Svrha ovih smernica je da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se
rizik po bezbednost i zdravlje na radu na otvorenom pri uslovima niskih
temperatura svede na najmanju moguću meru, kao i kako postupati u slučaju
pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na otvorenom pri uslovima
niskih temperatura.

Poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o
bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i
91/15) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini na
kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je
dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim
mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i
oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i
obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Mere
bezbednosti i zdravlja na radu na otvorenom pri uslovima niskih
temperatura utvrđene su, pre svega, Uredbom o bezbednosti i zdravlju na
radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS”,
br. 14/09 i 95/10), Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na
radnom mestu i u radnoj okolini (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/06,
84/06-ispravka, 30/10 i 102/15), Pravilnikom o preventivnim merama za
bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu
na radu („Službeni glasnik RS”, broj 92/08), Pravilnikom o načinu
pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti
obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih
za pružanje prve pomoći (,,Službeni glasnik RS”, broj 109/16),
Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom
mestu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09) i drugim propisima u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu.

Uredbom o bezbednosti i zdravlju na
radu na privremenim ili pokretnim gradilištima je, između ostalog,
propisan i pregled mera za bezbedan i zdrav rad na privremenim i
pokretnim gradilištima – Prilog 4 i definisano je da u toku rada na
gradilištu metode rada i aktivnosti, kao i fizička opterećenja zaposlenog
moraju biti određeni prema temperaturi okoline i da zaposleni moraju
biti zaštićeni od štetnog dejstva atmosferskih uticaja po njihovu
bezbednost i zdravlje.

Pravilnikom o načinu i postupku procene
rizika na radnom mestu i u radnoj okolini utvrđuju se način i postupak
procene rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno
oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i način i
mere za njihovo otklanjanje, koje poslodavac uređuje aktom o proceni
rizika. Procena rizika i mere koje poslodavac utvrdi obezbeđuju se
primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu i drugih
propisa, a primenjuju se radi otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom
mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili smanjenja rizika, u
obimu kojim se sprečava povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje
zaposlenog.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav
rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu propisuju
se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju
primene preventivnih mera pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu
zaštitu na radu. U Prilogu 3 ovog pravilnika, Pregled sredstava i opreme
za ličnu zaštitu na radu prema poslovima koji zahtevaju njihovo
korišćenje, predviđena je nepromočiva odeća za rad na otvorenom po kiši i
hladnom vremenu.

Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti
sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i
rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći 4 propisuju se
način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti
obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za
pružanje prve pomoći. U Prilogu 2 ovog pravilnika, Program osposobljavanja
iz prve pomoći – Modul 3: Rad na otvorenom i izloženost štetnim
klimatskim uslovima, predviđeno je napredno osposobljavanje za zaposlene,
što podrazumeva i osposobljavanje iz prve pomoći kod smrzotina.

Pravilnikom
o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu propisuju
se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju
primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. U
Prilogu ovog pravilnika propisan je pregled mera za bezbedan i zdrav rad
na radnom mestu i definisano je da radna mesta na otvorenom prostoru
moraju biti tako uređena da zaposleni koji rade na tim radnim mestima
budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu
pomoć.

Preuzmite PDF verziju

 

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja