Povodom pitanja u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem finansijskih izveštaja za 2015. godinu, kao i u vezi s primenom posebnog informacionog sistema, Agencija za privredne registre je na svom sajtu http://www.apr.gov.rs/ u delu „Finansijski izveštaji“ – „Pitanja i odgovori“ objavila sledeće odgovore na pitanja pravnih lica i preduzetnika.

 

1. Da li su predstavništva stranih pravnih lica u obavezi da dostave finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre?

 

Odgovor:

Zakonom o računovodstvu  („Sl. glasnik RS“, br. 62/13) uređeno je članom 4. stav 3. „da se odredbe ovog zakona odnose i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno“.

Polazeći od navedene odredbe Zakona o računovodstvu, predstavništva stranih pravnih lica koja ne obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji nisu obveznici predaje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre.

 

2. Šta znači status zahteva U PRIPREMI?

 

Odgovor:

Izveštaj je i dalje u vlasništvu sastavljača izveštaja, odnosno još uvek nije potpisan i dostavljen APR-u. Naime, potrebno je da kroz Pregled zahteva u skladu sa Tehničkim uputstvom potpišete i dostavite izveštaj. Nakon uspešnog potpisivanja izveštaja dobićete informaciju o tome u sistemu, a izveštaj će dobiti svoj FIN broj i prelazi u status „Spreman za manuelnu obradu“ što znači da je izveštaj dostavljen i čeka na obradu.

 

3. Šta znače statusi zahteva OBRAĐEN–ISPRAVAN i OBJAVLJEN–ISPRAVAN?

 

Odgovor:

Kada finansijski izveštaj dobije status „Obrađen–ispravan“, to znači da pri obradi datog izveštaja nisu utvrđeni formalni nedostaci i da će on nakon uparivanja sa uplatom biti javno objavljen kao ispravan.

Kada se upari uplata sa datim finansijskim izveštajem on će biti javno objavljen i dobiće status „Objavljen–ispravan“.

U slučaju dostavljanja posebnog Izveštaja za statističke potrebe, dati izveštaj će imati status „Obrađen–ispravan“ i neće prelaziti u status „Objavljen–ispravan“ zato što se on ne objavljuje.

 

4. Da li novoosnovana pravna lica mogu istovremeno dostaviti izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj i dokumentaciju?

 

Odgovor:

Novoosnovana pravna lica MOGU da istovremeno dostave izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj i dokumentaciju do 29. 2. 2016. godine. Navedenu mogućnost nemaju pravna lica koja po posebnim rešenjima Ministarstva finansija imaju dozvolu da sastavljaju finansijske izveštaje za poslovnu godinu različitu od kalendarske.

 

5. Na koji način pravno lice može da dostavi Izjavu o neaktivnosti i može li je dostaviti ako nije imalo nikakvih promena na imovini, odnosno nije imalo nikakvih prihoda u poslovnoj godini?

 

Odgovor:

Pravno lice, koje u izveštajnoj 2015. godini nije imalo poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke oimovini i obavezama, dužno je da do kraja februara 2016. godine dostavi, putem posebnog informacionog sistema Agencije – Registru finansijskih izveštaja, izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, u skladu sa  članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu i članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. 

Primer izjave o neaktivnosti je moguće preuzeti iz odeljka Izjava o neaktivnosti.

 

6. Da li je potrebno u bilansu stanja popunjavati kolonu 7 i šta znače validaciona upozorenja?

 

Odgovor:

U skladu sa čl. 6. Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, broj 95/14 i 144/14), podaci u koloni 7. iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravljanja stavki u finansijskim izveštajima ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima. 

Validaciona upozorenja ne sprečavaju dalji tok obrade zahteva. Samim činom potpisivanja izveštaja zakonski zastupnik potvrđuje ispravnost unetih podataka u obrascima.

 

7. Koja je oznaka za vlasništvo u statističkom izveštaju na AOP-u 9002 za udruženja, sindikate i preduzeća?

 

Odgovor:

U skladu sa čl. 5. Pravilnika o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica („Sl. glasnik RS“, broj 137/14), pod oznakom AOP 9002 – Oznaka za vlasništvo, unosi se statistička oznaka za vlasništvo prema sledećem: 1 za društveno, 2 za privatno, 3 za zadružno, 4 za mešovito (dva ili više oblika vlasništva) i 5 za državno vlasništvo.

 

8. Na kojim obrascima dostavljaju izveštaje druga pravna lica?

 

Odgovor:

Druga pravna lica, finansijske i druge izveštaje za 2015. godinu, sastavljaju na obrascima koji su posebno propisani za ovu kategoriju pravnih lica, utvrđenim na osnovu Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica i Pravilnika o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za druga pravna lica („Sl. glasnik RS“, broj 137/14).

U slučaju da drugo pravno lice primenjuje međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) tada finansijski izveštaj sastavlja na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, broj 95/14 i 144/14).

 

9. Za koji period se sastavlja vanredni finansijski izveštaj i koja se dokumentacija dostavlja?

 

Odgovor:

Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to za period od 01.01. tekuće godine do dana koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije i dostavljaju radi javnog objavljivanja u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju. 

Prilikom dostavljanja vanrednog finansijskog izveštaja obveznik ne prilaže dokumentaciju propisanu članom 34. Zakona, dok dokument koji predstavlja osnov za sastavljanje vanrednog finansijskog izveštaja dostavljaju ona pravna lica koja se ne registruju u Agenciji za privredne registre (registrovana u sudu, ministarstvima i sl.).

 

10. Da li pravna lica dobijaju overenu potvrdu o javnom objavljivanju ispravnog finansijskog izveštaja kao ranijih godina? Da li postoji mogućnost dobijanja neke vrste potvrde od APR-a o registraciji (usvajanju) redovnog finansijskog izveštaja koji je predat u zakonskom roku?

 

Odgovor:

Sva pravna lica koja su finansijske izveštaje dostavila Agenciji za privredne registre u posebnom informacionom sistemu Agencije sa kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, Potvrdu o objavljivanju finansijskog izveštaja kao i sam finansijski izveštaj objavljeni su na internet stranici Agencije, a potvrda sadrži kvalifikovani elektronski potpis Registratora finansijskih izveštaja, tako da zakonom nije predviđeno slanje potvrde u papiru sa overom.

 

11. Kako potpisati finansijski izveštaj kada je zakonski zastupnik ograničen supotpisom drugog zakonskog zastupnika?

 

Odgovor:

Ukoliko pravno lice ima više zakonskih zastupnika, koji su međusobno ograničeni supotpisom, finansijski izveštaj za 2015. godinu potpisuje jedan od zakonskih zastupnika koji ima elektronski potpis, pri čemu ostali zakonski zastupnici, u formi posebne izjave daju saglasnost zakonskom zastupniku koji ima elektronski potpis, da finansijski izveštaj dostavi Agenciji za privredne registre, putem posebnog informacionog sistema. Pomenutu izjavu će ostali zakonski zastupnici bez elektronskog potpisa potpisati svojeručno, a zastupnik sa elektronskim potpisom datu izjavu će digitalizovati i overiti svojim elektronskim potpisom, i zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i finansijskim izveštajem u vidu jednog paketa, poslati Agenciji za privredne registre.

 

12. Da li će mikro pravna lica finansijske izveštaje za 2015. godinu moći da predaju na način kao i za 2014. godinu?

 

 

Odgovor:

Nezavisno od veličine koja je utvrđena po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. (mikro, mala, srednja i velika), sve izveštaje koji se odnose na 2015, sva pravna lica i preduzetnici, obavezno sastavljaju i dostavljaju putem posebnog informacionog sistema Agencije sa kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika. Zakon je u celini stupio na snagu i nema više izuzetaka kao kod izveštaja za 2014, kada su mikro pravna lica i preduzetnici mogli raditi u hibridnom i papirnom obliku.

 

13. Ko treba da potpiše odluku o usvajanju i odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka?

 

Odgovor:

Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i  odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka za 2015. godinu, po pravilu donosi skupština pravnog lica, odnosno osnivači. U određenim slučajevima pomenute odluke mogu da donose i drugi organi upravljanja (npr. nadzorni odbor kod javnih preduzeća, organ određen osnivačkim aktom društva sa ograničenom odgovornošću i sl.).

Dakle, iste odluke potpisuje predsednik skupštine ili drugog nadležnog organa upravljanja, osnivači

Pri tome, predsednik skupštine ili drugog nadležnog organa upravljanja ili osnivači ne moraju imati elektronski potpis već odluke mogu potpisati svojeručno. Da bi se ovakvo potpisane odluke dostavile elektronskim putem one se moraju digitalizovati i  potpisati od strane zakonskog zastupnika njegovim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

 

14. Ispravljeni su nedostaci po obaveštenju u izveštaju, ali je status izveštaja nepromenjen, još uvek je NA DOPUNI, šta treba još uraditi?

 

Odgovor:

Postupanje po nedostacima u obaveštenju vrši se u dva koraka. Prvi korak podrazumeva ispravljanje samih nedostataka, a drugi potpisivanje celog paketa izveštaja od strane zakonskog zastupnika njegovim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Na taj način izveštaj se ponovo dostavlja Agenciji i dobija status „spreman za manuelnu obradu“.

 

15. Primljen je mejl o nedostacima u izveštaju, a u delu „Lista grešaka i upozorenja“ prikazuje se da nema grešaka, gde se može videti obaveštenje?

 

Odgovor:

Obaveštenje o nedostacima u izveštaju možete videti u delu „Pregled izlazne dokumentacije“ ili na internet stranici Agencije.

Link „Lista grešaka i upozorenja“ prikazuje greške koje se javljaju prilikom popunjavanja obrazaca i dostavljanja dokumentacije u posebnom informacionom sistemu.

 

16. Da li strano fizičko lice – nerezident, koje je osnivač i zakonski zastupnik, može da elektronski potpiše finansijske izveštaje karticom kvalifikovanog elektronskog potpisa koju ima u svojoj zemlji?

 

Odgovor:

Zakonski zastupnik mora da ima kvalifikovani elektronski potpis izdat od strane ovlašćenog sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

 

17. Da li elektronski sertifikat za potpisivanje izveštaja treba da glasi na ime pravnog lica za kog se podnosi finansijski izveštaj ili na ime zakonskog zastupnika kao fizičkog lica?

 

Odgovor:

Ukoliko je fizičko lice zakonski zastupnik više pravnih lica, može jednim elektronskim sertifikatom potpisati izveštaje za sva pravna lica u kojima je zakonski zastupnik.

 

18. Da li su, za 2015. godinu, preduzetnici koji vode knjige po pravilniku za vođenje knjiga prostim knjigovodstvom u obavezi da APR-u dostave finansijske izveštaje?

 

Odgovor:

Samo oni preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i koji se prijave Agenciji – Registru finansijskih izveštaja sastavljaju i dostavljaju izveštaje na isti način kao i sva pravna lica.

Ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo nema obavezu sastavljanja i dostavljanja izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu.