Komunalni milicajci nakon usvajanja Zakona o komunalnoj miliciji, imaju nova zaduženja, poput zaustavljanja i pregledanja vozila, snimanja dokaza, asistiranja inspektorima pri obavljanju svojih dužnosti… Pogledajte koje su sve novine sada na snazi i šta one tačno znače.

1. Zaustavljanje i pregledanje vozila

Iako su mnogi sa negodovanjem dočekali ovu novinu, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za „Blic“ kažu da komunalac neće moći da zaustavi vozilo ukoliko je to van njegovih nadležnosti.

Situacije u kojima će komunalni milicajci primenjivati ovo ovlaćenje jesu, recimo, neovlašćeno odvoženje ili istovar zemlje, šuta, otpada i drugog materijala, čime se stvaraju deponije na javnim površinama. Takođe, tu je i kontrola nelegalnih taksi vozila.

– Komunalni milicajac ne bi mogao da spreči počinioca koji na primer vozi šut i đubre s namerom da ga odloži van deponije ukoliko nema ovlašćenje da to vozilo zaustavi i pregleda. Važno je naglasiti da će komunalni milicajci imati mogućnost da zaustave i pregledaju vozilo samo po pitanju svojih nadležnosti. Ni u kom slučaju neće kontrolisati brzinu vozila, vezivanje pojasa ili druge stvari koje su u nadležnosti drugih organa ili službi – poručuju iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

2. Prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca

Ova stavka, takođe, se pominje kao novitet, ali – šta ona konkretno znači?

Iz resornog ministarstva daju primer: komunalni milicajac će moći da prikuplјa informacije i obaveštenja od građana kako bi, na primer, otkrio i sankcionisao počinica koji fekalnu kanalizaciju ispušta u reku ili koji svoje sugrađane uznemirava bukom.

3. Rad u civilu

Pripadnicima komunalne milicije biće omogućen rad u civilu izuzetno i isklјučivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i samo za poslove iz nadležnosti komunalne milicije. Radom u civilu omogućiće se da se uspostavi komunalni red posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostitelјskim objektima.

– Rad u uniformi se pokazao nedovolјno efikasnim u svim situacijama jer čim prekršioci uoče vozilo ili uniformisano lice, udalјavaju se sa lica mesta, zataškavaju prekršaj, što je onemogućavalo komunalnu policiju da takav prekršaj sankcioniše.

4. Snimaju dokaze, ali i sebe

Komunalna milicija može da snimi dokaz o komunalnom prekršaju i tako dokaže bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje.

Pored ovoga, snimanje će dokumentovati i samo postupanje komunalnog milicionara, što je još jedan kontrolni mehanizam njihovog postupanja. Ovaj mehanizam preporučio je Zaštitnik građana, kako bi se sprečilo sporno postupanje komunalnih policajaca.

5. Asistiranje inspektorima

Primera radi, komunalna milicija asistiraće lokalnim javnim službama i preduzećima, kao što je recimo, građevinska inspekcija, koja mora da zatvori neko bespravno gradilište. Mogu priteći u pomoć i, na primer, ekološkom inspektoru koji pokušava da spreči neko zagađenje.

6. Kontrolisanje primene državnih simbola

Komunalna milicija će vršiti kontrolu nad primenom zakona kojim se uređuje upotreba državnih simbola, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Suštinski, ovim se upotpunjuje pravna praznina, jer do sada nije bilo regulisano ko vrši nadzor nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, i to kada se radi o privatnim, sportskim ili drugim objektima.

Vršenje kontrole nad primenom ovog zakona bilo je uređeno samo u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja, a sada je nadzor „kompletiran“, zaduživanjem ove odgovornosti komunalcima.

7. Upotreba sredstava primene sile – dobiće sprej

Primena sile suštinski nije novitet, ali jeste stavka koja budi negodovanje među građanima.

Komunalci su i do sada imali mogućnost „upotrebe sredstava primene“, ali samo u izuzetnim slučajevima, kada na drugi način nisu mogli da zaštite sebe ili druge od napada ili pokušaju bekstva.

Novina je što je, pored službene palice, fizičke snage i sredstva za vezivanja, sad mogu da koriste i biber sprej.

– Posebno je uređena kontrola komunalne milicije koja se odnosi na upotrebu sredstava prinude. Ona se ogleda u obavezi podnošenja pismenog izveštaja načelniku o upotrebi sredstava prinude u roku od 24 časa, ali i policiji u roku od 48 časa. Takođe u slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude utvrđuje se odgovornost komunalnog minicionara, ali i ocenjuje upotreba sredstava prinude. Mere preduzimaju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude. Građani takođe, ukoliko se smatraju da su im povređena prava građana nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja, mogu se žaliti komunalnoj miliciji – kažu iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

8. Svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog miliconara

Ovo do sada nije bio slučaj, a upravo je ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, ovaj novitet istakao kao jedan od važnijih.

Dakle, komunalni milicionar će moći da izda prekršajni nalog, podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo.

– Postupanje po nalogu komunalnog policajaca je bio nepohodno uvesti jer ako od neke službe očekujete da održava red, potrebno je dati joj mehaizme koji to omogućuje – poručuju iz ministarstva.

9. Ukidanje ograničenja i broju komunalaca

Dosadašnje ograničenje, da na 5.000 građana „ide“ jedan komunalac, sada se ukida. Nadležni smatraju da to nije dobar odnos da bi mogao da se očuva komunalni red.

– Do sada su samo gradovi imali mogućnost da organizuju službe komunalne milicije i praksa je pokazala da je odnos jedan milicionar na 5.000 stanovnika nije dovoljan da se održi komunalni red, pogotovu u velikim gradovim poput Beograda.

Svaka jedinica lokalne samouprave, koja se odluči da uspostavi ovu službu, prilagodiće broj komunalnih milicionara svojim potrebama i finansijskim mogućnostima.

– Ovo je posebno značajno, jer se mogućnost formiranja službe komunalne milicije sada otvara i za opštine. Takođe, i na snazi su drugi propisi koji uređuju maksimalan broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, pa nije neophodno da je broj zaposlenih u jednoj službi posebno uređuje – zaključuju za „Blic“ iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Kada je u pitanju uniforma koju će komunalci nositi, ona će se razlikovati od mesta do mesta. U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.

Takođe, novo je i to što će jedan broj komunalnih miliconara morati da položi ispit za postupanje sa maloletnicima, imajući u vidu da rad sa njima zahteva posebne metode i pažnju, napominju iz ministarstva.

Beogradski komunalci bili vredni prošle godine

Samo u prošloj godini, komunalna policija (milicija) Grada Beograda formirala je ukupno oko 124.000 predmeta, odgovorili su na 59.720 poziva građana preko Beokom servisa, imali su 39.907 elektronskih prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje i 41.657 za vožnju gradskim prevozom bez plaćene karte, i izrekli su 14.186 upozorenja u situacijama kada su radnje mogle da proizvedu prekršajni prestup.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija