У наставку је саопштење за медије.

 
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ УДРУЖЕЊА CHF СРБИЈА:

      
У Београду 12.10.2017.године 
         
Дана 12 октобра 2017.године у Медија центру, Удружење за заштиту корисника банкарских услуга CHF Србија, одржало је конференцију на којој је главна тема била недавно донета Пресуда Европског суда Ц-186/16, у вези тумачења Директиве ЕЕЗ 93/13 о непоштеним одредбама у потрошачким уговорима, а по претходном питању које је поставио суд из Румуније у вези кредита у швајцарским францима.

Представници Удружења CHF Србија истакли су да су након ове историјске пресуде све дилеме отклоњене и да је извесно да ће и у Србији, чија су законска решења идентична као у Директиви ЕЕЗ 93/13 и која Директива се и у Србији примењује, решење овога проблема бити утврђење да су одредбе којима су корисници у обавези да кредит враћају у противвредности швајцарског франка непоштене. На тај начин проблем се већ решаво у Шпанији, Италији, Грчкој, Исланду, а у току је формирање такве судске праксе у Словенији и Француској.

Директива Европске заједнице 93/13/ЕЕЗ о непоштеним условима у потрошачким уговорима за домаћи правни систем није никаква новина; предстваља само конкретизацију основних императивних начела Закона о облигационим односима.

Примена Директиве Европске заједнице 93/13/ЕЕЗ о непоштеним одредбама у потрошачким уговорима, на основу које је цитирана Пресуда донета, обавезујућа је и за судове у Србији, а на основу члана 78 Споразума о придруживању и стабилизацији са Европском унијом и члана 16 Устава Републике Србије.

За оцену да су исте одредбе непоштене, Европски суд је истакао да национални судови треба да утврде:

1.    Могуће банчино поступање супротно обавези савесности и поштења, а посебно имајући у виду информације и рекламне поруке које су потрошачи примили у предуговорној фази, и нарочито да ли су потрошачу били објашњени сви елементи који могу имати утицаја на његове будуће обавезе, тако да је потрошач могао оценити укупан трошак кредита, економске последице, као и ризике, посебно када му је зарада у другој валути. ЕУ суд је навео да том приликом треба узети у обзир стручност и знање банке у вези са могућим променама курса и ризицима својственим кредиту у страној валути.

2.    Да ли су те одредбе довеле до значајне неравнотеже међу уговорним странама?
Такав епилог – делимична ништавост, имаће за ефекат да уговор остане на снази, а да се одредбе о индексацији кредита које предвиђају отплату по Плану плаћања у швајцарским францима  ставе ван снаге, што ће конкретно значити да ће банке бити у обавези да прерачунају све ануитете по првом, почетном ануитету на који није деловала индексација, и да ту разлику врате корисницима, који могу уколико желе, да претплаћене износе  искористе за превремену делимичну отплату.
 
Представници Удружења CHF Србија истакли су да проблем ових кредита треба да реше судови и да држава по овом питању не треба и не сме да има било каквих трошкова. Од државе очекују само да им врати могућност колективне тужбе.

Као разлог због чега сматрају да банке сада не желе правичну измену уговора, навели су да банке  ризике углавном и немају, јер је 22.000 ових кредита, преко Националне корпорације за осигурање депозита осигурано, тачније, осигуран је кредитни ризик банке, те се Корпорација, чији је држава 100 % оснивач ставила у положај јемца, који по раскиду уговора плаћа све уместо корисника кредита, као и до 75 % нето губитка банке, по продаји стана.
 

УПРАВНИ ОДБОР CHF СРБИЈЕ