Poreski obveznici kod kojih je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, saglasno odredbama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo, obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu.

Redovne godišnje finansijske izveštaje za 2021. godinu, saglasno odredbi čl. 44. Zakona o računovodstvu, preduzetnici i pravna lica, kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj, dužni su da dostave Agenciji za privredne registre najkasnijedo 31. marta 2022. godine.

Saglasno navedenom, obaveštavamo obveznike PDV da obrazac PID PDV – pretežan izvoz dobara u inostranstvo za 2021. godinu, podnose najkasnije do 15. aprila 2022. godine.

Dakle, obveznici koji finansijski izveštaj podnesu:

– u februaru tekuće godine, obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV poresku prijavu za mesec februar koja se podnosi do 15. marta 2022. godine,

– u martu tekuće godine, obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV poresku prijavu za mesec mart koja se podnosi do 15. aprila 2022. godine.

Izvor: sajt Poreske uprava
Naslov: Redakcija