Direktori predstavljaju najoperativniji organ društva sa ograničenom odgovornošću. Iako je direktoru nadređen Nadzorni odbor ili Skupština, izbor direktora posebno je važan jer isti svakodnevno zastupaju društvo i donose odluke na dnevnom nivou, a društvo kroz njih izjavljuje svoju volju. U nastavku je analizirana situacija kad društvo ostane bez direktora a koja se može pojaviti u praksi.

Mogućnost postavljanja privremenog zastupnika

Zakon o privrednim društvima u članu 221. predviđa da kada društvo ostane bez direktora, a u daljem roku od 30 dana ne bude registrovan novi direktor, član društva ili drugo zainteresovano lice može da traži da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva. Sud je dužan da u roku od osam dana od dana prijema ovog zahteva donese odluku o zahtevu.

Pasivno” zastupanja društva

Ako društvo ostane bez direktora, onda do imenovanja direktora, odnosno privremenog zastupnika izjave volje upućene bilo kom članu Nadzornog odbora, ako postoji, odnosno bilo kom članu društva, ako društvo nema Nadzorni odbor, obavezuju društvo. Dakle, do imenovanja novog zastupnika Zakon daje mogućnost da članovi Nadzornog odbora, a pri jednodomnom upravljanju članovi društva, imaju obavezu „pasivnog” zastupanja društva, tj. izjave volje upućene njima obavezuju društvo.

Izjave volje poslate na adresu sedišta društva, na adresu za prijem poštanskih pošiljki ili na adresu za prijem elektronske pošte, obavezuju društvo, pa sve i da ono nema direktora ili privremenog zastupnika, bez obaveze pošiljaoca da naznačava da se izjava volje upućuje članu Nadzornog odbora ili članu društva.

U Zakonu se ne navodi šta se dešava ukoliko društvo ima registrovanog zastupnika koji nije direktor društva, a ostane bez direktora. U tom slučaju nema potrebe za imenovanjem privremenog zastupnika, jer zastupnik već postoji i isti može i da izjavljuje i da prima izjave volje.

Prinudna likvidacija

Član 546. Zakona reguliše razloge za prinudnu likvidaciju, a u tački 7. regulisano je da se prinudna likvidacija pokreće ako društvo ostane bez zakonskog ili privremenog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog, odnosno privremenog zastupnika iz registra privrednih subjekata.

Više o položaju direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću čitajte u tekstu u časopisu Lege Artis Propisi u praksi.