Након седнице Управног одбора Друштва
судија Србије и састанка председника одељења Друштва одржаних 13. маја
2016. године, на основу члана 29. став 2 Статута Друштва судија, доносим
одлуку о сазивању

Редовне Скупштине Друштва судија Србије
за суботу, 25. јун 2016. године у 12 часова
у Београду, хотел Зира, Рузвелтова 35

и предлажем следећи Дневни ред:

  • Претходни поступак (избор радних тела, утврђивање услова за рад Скупштине, усвајање дневног реда)
  • Избори органа Друштва судија Србије*
  • Извештаји о раду органа Друштва судија Србије
  • Доношење плана активности Друштва судија Србије
  • Разно

Позивају се председници одељења
Друштва судија, односно чланови Друштва у одељењима, за случај да
председници то не учине, да благовремено организују састанке одељења, у
смислу члана 21. Статута, и да доставе образложене предлоге за чланове
органа Друштва, са именима кандидата и њиховим биографијама, најкасније
до 17. јуна 2016. године.

*Председник и заменик председника
Друштва изабрани су на прошлогодишњој Скупштини Друштва одржаној 4.
априла 2015. године, те ће се бирати само чланови Управног и Надзорног
одбора.

У складу са члановима 35, 36 и 37
Статута Друштва судија Србије, Управни одбор, чији мандат траје 4
године, има 11 чланова и бира га Скупштина Друштва. Са подручја једног
Апелационог суда мора бити најмање један, а може бити највише шест
чланова Управног одбора. Чланом 42 предвиђено је да Надзорни одбор има
по 3 члана и њихова заменика које бира Скупштина на време од четири
године.

Према члану 35а Статута, чланове
Управног одбора могу предлагати: одељења Друштва или 10 чланова Друштва.
Образложени предлози за чланове Управног одбора, са њиховим биографским
подацима, достављају се канцеларији Друштва судија најмање 8 дана пре
заказане Скупштине.

Предлози се могу доставити нa електронскe
адресe jaserbia@sbb.rs или drustvosudija@gmail.com, на факс: 011 3443
505 или поштом на адресу: Београд, Алексе Ненадовића 24/1.

Подсећам чланове Друштва судија да сви чланови учествују у раду Скупштине лично, или преко члана – пуномоћника.

Уколико чланови нису у могућности да
Скупштини присуствују лично, потребно је да попуне пуномоћје, које не
захтева оверу, којим се овлашћује одређени члан Друштва судија за
представљање на Скупштини и за гласање за чланове Управног и Надзорног
одбора Друштва, као и о осталим тачкама дневног реда. Пуномоћје је
приложено уз овај допис, а можете га преузети и овде. Иако се пуномоћје
може доставити и на дан одржавања Скупштине, ради лакшег евидентирања и
бржег рада на седници, молимо чланове да пуномоћје доставе Друштву
судија до 22. јуна 2016. године.

Овај допис, као и обавештење на интернет страници Друштва судија служиће члановима Друштва судија Србије као позив за Скупштину.

Задовољство ми је и да обавестим чланове
Друштва судија да ће на дан пре одржавања Скупштине, у петак 24. јуна
2016. године, бити одржана конференција „Квалитет судских одлука у
функцији квалитета судске заштите у процесу придруживања Европској
унији“.

Драгана Бољевић,
председница Друштва судија Србије 

Преузмите:

Одлуку о сазивању Скупштине
Пуномоћје за представљање и гласање на Скупштини
 

Извор: сајт Друштва судија Србије