U nastavku prenosimo obraćanje predsednika Advokatske komore Beograda, advokata Jugoslava Tintora, od 11.4.2018. godine, o stavovima advokature povodom poreskog položaja advokata:

“Poštovane kolege,

Odredbom čl. 6v Izmena uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje («Sl.Glasnik RS» 98/17) propisano je da se „advokatima paušalni prihod za 2015, 2016 i 2017. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji im je bio utvrđen za 2014.godinu“. Time su poreske obaveze advokata u periodu 2014-2018 godine ostale nepromenjene. Međutim, donošenjem rešenja advokatima za 2015, 2016 i 2017. godine iscrpljeno je dejstvo izmena Uredbe, što znači da bi prilikom donošenja rešenja za 2018.godinu Poreska uprava trebala da primeni Uredbu koja je važila 2014. godine. Time bi advokatura bila dovedena u položaj u kom se nalazila uoči protesta 2014 godine.

Valja se podsetiti da su se advokati ranije nalazili u 6.grupi sa koeficijentom 0,85 a da su izmenom Uredbe 2013. godine advokati razvrstani u 5. grupu sa koeficijentom 1,20 što je bio jedan od razloga protesta advokata. Na kraju protesta – 2015. godine postignut je sporazum između predstavnika Vlade Republike Srbije i predstavnika advokature da će se pitanje poreskog položaja advokata ubuduće rešavati pregovorima u cilju postizanja dogovora oko uvođenja trajnog rešenja koje bi prihvatljivo i iz perspektive budžeta i iz perspektive advokature. Nakon protesta vođeni su pregovori koji su okončani  dogovorom da se advokati ponovo razvrstaju u posebnu 6. grupu i da se poreska osnovica umanjuje odn. uvećava samo na osnovu vremenskog perioda bavljenja advokaturom.

AK Beograda je 2018. godine, uputila dopis Ministarstvu finansija sa zahtevom da se nastave pregovori koji su zastali 2015. godine. Dana 14.03.2018. godine održan je sastanak sa Ministrom finansija i predstavnicima Poreske uprave na kojem je istaknuto da ne postoji razlog da se advokatima poveća poreska osnovica u odnosu na 2014. godinu. Poslednjih godina zakonima se uvode nove pravosudne profesije i alternativni načini rešavanja sudskih sporova što sve više sužava polje delovanja advokature. Kada se tome doda i hiperprodukcija mladih pravnika na privatnim pravnim fakultetima, jasno je da su navedene okolnosti imale za posledicu realan pad prihoda advokata Beograda. Kod ovakvog stanja stvari povećanje poreske osnovice advokata nema svoje realno opravdanje.

Ministar finansija je na sastanku izrazio razumevanje za argumente advokature i pružio uveravanje da zaista želi da se kroz pregovore definiše trajno rešenje. Na sastanku je postignuta saglasnost oko prihvatljivog rešenja koje podrazumeva: vraćanje advokata u posebnu 6. grupu poreskih obveznika,poresku osnovicu advokata iz 2013. godine (85%  prosečne zarade) koja se uvećava/umanjuje isključivo na osnovu vremenskog perioda bavljenja advokaturom (koeficijentom u rasponu od 0,5 h 1,8) uz poštovanje pravila da se poreske obaveze ne mogu uvećati više od 10% u toku jedne godine. Ostalo je još samo da se na osnovu simulacije provere potencijalni efekti dogovorenog rešenja i da se privedu kraju pregovori oko definisanja prihvatljivog modela oporezivanja advokata.“

 

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda