savetovanje je održano u četvrtak, 21. 3. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova,
u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23.

Cilj savetovanja:

Upoznavanje službenih lica koja rade u državnim organima, organima lokalne samouprave i nosiocima javnopravnih ovlašćenja, a rešavaju u upravnim stvarima, kao i advokata i drugih pravnika koji se susreću u praksi sa Zakonom o opštem upravnom postupku, sa svim  novinama koje se odnose na navedeni zakon.

Posebno je značajno upoznavanje sa institutima koje raniji zakoni nisu poznavali, usled čega ne postoji upravna praksa, što zahteva rafinirano razumevanje pravne prirode i domašaja tih instituta. Značajan je, takođe, i položaj i odgovornost službenih lica koja vode upravni postupak i odlučuju u upravnim stvarima po odredbama novog Zakona o opštem upravnom postupku.

Program je bio:

– Predmet i cilj novog Zakona o opštem upravnom postupku;
– Odnos opšteg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka;
– Posebni upravni postupci koji se primenjuju u organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i drugim nosiocima javne vlasti (inspekcijski nadzor, poreski postupak i poreska administracija, eksproprijacija, komasacija, arondacija i dr.);
– Pojam i primeri upravne stvari (sa primerima iz prakse);
– Upravne stvari koje se rešavaju u organima lokalne samouprave;
– Načela upravnog postupka i njihov značaj;
– Pojam i vrste upravnih akata, posebno novih vrsta upravnih akata u našem pravu: garantni akt i upravni ugovor;
– Osnovna pravila upravnog postupka;
– Pojam i vrste učesnika u upravnom postupku;
– Ovlašćeno službeno lice: ko može biti, pod kojim uslovima i sa kakvim ovlašćenjima;
– Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje;
– Opštenje organa i stranaka, pojam i vrste;
– Značaj obaveštavanja u upravnom postupku i vrste obaveštavanja;
– Troškovi upravnog postupka i obaveza njihovog snošenja;
– Pokretanje prvostepenog upravnog postupka i disponiranje zahtevom kojim se postupak pokreće;
– Prekid i obustavljanje postupka: pojam i pravne posledice;
– Tok postupka do donošenja rešenja;
– Rešenje i zaključak: kada se donose i u čemu se razlikuju;
– Pravna sredstva u upravnom postupku, pojam i vrste;
– Redovna pravna sredstva u upravnom postupku;
– Pojam prigovora i u kojim se situacijama podnosi;
– Žalba: protiv kojih akata se izjavljuje, žalbeni razlozi, sadržina žalbe i postupanje prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi;
– Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku (posebni slučajevi uklanjanja i menjanja rešenja);
– Izvršenje rešenja: pojam, vrste i postupak izvršenja rešenja;
– Najčešći problemi sa kojima se susreću organi koji vode prvostepeni upravni postupak – primeri iz prakse;
– Najčešće greške zbog kojih drugostepeni organi poništavaju prvostepena rešenja – primeri iz prakse.

Predavač je bio:

– Saša Kulić, dipl. pravnik, s višegodišnjim iskustvom u oblasti upravnog prava