Saglasno odredbama Zakona o porezu na
dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su
u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne
godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini   i
to:

1. fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i

2. nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Neoporezivi iznos dohotka za 2015. godinu je 2.201.220 dinara i jednak je trostrukom iznosu prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini.

Prema podacima Republičkog zavoda za
statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji
isplaćena u 2015. godini iznosi 733.740 dinara.

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu

Saglasno odredbama Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji, poreska prijava za godišnji porez na
dohodak građana, može se podneti u elektronskom i u papirnom obliku.
Poreski obveznici elektronski podnose poresku prijavu preko elektronskog
servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e-Porezi.

Poresku prijavu u papirnom obliku
poreski obveznik rezident podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave
na čijoj teritoriji poreski obveznik ima prebivalište. Poreski obveznik
nerezident, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa Zakonom o
poreskom postupku i poreskoj administraciji, poresku prijavu podnosi
organizacionoj jedinici Poreske uprave prema boravištu nerezidentnog
obveznika, odnosno organizacionoj jedinici Poreske uprave opredeljenoj
kao nadležnoj pri dodeljivanju PIB-a.

Pristup elektronskim servisima Poreske
uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom
(eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u
Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo
unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg
poreza na dohodak građana za 2015. godinu, preko elektronskog servisa
Poreske uprave, može podneti:

1. Fizičko lice – rezident (identifikuje
se jedinstvenim matičnim brojem JMBG) poresku prijavu PPDG-2R može
podneti na portalu Poreske uprave ukoliko poseduje kvalifikovani
sertifikat, odnosno ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti
na drugo lice koje poseduje kvalifikovani sertifikat;

2. Fizičko lice – nerezident
(identifikuje se evidencionim brojem za strance – EBS) poresku prijavu
PPDG-2R može podneti na portalu Poreske uprave ukoliko poseduje
kvalifikovani sertifikat, odnosno ovlašćenje za podnošenje poreske prijave
može preneti na drugo lice koje takođe mora imati kvalifikovani
sertifikat u cilju podnošenja poreske prijave;

3. Fizičko lice – nerezident, kome je
dodeljen PIB (nema privremeni boravak na teritoriji Republike Srbije)
poresku prijavu PPDG-2R može podneti preko poreskog punomoćnika. Poreski
punomoćnik podnosi prijavu za fizičko lice nerezidenta kome je dodeljen
PIB ili ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti drugom
fizičkom licu, uz uslov da i davalac i primalac ovlašćenja poseduju
kvalifikovani sertifikat.

Način podnošenja poreske prijave
elektronskim putem bliže je opisan “Korisničkim uputstvom za podnošenje
prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku“,
koje možete pročitati ovde

Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Poreske uprave.

Broj telefona Kontakt centra, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji je:

0700-700 007

Za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, broj je:

011-33 10 111

Pitanja možete postaviti i posredstvom sajta PURS

Kontakt centar – postavite pitanje

Izvor: sajt Poreske uprave