспекта губитака – према нето губитку и укупном губитку.

Листу
најпрофитабилнијих привредних друштава
у 2016. години предводи нафтна
компанија НИС АД НОВИ САД, која је у претходној години била на другом месту.
Нето добитак те компаније износи 16,1 млрд. динара и скоро је на нивоу прошлогодишњег, а он чини 3,0%
нето добитка целе домаће привреде. Поред високе профитабилности, компанија се
издваја и висином реализованих пословних прихода (177,9 млрд. динара), иако су они, с обзиром на неповољна
кретања на тржишту енергената, мањи за 11,0% у односу на претходну годину.

На листи привредних друштава са највећим
пословним приходима НИС АД НОВИ САД заузма друго место, а како располаже
значајним износом пословне имовине и капитала (386,7 млрд. динара и 215,2 млрд. динара), високо је пласиран и на
листама привредних друштава са највећом пословном имовином и капиталом (треће и
четврто место). Тај велики систем је и у 2016. години наставио да смањује број
запослених, тако да је пословао са 3.891 радником, што је 101 запослени мање у
поређењу са претходном годином.

Друго место на листи најпрофитабилнијих
привредних друштава заузео је
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, који је био најбоље пласиран
на прошлогодишњој листи. То велико акционарско друштво остварило је нето
добитак од 15,2 млрд. динара, који је мањи за 7,1% у односу на претходну
годину. Послујући у области телекомуникација, висок износ позитивног нето
резултата друштво је остварило уз нешто мањи обим пословне активности (1,8%) и
исказало је пословне приходе од 87,1 млрд. динара, на основу којих је заузело пето место на листи
друштава са највећим пословним приходима. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД је на крају
2016. године располагао пословном имовином од 193,4 млрд. динара и капиталом од
132,4 млрд.
динара, а запошљавао је 457 радника мање у односу на претходну годину, односно
укупно 8.203 радника.

У области телекомуникација пословало је и
трећепласирано друштво на листи СТО НАЈ… привредних друштава према нето добитку
– ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД. Та компанија је реализовала нето добитак у висини од 8,9
млрд. динара, који је за 7,9%
мањи од прошлогодишњег, а успешно пословање обављала је уз 862 радника (у 2015.
години 882 радника).

ЈП ЕПС БЕОГРАД је привредно друштво које
је у 2016. години остварило највеће пословне приходе, а они износе 222,1 млрд. динара,
већи су за 43,8% у
поређењу са претходном годином и чине 2,4% пословних прихода целе привреде.
Поред тога, ЈП ЕПС БЕОГРАД издваја се и висином оствареног нето добитка у
износу од 8,8 млрд. динара, који је за петину мањи од прошлогодишњег, а на
основу тога оно
је четврто међу најпрофитабилнијим привредним друштвима у Републици Србији.
Истовремено, предузеће располаже и значајним финансијским капацитетима према
којима заузима водећу позицију, с тим да је ангажовало пословну имовину у
висини од 1.005,2 млрд. динара и капитал од 694,4 млрд. динара, који су на
годишњем нивоу повећани за 13,3%, односно 8,5%. И укупан губитак предузећа је прилично висок, с обзиром на то да износи 122,7 млрд. динара и да је већи за 18,5% од
прошлогодишњег, па је оно на другом месту и према висини кумулираних губитака.
Предузеће је у 2016. години пословало са 27.627 радника, што је за 6.328 више
запослених у односу на претходну годину. Међутим, приликом сагледавања
финансијских перформанси и броја запослених код ЈП ЕПС БЕОГРАД треба имати у
виду две велике статусне промене током 2016. године, којима су том јавном
предузећу припојени привредно друштво ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, као и део
имовине и обавеза друштва ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД.

У оквиру сегмента од сто
најпрофитабилнијих привредних друштава у 2016. години високо су позициониране (на
петом месту) и ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ БЕОГРАД, чији је нето добитак, исказан
у висини од 8,0 млрд.
динара, 2,6 пута већи у односу на претходну годину. Једно
место ниже је TIGAR TYRES ДОО ПИРОТ,
са добитком од 6,5 млрд. динара. Међутим, у том сегменту привреде најбројнија су
привредна друштва која се баве производњом прехрамбених производа, а од њих 15
посебно се истичу СУНОКО ДОО НОВИ САД (6,3 млрд. динара) и КОНЦЕРН БАМБИ АД ПОЖАРЕВАЦ
(1,6 млрд. динара), које уз то
одликује и изузетно висока бонитетна способност.

На листи сто привредних друштава са
највећим нето добитком налази се седам јавних предузећа на која се односи 15,0%
добитка поменутих сто друштава. Поред напред наведених предузећа, високу
профитабилност бележе и ЈУГОИМПОРТ СДПР ЈП БЕОГРАД и ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД,
са нето добитком од 4,4 млрд. динара, односно 3,5 млрд. динара.

У групи привредних друштава са највећим
пословним приходима високо су пласирани и ФИАТ АУТОМОБИЛИ СРБИЈА ДОО КРАГУЈЕВАЦ
и МЕРКАТОР-С ДОО НОВИ САД, који се налазе на трећем и четвртом месту. При томе су
ФИАТ АУТОМОБИЛИ СРБИЈА ДОО остварили пословне приходе у износу од 132,6 млрд. динара, који су за 5,0%
смањени у односу на претходну годину, а  пословну годину су завршили са
нето добитком од 2,1 млрд. динара, који је мањи за 10,9% од прошлогодишњег. С
друге стране, пословни приходи трговинског ланца МЕРКАТОР-С ДОО НОВИ
САД опали су за 4,5% и износе 107,1 млрд. динара, при чему је пословао са нето
губитком од 1,8 млрд. динара.

На листи СТО НАЈ… привредних друштава се, поред компаније МЕРКАТОР-С ДОО НОВИ САД,
налази још десет друштава која се баве трговином на мало, при чему су она
заједно реализовала 12,9% пословних прихода друштава са листе. Према износу
остварених пословних прихода (85,0 млрд. динара), који су на годишњем нивоу увећани за 9,9%, истиче
се и DELHAIZE SERBIA ДОО БЕОГРАД, друштво које се налази на шестом
месту, с тим да је позитивно пословало (нето добиткак у износу од 1,3 млрд. динара). Међутим,
готово четвртину друштава са поменуте листе чине друштва која се баве трговином
на велико и она су остварила 18,8% прихода поменутих сто друштава. Од њих се, према висини пословних
прихода (75,8 млрд. динара), посебно издваја NELT
CO
ДОО БЕОГРАД (осмо место), које је такође пословало профитабилно (нето
добитак 1,0 млрд.
динара).

Од сто привредних друштава са највећим
пословним приходима, седам су јавна предузећа, која су реализовала 13,9%
прихода поменутих сто друштава. Поред првопласираног ЈП ЕПС БЕОГРАД, високе
пословне приходе бележи и ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД (64,4 млрд. динара).
Са највећим нето губитком у 2016. години,
у износу од 16,2 млрд. динара, пословало је привредно друштво ЖЕЛЕЗАРА ДОО
СМЕДЕРЕВО, које је у претходној години било на другом месту према висини
негативног резултата (17,7 млрд. динара). При томе треба имати у виду да је током 2016.
године извршена продаја одређене имовине овог друштва, при чему је издвојен
његов здрав део,
који је наставио да послује у оквиру новооснованог друштва HESTEEL SERBIA IRON&STEEL
ДОО БЕОГРАД, док је ЖЕЛЕЗАРА ДОО СМЕДЕРЕВО задржала преостали дело имовине.

Друго место на листи највећих губиташа
заузимају ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, са нето губитком од 13,1 млрд. динара, који је за
36,7% већи од прошлогодишњег, а чему је највише допринео растући пословни
губитак (38,0%),
исказан у износу од 9,9 млрд. динара. То јавно предузеће се истиче и финансијским
капацитетима којима располаже и на основу којих заузима друго место на листи
друштава рангираних према пословној имовини (539,9 млрд. динара) и капиталу
(405,0 млрд.
динара).

Услед више него двоструког увећања нето
губитка у односу на претходну годину, ХИП АЗОТАРА ДОО ПАНЧЕВО је трећа према износу тог губитка, исказаног у износу од
6,0 млрд. динара. Четврто место на листи привредних друштава према висини
негативних резултата (5,3 млрд. динара), који су чак четвороструко већи од прошлогодишњих,
припада ХИП ПЕТРОХЕМИЈИ АД ПАНЧЕВО, а то место ово друштво заузима и међу
привредним друштвима са највећим укупним губитком (76,7 млрд. динара).
Високопозиционирано (пето место) међу највећим губиташима је средње привредно
друштво MERKUR INTERNATIONAL ДОО БЕОГРАД, чији нето губитак износи 4,4
млрд. динара и пет пута је
већи у поређењу са претходном годином.

На листи сто привредних друштава са
највећим укупним губитком, и у 2016. години прво место заузима ЈП СРБИЈАГАС
НОВИ САД, са исказаних 130,7 млрд. динара губитка, с тим да је он мањи за 13,0% у поређењу са
претходном годином, а преко половине тог губитка (66,2 млрд. динара) чини губитак
изнад висине капитала. То јавно предузеће другу годину заредом послује
позитивно, а његов нето добитак (2,2 млрд. динара) смањен је за 26,8% у односу на претходну годину.

Висок износ губитка (122,7 млрд. динара) исказало је и напред поменуто
ЈП ЕПС БЕОГРАД, које је задржао прошлогодишње друго место према висини укупног
губитка, док је трећепласирано друштво, ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД БЕОГРАД, кумулирало 86,3 млрд. динара губитка, који је
за 6,9% већи у односу на претходну годину.

Значајан износ укупног губитка (65,7
млрд. динара) бележи и
привредно друштво VIP MOBILE ДОО БЕОГРАД
(пето место на листи), а он је за 8,1% већи у поређењу са претходном годином.
При томе је та телекомуникациона компанија и у 2016. години наставила са
негативним пословањем, а исказани нето губитак од 3,0 млрд. динара, 2,8 пута је већи од прошлогодишњег.
 
Саопштење и презентација СТО НАЈ… привредних друштава у Републици Србији у
2016. години објављени су у одељку Финансијски извештаји – Макроекономска
саопштења
.