savetovanje je održano 18.4.2019. godine od 10,00 do 14,00 h
u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija, Ulica kraljice Marije 73, Beograd


Cilj seminara je bio:

da detaljno upozna učesnika sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (počinje da se primenjuje od 21. 8. 2019), odnosno sa svim novinama i institutima koje ovaj zakon donosi u sklopu harmonizacije pravne regulative koja reguliše zaštitu podataka o ličnosti sa propisima Evropske Unije, i to sa:

 • Uredbom 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. 4. 2016. godine (GDPR);
 • Direktivom 2016/680 o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. 4. 2016. godine.

Program je bio:

 • razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ciljevi novog zakona;
 • primena zakona i načela obrade podataka o ličnosti;
 • osnovi za obradu podataka o ličnosti propisani novim zakonom;
 • obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti;
 • obrada podataka o ličnosti koju vrše u posebne svrhe organi vlasti i imaoci javnih ovlašćenja;
 • prava lica čiji se podaci obrađuju;
 • obaveze rukovaoca i obrađivača;
 • evidencije radnji obrade;
 • bezbednost podataka o ličnosti i zakonska procedura u slučaju povrede podataka o ličnosti;
 • procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti;
 • lice za zaštitu podataka o ličnosti;
 • kodeks postupanja i izrada sertifikata;
 • prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije;
 • nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • pravna sredstva u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • pitanja i odgovori.

Predavač je bio:

advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko i Jovičić