Уставни суд је на 12. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

– утврдио да одредбе члана 20. Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/15), нису у сагласности са Уставом. Суд
је одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности
одредаба члана 1. став 2, члана 5. тачка 2) и чл. 7, 13. и 21. наведеног
Закона. Суд је ставио ван снаге Решење Уставног суда IУз-244/2015 од 8.
октобра 2015. године („Службени гласник РС“, број 85/15). (предмет
IУз-244/2015)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

– утврдио се да одредба члана 3. Одлуке о
измени Статута града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“,
број 8/14), у време важења, није била у сагласности са законом. Суд је
утврдио да одредба члана 3. Одлуке о изменама Пословника Скупштине града
Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 8/14), у време
важења, није била у сагласности са законом. Суд је одбацио иницијативу
за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 2.
Одлуке о измени наведеног Статута. Суд је одбацио захтев да се
„поништи“ Одлука о избору заменика председника Скупштине града Новог
Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 9/14). (предмет
IУо-19/2015)

– утврдио да одредбе члана 2. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о образовању месних заједница („Службени лист
општине Ковачица“, број 13/14) нису у сагласности са Уставом и законом.
Суд је одбио захтев да се застане са поступком за утврђивање
неуставности и незаконитости наведене Одлуке. (предмет IУо-20/2015),

Извор: сајт Уставног суда