Сврха ових смерница је да помогне послодавцима и запосленима да се
ризик по безбедност и здравље на раду на отвореном при условима ниских
температура сведе на најмању могућу меру, као и како поступати у случају
појаве здравствених проблема везаних за рад на отвореном при условима
ниских температура.

Послодавац је дужан да у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и
91/15) обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини на
коме су спроведене мере безбедности и здравља на раду. Послодавац је
дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким
могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и
опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и
обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.

Мере
безбедности и здравља на раду на отвореном при условима ниских
температура утврђене су, пре свега, Уредбом о безбедности и здрављу на
раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”,
бр. 14/09 и 95/10), Правилником о начину и поступку процене ризика на
радном месту и у радној околини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/06,
84/06-исправка, 30/10 и 102/15), Правилником о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту
на раду („Службени гласник РС”, број 92/08), Правилником о начину
пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити
обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених
за пружање прве помоћи (,,Службени гласник РС”, број 109/16),
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном
месту („Службени гласник РС”, број 21/09) и другим прописима у области
безбедности и здравља на раду.

Уредбом о безбедности и здрављу на
раду на привременим или покретним градилиштима је, између осталог,
прописан и преглед мера за безбедан и здрав рад на привременим и
покретним градилиштима – Прилог 4 и дефинисано је да у току рада на
градилишту методе рада и активности, као и физичка оптерећења запосленог
морају бити одређени према температури околине и да запослени морају
бити заштићени од штетног дејства атмосферских утицаја по њихову
безбедност и здравље.

Правилником о начину и поступку процене
ризика на радном месту и у радној околини утврђују се начин и поступак
процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно
обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и
мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени
ризика. Процена ризика и мере које послодавац утврди обезбеђују се
применом прописа из области безбедности и здрављу на раду и других
прописа, а примењују се ради отклањања опасности и штетности на радном
месту и у радној околини, односно ради отклањања или смањења ризика, у
обиму којим се спречава повреда на раду, оштећење здравља или обољење
запосленог.

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду прописују
се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању
примене превентивних мера при коришћењу средстава и опреме за личну
заштиту на раду. У Прилогу 3 овог правилника, Преглед средстава и опреме
за личну заштиту на раду према пословима који захтевају њихово
коришћење, предвиђена је непромочива одећа за рад на отвореном по киши и
хладном времену.

Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти
средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и
роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи 4 прописују се
начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити
обезбеђени на радном месту, начин и рокови оспособљавања запослених за
пружање прве помоћи. У Прилогу 2 овог правилника, Програм оспособљавања
из прве помоћи – Модул 3: Рад на отвореном и изложеност штетним
климатским условима, предвиђено је напредно оспособљавање за запослене,
што подразумева и оспособљавање из прве помоћи код смрзотина.

Правилником
о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту прописују
се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту. У
Прилогу овог правилника прописан је преглед мера за безбедан и здрав рад
на радном месту и дефинисано је да радна места на отвореном простору
морају бити тако уређена да запослени који раде на тим радним местима
буду заштићени од неповољних временских прилика и имају обезбеђену прву
помоћ.

Преузмите PDF верзију

 

Извор: сајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања