savetovanje je održano 3. 4. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova,
u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23.


Cilj seminara je bio:

Upoznavanje sa sistemom naknada za korišćenje javnih dobara, propisanih Zakonom naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 95/2018).

Program je bio:

Predmet i cilj Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara;
Vrste naknada za korišćenje javnih dobara:
– naknade za geološka istraživanja: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje energije i energenata: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za promenu namene i korišćenje šuma i šumskog zemljišta: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za vode: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za zaštitu životne sredine: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje javnih puteva: obveznik naknade, osnovica, visina naknade i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za korišćenje javne železničke infrastrukture: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje javne površine: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknada za korišćenje turističkog prostora: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja;
– naknade za elektronske komunikacije: obveznik naknade, osnovica, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda i oslobođenje od plaćanja.

Predavač je bio:

– Saša Kulić, dipl. pravnik, s višegodišnjim iskustvom u oblasti upravnog prava