Zbog dezinformacija, plasiranih preko društvenih mreža i pojedinih medija, da se svi zahtevi katastru podnose preko advokata, Republički geodetski zavod obaveštava javnost da postoje zahtevi za koje nije obavezno da se angažuje advokat već ih građani mogu i sami podneti, među kojima su zahtev za promenu prezimena ili matičnog broja.

Obaveštavamo da putem servisa ePrimedbe, kome građani mogu pristupti preko sajta https://info-centar.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/, mogu potpuno besplatno podneti sledeće vrste zahteva za ispravku greške:

– Očigledne slovne greške u imenu, prezimenu, prebivalištu, adresi ili matičnom broju
– Eventualne greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima
– Zahtev za promenu prezimena i prebivališta za lica sa upisanim JMBG-om, uz plaćanje takse od 660 dinara.

Nakon pristupanja servisu ePrimedbe građani u polju “opis primedbe” unose tekst kojim se zahteva ispravka greške, nakon čega će službe za katastar nepokretnosti formirati predmet po službenoj dužnosti i doneti rešenje.

Izvor: sajt RGZ
Naslov: Redakcija