Nakon sednice Upravnog odbora Društva
sudija Srbije i sastanka predsednika odeljenja Društva održanih 13. maja
2016. godine, na osnovu člana 29. stav 2 Statuta Društva sudija, donosim
odluku o sazivanju

Redovne Skupštine Društva sudija Srbije
za subotu, 25. jun 2016. godine u 12 časova
u Beogradu, hotel Zira, Ruzveltova 35

i predlažem sledeći Dnevni red:

  • Prethodni postupak (izbor radnih tela, utvrđivanje uslova za rad Skupštine, usvajanje dnevnog reda)
  • Izbori organa Društva sudija Srbije*
  • Izveštaji o radu organa Društva sudija Srbije
  • Donošenje plana aktivnosti Društva sudija Srbije
  • Razno

Pozivaju se predsednici odeljenja
Društva sudija, odnosno članovi Društva u odeljenjima, za slučaj da
predsednici to ne učine, da blagovremeno organizuju sastanke odeljenja, u
smislu člana 21. Statuta, i da dostave obrazložene predloge za članove
organa Društva, sa imenima kandidata i njihovim biografijama, najkasnije
do 17. juna 2016. godine.

*Predsednik i zamenik predsednika
Društva izabrani su na prošlogodišnjoj Skupštini Društva održanoj 4.
aprila 2015. godine, te će se birati samo članovi Upravnog i Nadzornog
odbora.

U skladu sa članovima 35, 36 i 37
Statuta Društva sudija Srbije, Upravni odbor, čiji mandat traje 4
godine, ima 11 članova i bira ga Skupština Društva. Sa područja jednog
Apelacionog suda mora biti najmanje jedan, a može biti najviše šest
članova Upravnog odbora. Članom 42 predviđeno je da Nadzorni odbor ima
po 3 člana i njihova zamenika koje bira Skupština na vreme od četiri
godine.

Prema članu 35a Statuta, članove
Upravnog odbora mogu predlagati: odeljenja Društva ili 10 članova Društva.
Obrazloženi predlozi za članove Upravnog odbora, sa njihovim biografskim
podacima, dostavljaju se kancelariji Društva sudija najmanje 8 dana pre
zakazane Skupštine.

Predlozi se mogu dostaviti na elektronske
adrese jaserbia@sbb.rs ili drustvosudija@gmail.com, na faks: 011 3443
505 ili poštom na adresu: Beograd, Alekse Nenadovića 24/1.

Podsećam članove Društva sudija da svi članovi učestvuju u radu Skupštine lično, ili preko člana – punomoćnika.

Ukoliko članovi nisu u mogućnosti da
Skupštini prisustvuju lično, potrebno je da popune punomoćje, koje ne
zahteva overu, kojim se ovlašćuje određeni član Društva sudija za
predstavljanje na Skupštini i za glasanje za članove Upravnog i Nadzornog
odbora Društva, kao i o ostalim tačkama dnevnog reda. Punomoćje je
priloženo uz ovaj dopis, a možete ga preuzeti i ovde. Iako se punomoćje
može dostaviti i na dan održavanja Skupštine, radi lakšeg evidentiranja i
bržeg rada na sednici, molimo članove da punomoćje dostave Društvu
sudija do 22. juna 2016. godine.

Ovaj dopis, kao i obaveštenje na internet stranici Društva sudija služiće članovima Društva sudija Srbije kao poziv za Skupštinu.

Zadovoljstvo mi je i da obavestim članove
Društva sudija da će na dan pre održavanja Skupštine, u petak 24. juna
2016. godine, biti održana konferencija „Kvalitet sudskih odluka u
funkciji kvaliteta sudske zaštite u procesu pridruživanja Evropskoj
uniji“.

Dragana Boljević,
predsednica Društva sudija Srbije 

Preuzmite:

Odluku o sazivanju Skupštine
Punomoćje za predstavljanje i glasanje na Skupštini
 

Izvor: sajt Društva sudija Srbije