Punoletni učinioci krivičnih dela

U Republici Srbiji, u 2018. godini, za 92 802 punoletna učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 3% više u odnosu na 2017. godinu. Pravnosnažno je osuđeno 29 750 punoletnih lica, što je za 6% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini, najbrojnija krivična dela za koja su pravnosnažno osuđena punoletna lica su krivična dela protiv: imovine (29,6%), braka i porodice (15,7%) i zdravlja ljudi (13,9%). Na kaznu zatvora od 40 godina pravnosnažno su osuđena tri lica. Kazna zatvora čini 24,9% svih kazni, a uslovna kazna (uslovni zatvor) 56,7%.

Maloletni učinioci krivičnih dela

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2018. godini je 2 744 i manji je za 21% u odnosu na 2017. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 849) manji je za 7%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 548) takođe je manji, i to za 5%, u odnosu na prethodnu, 2017. godinu.
U 2018. godini, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela primenjeni su vaspitni nalozi: javni tužilac za maloletnike je u 230 slučajeva primenio vaspitni nalog, a u 59 slučajeva sudija za maloletnike. U istoj godini, za osam maloletnika je izrečena kazna maloletnički zatvor (0,5%).

Izvor: Republički zavod za statistiku