У наставку преносимо обраћање председника Адвокатске коморе Београда, адвоката Југослава Тинтора, од 11.4.2018. године, о ставовима адвокатуре поводом пореског положаја адвоката:

“Поштоване колеге,

Одредбом чл. 6в Измена уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање («Сл.Гласник РС» 98/17) прописано је да се „адвокатима паушални приход за 2015, 2016 и 2017. годину утврђује у висини паушалног прихода који им је био утврђен за 2014.годину“. Тиме су пореске обавезе адвоката у периоду 2014-2018 године остале непромењене. Међутим, доношењем решења адвокатима за 2015, 2016 и 2017. године исцрпљено је дејство измена Уредбе, што значи да би приликом доношења решења за 2018.годину Пореска управа требала да примени Уредбу која је важила 2014. године. Тиме би адвокатура била доведена у положај у ком се налазила уочи протеста 2014 године.

Ваља се подсетити да су се адвокати раније налазили у 6.групи са коефицијентом 0,85 а да су изменом Уредбе 2013. године адвокати разврстани у 5. групу са коефицијентом 1,20 што је био један од разлога протеста адвоката. На крају протеста – 2015. године постигнут је споразум између представника Владе Републике Србије и представника адвокатуре да ће се питање пореског положаја адвоката убудуће решавати преговорима у циљу постизања договора око увођења трајног решења које би прихватљиво и из перспективе буџета и из перспективе адвокатуре. Након протеста вођени су преговори који су окончани  договором да се адвокати поново разврстају у посебну 6. групу и да се пореска основица умањује одн. увећава само на основу временског периода бављења адвокатуром.

АК Београда је 2018. године, упутила допис Министарству финансија са захтевом да се наставе преговори који су застали 2015. године. Дана 14.03.2018. године одржан је састанак са Министром финансија и представницима Пореске управе на којем је истакнуто да не постоји разлог да се адвокатима повећа пореска основица у односу на 2014. годину. Последњих година законима се уводе нове правосудне професије и алтернативни начини решавања судских спорова што све више сужава поље деловања адвокатуре. Када се томе дода и хиперпродукција младих правника на приватним правним факултетима, јасно је да су наведене околности имале за последицу реалан пад прихода адвоката Београда. Код оваквог стања ствари повећање пореске основице адвоката нема своје реално оправдање.

Министар финансија је на састанку изразио разумевање за аргументе адвокатуре и пружио уверавање да заиста жели да се кроз преговоре дефинише трајно решење. На састанку је постигнута сагласност око прихватљивог решења које подразумева: враћање адвоката у посебну 6. групу пореских обвезника,пореску основицу адвоката из 2013. године (85%  просечне зараде) која се увећава/умањује искључиво на основу временског периода бављења адвокатуром (коефицијентом у распону од 0,5 х 1,8) уз поштовање правила да се пореске обавезе не могу увећати више од 10% у току једне године. Остало је још само да се на основу симулације провере потенцијални ефекти договореног решења и да се приведу крају преговори око дефинисања прихватљивог модела опорезивања адвоката.“

 

Извор: сајт Адвокатске коморе Београда