Dana 29.12.2017.godine, doneta je prva pravnosnažna presuda Apelacionog suda u Grčkoj, u Piraeusu, br. 791/2017, u sporu po kolektivnoj tužbi koju su pokrenule potrošačke organizacije u Grčkoj zajedno sa Udruženjem korisnika kredita indeksiranih u CHF protiv EFG Eurobank Ergasias SA, koja se tiče 70 000 korisnika kredita, a kojom je sud u celosti stavio indeksaciju u švajcarskom franku van snage, i to ne samo za ubuduće, već od početka ugovora, sa anuliranjem svih posledica indeksacije.

Sud je istakao da krediti indeksirani u švajcarskim francima nisu obični krediti, već da se radi o složenom finansijskom proizvodu sa izuzetno velikim rizicima, o kojima banke nisu informisale potrošače prilikom ugovaranja kredita.

Prvostepenom presudom 334/16, koju je potvrdio Apelacioni sud, sud je zabranio Eurobanci da koristi bilo koju odredbu ugovora o kreditu koja ima za posledicu obavezu potrošača da plaća anuitet u protivvrednosti švajcarskog franka po kursu na dan plaćanja, kao i da  koristi ugovorne odredbe kojima je banka bila ovlašćena da konvertuje glavnicu kredita u evre po kursu švajcarskog franka na dan raskida ugovora.

Konačno, sud je naložio Eurobanci da izvrši preračunavanje svih CHF indeksiranih kredita – i to kako anuiteta, tako i glavnice, na osnovu kursa na dan davanja kredita i zapretio Eurobanci kaznom od 3.000,00 evra za svako pojedničano kršenje predmetne sudske odluke.

Sud je istakao da ugovorne odredbe i uslovi u CHF indeksiranim kreditima ne ispunjavaju zahtev transparentnosti, odnosno da iako odredbe mogu biti gramatički tačne, da potrošači nisu dobili adekvatne i potpune informacije u vezi ozbiljnog valutnog rizika, kao i da nisu mogli da predvide, na bazi jasnog i merljivog kriterijuma, ekonomske posledice koje mogu nastati, a posebno da nisu mogli da shvate i predvide ukupan trošak kreditiranja koji je nedefinisan i koji može biti uvećan ne samo u anuitetu, već i u glavnici.

Između ostalog, sud je naveo da su krediti indeksirani u švajcarskom franku neposredno povezani sa deviznim tržištemo čemu su potrošači takođe morali da budu obavešteni; da potrošačima nije bila saopštena činjenica da je početkom 2007.godine, postojala depresijacija valutnog rizika evra od 30 %, a o čemu je banke informisao MMF iste godine; da je banka morala da pruži informacije kako će tačno delovati na preostali dug velika depresijacija evra i istovremeno povećanje kamatnih stopa; da je o takvom konkretnom proizvodu, koji nije obični hipotekarni kredit, nego je složeni finansijski proizvod, banka morala informisati potrošače putem posebnih savetnika s posebnim kvalifikacijama za takav posao; da je banka znala da potrošači nisu imali izvore prihoda u švajcarskom franku, te da nisu špekulisali kod ugovaranja kredita kao ulagači, nego su taj kredit uzeli isključivo zbog ponuđene niže kamatne stope; da je banka znala da će doći do velike depresijacije evra i posledično do promene kreditne sposobnosti dužnika potrošača i to iznad njihovih mogućnosti.

U Grčkoj su pokrenute još dve kolektivne tužbe, protiv Nacionalne banke Grčke, broj Presude  799/2017 (osnivač Vojvođanske banke) i Alfa banke, broj presude 800/2017 u kojima je doneta identična odluka kao u slučaju protiv EFG Eurobanke, a u korist potrošača. Presude u ovim sporovima su za sada prvostepene, za razliku od Presude protiv EFG Eurobanke koji je pravnosnažno okončan.             
                                                                    
SRBIJA
Indeksirani krediti nisu u Srbji bili predviđeni kao zakonska mogućnost, te nisu ni u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, istima su višestruko povređena prava svih korisnika kredita odsustvom detaljnog informisanja kao i narušavanjem njihovih ekonomskih inreresa, povređene su sve norme Kodeksa profesionalne etike iz 2006.godine koje su banke bile dužne da poštuju i bili su zabranjeni Odlukom centralne banke iz 2007.godine koja je definisala da rezidenti mogu vršiti poslove sa finansijskim derivatima samo na organizovanom tržištu u inostranstvu, preko banke. Na kraju, kada bi se govorilo o kreditu sa valutnom klauzulom, a kako pogrešno nazivaju ove kredite, a ne složenim ugovorima sa finansijskim instrumentom, čak ni tada nema zakonitosti, jer se Zakon o deviznom poslovanju primenjuje na devizne kredite date rezidentima i dinarske kredite date nerezidentima (a ne na dinarske kredite date rezidentima).

Radi navedenog, ovi ugovoru su u Srbiji ne samo nepošteni, veći duboko nezakoniti.

Imajući u vidu sa se presude u Srbiji donose „U ime naroda“, što znači u skladu sa domaćim propisima, a ne samo po ličnom sudijskom uverenju, neznanju i nezaintresovanosti, od ponedeljka, 22.01.2018.godine Udruženje će javno objavljivati sve presude i rešenja suda doneta u predmentima indeksiranih kredita, uz nužnu anonimizaciju podataka o korisniku, dok će svi ostali podaci biti svima javno dostupni, radi kontrole rada suda od istog tog naroda.

Takođe, Udruženje CHF Srbija će javno objavljivati svu dokumentaciju, prvenstveno koja se tiče ponašanja banka u konkretnim slučajevima, kao i javno informisati javnost da li banke vrše rezervisanja po ovim spornim kreditima, kako se ponašaju revizorske kuće i centralna banka.

 

Izvor: sajt CHF Srbija