Сагласно одредбама Закона о порезу на
доходак грађана, обвезници годишњег пореза на доходак су грађани који су
у 2015. години остварили доходак већи од троструког износа просечне
годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2015. години   и
то:

1. физичка лица – резиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, и

2. нерезиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије.

Неопорезиви износ дохотка за 2015. годину је 2.201.220 динара и једнак је троструком износу просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2015. години.

Према подацима Републичког завода за
статистику, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији
исплаћена у 2015. години износи 733.740 динара.

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2015. годину

Сагласно одредбама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији, пореска пријава за годишњи порез на
доходак грађана, може се поднети у електронском и у папирном облику.
Порески обвезници електронски подносе пореску пријаву преко електронског
сервиса Пореске управе, на сајту www.purs.gov.rs, у делу е-Порези.

Пореску пријаву у папирном облику
порески обвезник резидент подноси организационој јединици Пореске управе
на чијој територији порески обвезник има пребивалиште. Порески обвезник
нерезидент, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са Законом о
пореском поступку и пореској администрацији, пореску пријаву подноси
организационој јединици Пореске управе према боравишту нерезидентног
обвезника, односно организационој јединици Пореске управе опредељеној
као надлежној при додељивању ПИБ-а.

Приступ електронским сервисима Пореске
управе врши се путем квалификованог електронског сертификата са чипом
(eng. Smart Card) издатим од стране једног од Сертификационих тела у
Републици Србији: ПКС (Привредна комора Србије), МУП (Министарство
унутрашњих послова), ПТТ (Пошта Србије), Halcom.

Пореску пријаву за утврђивање годишњег
пореза на доходак грађана за 2015. годину, преко електронског сервиса
Пореске управе, може поднети:

1. Физичко лице – резидент (идентификује
се јединственим матичним бројем ЈМБГ) пореску пријаву ППДГ-2Р може
поднети на порталу Пореске управе уколико поседује квалификовани
сертификат, односно овлашћење за подношење пореске пријаве може пренети
на друго лице које поседује квалификовани сертификат;

2. Физичко лице – нерезидент
(идентификује се евиденционим бројем за странце – ЕБС) пореску пријаву
ППДГ-2Р може поднети на порталу Пореске управе уколико поседује
квалификовани сертификат, односно овлашћење за подношење пореске пријаве
може пренети на друго лице које такође мора имати квалификовани
сертификат у циљу подношења пореске пријаве;

3. Физичко лице – нерезидент, коме је
додељен ПИБ (нема привремени боравак на територији Републике Србије)
пореску пријаву ППДГ-2Р може поднети преко пореског пуномоћника. Порески
пуномоћник подноси пријаву за физичко лице нерезидента коме је додељен
ПИБ или овлашћење за подношење пореске пријаве може пренети другом
физичком лицу, уз услов да и давалац и прималац овлашћења поседују
квалификовани сертификат.

Начин подношења пореске пријаве
електронским путем ближе је описан “Корисничким упутством за подношење
пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику“,
које можете прочитати овде

За све додатне информације позовите Контакт центар Пореске управе.

Број телефона Контакт центра, за позиве са фиксног телефона из било ког места у Републици Србији је:

0700-700 007

За позиве са мобилног телефона или из иностранства, број је:

011-33 10 111

Питања можете поставити и посредством сајта ПУРС

Контакт центар – поставите питање

Извор: сајт Пореске управе