Скупштина Србије усвојила је јуче измене Закона о хипотеци, које треба да доведу до реафирмације вансудског поступка намирења из вредности добијене продајом хипотековане непокретности.

Измене треба да доведу до већег степена правне и економске сигурности учесника у пословима који подразумевају успостављање хипотеке, као средства обезбеђења потраживања.

Оне ће, како верује Влада Србије, омогућити бољи положај кредитора, заштиту дужника, убрзавање финансијске и привредне активности у земљи и разраду и дораду једног од класичних механизама грађанског права.

Усвојеним изменама се, поред осталог, уређује питање вансудске продаје хипотековане непокретности, која предвиђа или аукцијску јавну продају или продају непокретности непосредном погодбом.

Предвиђено је да се непокретност, пре објављивања јавног позива за одржавање аукцијске продаје, може продати непосредном погодбом, али за вредност која не може бити нижа од 90 одсто процењене вредности.

Међу усвојеним изменама је и да поверилац има право да захтева да му дужник пружи додатно обезбеђење сличног степена сигурности ако је због понашања, односно радњи власника, вредност предмета хипотеке смањена, а у случају да дужник не пружи додатно обезбеђење поверилац има право да захтева наплату целог потраживања из вредности непокретности без одлагања.