U nastavku je saopštenje za medije.

 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA CHF SRBIJA:

      
U Beogradu 12.10.2017.godine 
         
Dana 12 oktobra 2017.godine u Medija centru, Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija, održalo je konferenciju na kojoj je glavna tema bila nedavno doneta Presuda Evropskog suda C-186/16, u vezi tumačenja Direktive EEZ 93/13 o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, a po prethodnom pitanju koje je postavio sud iz Rumunije u vezi kredita u švajcarskim francima.

Predstavnici Udruženja CHF Srbija istakli su da su nakon ove istorijske presude sve dileme otklonjene i da je izvesno da će i u Srbiji, čija su zakonska rešenja identična kao u Direktivi EEZ 93/13 i koja Direktiva se i u Srbiji primenjuje, rešenje ovoga problema biti utvrđenje da su odredbe kojima su korisnici u obavezi da kredit vraćaju u protivvrednosti švajcarskog franka nepoštene. Na taj način problem se već rešavo u Španiji, Italiji, Grčkoj, Islandu, a u toku je formiranje takve sudske prakse u Sloveniji i Francuskoj.

Direktiva Evropske zajednice 93/13/EEZ o nepoštenim uslovima u potrošačkim ugovorima za domaći pravni sistem nije nikakva novina; predstvalja samo konkretizaciju osnovnih imperativnih načela Zakona o obligacionim odnosima.

Primena Direktive Evropske zajednice 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, na osnovu koje je citirana Presuda doneta, obavezujuća je i za sudove u Srbiji, a na osnovu člana 78 Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom i člana 16 Ustava Republike Srbije.

Za ocenu da su iste odredbe nepoštene, Evropski sud je istakao da nacionalni sudovi treba da utvrde:

1.    Moguće bančino postupanje suprotno obavezi savesnosti i poštenja, a posebno imajući u vidu informacije i reklamne poruke koje su potrošači primili u predugovornoj fazi, i naročito da li su potrošaču bili objašnjeni svi elementi koji mogu imati uticaja na njegove buduće obaveze, tako da je potrošač mogao oceniti ukupan trošak kredita, ekonomske posledice, kao i rizike, posebno kada mu je zarada u drugoj valuti. EU sud je naveo da tom prilikom treba uzeti u obzir stručnost i znanje banke u vezi sa mogućim promenama kursa i rizicima svojstvenim kreditu u stranoj valuti.

2.    Da li su te odredbe dovele do značajne neravnoteže među ugovornim stranama?
Takav epilog – delimična ništavost, imaće za efekat da ugovor ostane na snazi, a da se odredbe o indeksaciji kredita koje predviđaju otplatu po Planu plaćanja u švajcarskim francima  stave van snage, što će konkretno značiti da će banke biti u obavezi da preračunaju sve anuitete po prvom, početnom anuitetu na koji nije delovala indeksacija, i da tu razliku vrate korisnicima, koji mogu ukoliko žele, da pretplaćene iznose  iskoriste za prevremenu delimičnu otplatu.
 
Predstavnici Udruženja CHF Srbija istakli su da problem ovih kredita treba da reše sudovi i da država po ovom pitanju ne treba i ne sme da ima bilo kakvih troškova. Od države očekuju samo da im vrati mogućnost kolektivne tužbe.

Kao razlog zbog čega smatraju da banke sada ne žele pravičnu izmenu ugovora, naveli su da banke  rizike uglavnom i nemaju, jer je 22.000 ovih kredita, preko Nacionalne korporacije za osiguranje depozita osigurano, tačnije, osiguran je kreditni rizik banke, te se Korporacija, čiji je država 100 % osnivač stavila u položaj jemca, koji po raskidu ugovora plaća sve umesto korisnika kredita, kao i do 75 % neto gubitka banke, po prodaji stana.
 

UPRAVNI ODBOR CHF SRBIJE