Закон о рачуноводству у најбољем интересу предузећа и грађана

„Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 62/13), као и подзаконска акта донета за његово спровођење неће бити укинути нити ће њихова примена одложена, већ ће се одредбе овог закона и подзаконских аката, а почев од састављања финансијских извештаја за 2014. годину, примењивати у потпуности у најбољем интересу Србије и свих њених грађана.

Рок за предају годишњих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре (АПП) је 30. јун.

Пок за предају извештаја за статистичке и друге потребе је, изузетно, у овој години 31. март (редовни је крај фебруара), а тај је пок продужен на бази објективних околности и на иницијативу Привредне коморе Србије. Циљ је успостављање ефикасног система електронског достављања и пријема ових извештаја у АПП, а један од кључних разлога продужења пока јесте што један број обвезника примене Закона није обезбедио на време квалификовани електронски потпис, па се на овај начин изашло у сусрет и молбама привреде (АПП не наплаћује било какву накнаду за њихово достављање).

Потпебно је истаћи да се yвођењем електронског система достављања финансијских извештаја (први пут почев од ове године), додатно смањyјy трошкови привреде у вези са финансијским извештавањем, олакшава комуникација обвезника са АПП-ом и повећава правна сигурност.

Подзаконска акта, чија је потпуна примена основни предуслов за ефикасно спровођење закона, донета су y складу са међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ) и релевантних прописа Европске уније (ЕУ), а у њиxовој изради активно учешће узела је и Светска банка. На тек завпшеном билатералном скринингу за Поглавље 6, чији су саставни део прописи из области рачуноводства и ревизије, представници Европске комисије су изузетно високо оценили степен усаглашености релевантних прописа Републике са ЕУ регулативом.

Приликом израде Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/14 и 144/14), основ за израду истог била је Директива 2013/34/ЕУ (Анекси 3 и 5) која, за разлику од МРС 1 који предвиђа само минималну садржину финансијских извештаја, детаљно уређује садржину образаца биланса стања и успеха.

Попуњавање додатних позиција у финансијским извештајима малих, средњих и великих правних лица (којих има укупно око 11.000, што чини око 7% свих правних лица која воде пословне књиге по систему двојног књиговодства) треба да допринесе већој транспарентности финансијских извештаја у Србији, а не да се, као што је раније био случај, поједине позиције не исказују у финансијским извештајима и буду подложне „замагљивању“.

Хајвећи део српске привреде (тзв. микро правна лица која чине преко 93% укупног броја правних лица воде пословне књиге по систему двојног књиговодства) и даље, у складу са релевантним правилником израђеним такође у светлу најбоље међународне праксе и прописа ЕУ, саставља само финансијске извештаје (биланс стања и успеха) у скраћеном
обиму.

Микро правних лица у Србији има око 130.000, тако да број од око „378.000 правних лица” који се помиње у поменутим критикама указује и на изненађујyћy необавештеност тих критичара. Доношењем Закона о рачуноводству и везаних подзаконских прописа нису наметнути било какви додатни трошкови привреди Србије. Напротив, доношењем одговарајућих подзаконских прописа (посебно за микро и друга правна лица: „Сл. гласник РС“, бр. 118/13 и 95/14) управо су прописана једноставнија правила у вези са финансијским извештавањем и тиме смањена административна оптерећења и поступци.

Додатно, прописивањем нових критеријума за разврставање правних лица, смањен је број правних лица која су обвезници ревизије (сада око 4.000) у односу на раније решење када их је било око 5.600 чиме су, сходно, трошкови привреде и у овом делу значајно мањи.“