Чланом 20. и 23. Закона о становању („Сл. гласник РСˮ, бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011) утврђен је начин ревалоризације отплатних рата за станове по уговорима закљученим пре 19. 7. 1994. године (од 2. 8. 1992. до 18. 7. 1994. године). Ревалоризација рата за ове станове врши се два пута годишње, и то 31. марта и 30. септембра.

Напомињемо да су чл. 20. и 23. Закона о становању и даље на снази, иако је ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, број 104/2016) престао да важи Закон о становању, али су одредбе више чланова, па и наведених, и даље у примени без временског ограничења.    

Према члану 23. Закона о становању, ревалоризација отплатних рата врши се тако што се рата усклађује са кретањем:

– просечне уговорене цене грађења квадратног метра стана у Републици Србији у претходном полугодишту, а

– највише до висине раста просечне месечне нето зараде у привреди РС у претходном полугодишту.

Подаци за ревалоризацију отплатних рата на 30. 9. 2018. године дати су у наставку:

– Просечна уговорена цена градње квадратног метра стана у Републици у првом полугодишту 2018. године износила је 100.715 динара (Саопштење РЗС бр. 254/2018), а у другом полугодишту 2017. године износила је 101.554 динара (Саопштење РЗС бр. 068/2018), што даје пад од 0,826% у првом полугодишту 2018. године.

– Истовремено, Републички завод за статистику од 1. јануара 2011. године не објављује податке о просечној нето заради у привреди Републике, тако да нема податка о расту ове зараде у првом полугодишту 2018. године.

У складу са наведеним подацима, пошто је у наведеном периоду дошло до пада просечне уговорене цене градње квадратног метра стана, ревалоризација месечних отплатних рата на дан 30. 9. 2018. године за уговоре закључене пре 19. 7. 1994. године врши се тако што се претходно утврђена рата умањује за 0,826%, односно множи са коефицијентом 0,99174.

Следећа ревалоризација отплатних рата по овим уговорима вршиће се под 31. 3. 2019. године, са применом на рате које се плаћају почев од 1. 4. 2019. године.

У посебном случају, уколико уговором није предвиђена ревалоризација рата усклађена са кретањем цене градње стана у Републици, онда се ревалоризације неће вршити, јер нема другог елемента (раст просечне месечне нето зараде у привреди Републике).