Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар–децембар 2016. године износи:

 – 34.136,2 милионa долара – пораст од 8,1% у односу на исти период претходне године;

 – 30.819,3 милиона евра – пораст од 8,4% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 14.880,7 мил. долара, што чини раст од 11,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 19.255,5 мил. долара, што је за 5,7% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 13.429,7 милиона, и то је повећање од 11,5% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 17.389,6 милиона, што представља повећање од 6,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 4.374,8 мил. долара, што чини смањење од 9,4% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3.959,9 милиона, што је смањење од 8,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,3% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,5%.

Посматрано регионално, највеће учешће у извозу Србије имао је Регион Војводине (32,1%); следи Регион Шумадије и Западне Србије (26,3%), Београдски регион (25,8%), Регион Јужне и Источне Србије (15,8%), а око 0,1% извоза је неразврстано по територијама.

Највеће учешће у увозу Србије имао је Београдски регион (46,0%); следе Регион Војводине (26,1%), Регион Шумадије и Западне Србије (17,2%), Регион Јужне и Источне Србије (9,9%), а око 0,8% увоза није разврстано по територијама. Не располаже се подацима за Регион Косово и Метохија.

Извоз и увоз по регионима дат је према седишту власника робе у моменту прихватања царинске декларације. То значи да власници робе по царинском закону могу бити произвођачи, корисници, извозници или увозници робе. Ову чињеницу треба имати у виду приликом тумачења података по регионима. На пример, увоз нафте и гаса највећим делом припада Региону Војводине и Београдском региону, а то су енергенти за укупну територију Србије.

У структури извоза по намени производа (принцип претежности) највише су заступљени производи за репродукцију – 51,9% (7.719,9 мил. долара), а следе роба за широку потрошњу – 37,0% (5.505,5) и опрема – 11,1% (1.654,4). Некласификована роба по намени износи 0,0% (1,0 мил. долара).

У структури увоза по намени производа највише су заступљени производи за репродукцију – 53,2% (10.242,5 мил. долара), а следе роба за широку потрошњу – 19,2% (3.689,9) и опрема – 11,8% (2.267,2). Некласификована роба по намени износи 15,9% (3.052,1 мил. долара).

У извозу су главни спољнотрговински партнери појединачно били: Италија (2.168,8 мил. долара), Немачка (1.940,4), Босна и Херцеговина (1.239,7), Румунија (851,5) и Руска Федерација (795,1).

У увозу су главни спољнотрговински партнери појединачно били: Немачка (2.476,1 мил. долара), Италија (1.986,3), Кина (1.603,9), Руска Федерација (1.511,2) и Мађарска (887,0).

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 64,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље ЦЕФТА са којима имамо суфицит у размени од 1.895,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), производа од метала, као и извоза разних готових производа. Када је реч о увозу, најзаступљенији су гвожђе и челик, камени угаљ и брикети, поврће и воће, и медицински и фармацеутски производи. Извоз Србије износи 2.668,0 а увоз 772,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 345,3%.

Посматрано појединачно по земљама, суфицит у размени остварен је са бившим југословенским републикама: Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом. Од осталих земаља истиче се и суфицит са Румунијом, Италијом, Бугарском, Великом Британијом, Словачком и Хрватском. Највећи дефицит јавља се у трговини са Кином (због увоза телефона за мрежу станица и лаптопова) и Руском Федерацијом (због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса). Следи дефицит са: Немачком, Пољском (увоз делова за моторна возила), Турском, Мађарском, Белгијом, Аустријом, Француском и Ираком.

Према одсецима Стандардне међународне трговинске класификације (СМТК), у извозу највеће учешће имају: друмска возила (1.527,9 мил. долара), електричне машине и апарати (1.241,5), поврће и воће (806,4), житарице и производи од њих (699,9) и погонске машине и уређаји (669,2). Извоз ових пет одсека чини 33,2% укупног извоза.

Првих пет одсека са највећим учешћем у увозу су: друмска возила (1.847,9 мил. долара), нафта и нафтни деривати (1.064,8), електричне машине и апарати (895,2), индустријске машине за општу употребу (663,3) и медицински и фармацеутски производи (647,9), а њихов увоз чини 26,6% укупног увоза. Одсек неразврстана роба, у који се сада укључује и роба на царинском складишту и у слободној зони, има учешће у укупном увозу од 15,9%.

У децембру 2016. године је извезено робе у вредности од 1.236,8 милиона долара, што чини повећање од 15,2% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1.751,2 милиона долара, што је повећање од 8,6%  у односу на исти месец претходне године.

Изражено у еврима, извезено је робе у вредности од 1.170,6 милиона евра, што чини повећање од 18,4% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1.658,7 милиона евра, што је повећање од 11,8% у односу на исти месец претходне године.

Рачунато у доларима, десезонирани индекс децембар 2016/новембар 2016. године показује раст извоза за 0,6% и раст увоза за 4,0%. Рачунато у еврима, десезонирани индекс децембар 2016/новембар 2016. године показује раст извоза за 3,2% и раст увоза за 9,1%.

Према Номенклатури статистике спољне трговине (НССТ) за месец децембар:

на листи првих 10 производа у извозу, прво место заузима извоз кукуруза (46 мил. долара); друго место припада извозу сетова проводника за авионе, возила и бродове (45 мил. долара); на трећем месту је извоз дизел-аутомобила снаге до 1500 cm3 (41 мил. долара); следи извоз топло ваљаних производа (гвожђе и нелегирани челик) у котуровима са 29 мил. долара; затим извоз аутомобила, паљење свећицом, преко 1000 али испод 1500 cm3, који је износио 26 мил. долара; потом извоз рафинисаног бакра вредан 22 мил. долара; следи извоз нових спољних гума за аутомобиле са 21 мил. долара; а последњa три места деле хартија и картон премазани пластиком, смрзнуте малине и свеже јабуке са по 19 мил. долара.

Листа првих 10 производа у увозу показују да је сирова нафта (89 мил. долара) наш први увозни производ. Други по значају је увоз делова и прибор за моторна возила (48 мил. долара). На трећем месту увозне листе су лекови за малопродају (40 мил. долара). Увоз природног гаса вредео је 32 мил. долара. На увоз аутомобила, дизел, преко 1500 али испод 2500 cm3, потрошено је 29 мил. долара. Гасна уља смо увезли за 24 мил. долара. Увоз електричне енергије износио је 22 мил. долара. На увоз телефона за мрежу станица потрошено је такође 22 мил. долара, док смо кокс и полукокс од каменог угља увезли за 16 мил. долара. Последње место заузима увоз дувана са 14 мил. долара.

 

                                                                 Саопштење за јавност Републичког      

                                                            завода за статистику од 31. 1. 2017. године

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.