– savetovanje je održano –

UDRUŽENjE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija od strane RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

u ponedeljak, 19. novembra 2018. godine, od 10.00 do 15.00 časova,
u Beogradu, hotel „PALASˮ, Topličin venac 23.

Program seminara je bio

9.45 – 10.00 Registracija učesnika seminara
10.00 – 10.10 Prezentacija časopisa „Poslovni savetnikˮ
10.10 – 10.20 Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma:
– IV direktiva EU;
– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
– Smernice za RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE.

10.20 – 10.30 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
– Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih podataka;
– Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
– Obveznici;
– Nadzor:
– Upitnik o aktivnostima RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA u oblasti sprečavanja pranja novca,
– Analiza odgovora RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA na dostavljene upitnike,
– Analiza posrednih kontrola nad računovodstvenim agencijama.

10.30 – 11.30 Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi od strane RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE, sa posebnim osvrtom na kaznene odredbe:
– Interna dokumenta koja donosi RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA;
– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
– Određivanje lica odgovornog za nadzor nad primenom Zakona;
– Prihvatanje klijenta;
– Identifikacija klijenta;
– Indikatori;
– Procena rizika;
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
– Izlazne liste;
– Obaveza redovnog obrazovanja;
– Kaznene odredbe.

11.30 – 12.00 PAUZA (kafa, osveženje)

12.00 – 13.45 Praktični prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma od strane RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE, sa testnim primercima

13.45 – 14.20 PAUZA ZA LAKI OBROK

14.20 – 15.00 Završni deo seminara:
– Pitanja i odgovori;
– Popunjavanje anonimne ankete o seminaru;
– Podela uverenja o pohađanju seminara.

Predavač je bio:
Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

Polaznici će biti obučeni za primenu NOVOG ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA u praksi vođenjem propisanih evidencija i donošenjem odluka i pravilnika koje je svaka računovodstvena agencija dužna da donese i propiše u sopstvenoj režiji.
Po održanom seminaru polaznici će na mejl dobiti kompletne modele akata i odluka koje, kao računovodstvene agencije, moraju doneti.