Visoki savet sudstva izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ponašanja i izjava visokih državnih funkcionera, kojima se u javnosti stvara nepoverenje u pravosuđe i ruši autoritet suda i sudija. Time se podriva Ustavom zagarantovana podela vlasti, kao temeljni osnov pravne države. Visoki savet sudstva podseća da su svi državni organi i funkcioneri dužni da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i suda, kao i da im je zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka. Stoga je i nedopustivo pre pravnosnažnog okončanja sudskog postupka bilo koga javno oglašavati krivim ili javno proglašavati nevinim, a takođe je nedopustivo javno prozivati sudije za pravni stav izražen u pravnosnažnoj sudskoj odluci.  Takođe, zabrinjavaju izjave pojedinih narodnih poslanika kojima se dovodi u pitanje pravo sudija na slobodu mišljenja, izražavanja i udruživanja. Kada se navedeno poveže sa najavom uvođenja „eksterne kontrole sudske vlasti“ može se zaključiti da je na delu namera da se sudstvu oduzmu atributi ravnopravne grane vlasti.

Visoki savet sudstva podseća da je Predlogom Strategije razvoja pravosuđa za period od 2019-2024. godine, kao opšti cilj definisano dalje jačanje pravne države, jačanje nezavisnosti pravosuđa i podizanje nivoa poverenja u pravosudni sistem.

Izvor: sajt Visokog saveta sudstva