Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu2020.godine, u odnosu na jul 2020.godine, u proseku su zabeležile pad od 0,1%.

Potrošačke cene u avgustu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za1,9%, dok su u pređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića(-1,4%), Odeća i obuća (-1,0%) i Komunikacije (-0,3%).

Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura(3,3%), Transport (1,1%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), u grupama Alkoholna pića i duvan, Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,2%).

Rast cena je zabeležen i u grupi Restorani i hoteli (0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Izvor: sajt Zavoda za statistiku