Članom 20. i 23. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RSˮ, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011) utvrđen je način revalorizacije otplatnih rata za stanove po ugovorima zaključenim pre 19. 7. 1994. godine (od 2. 8. 1992. do 18. 7. 1994. godine). Revalorizacija rata za ove stanove vrši se dva puta godišnje, i to 31. marta i 30. septembra.

Napominjemo da su čl. 20. i 23. Zakona o stanovanju i dalje na snazi, iako je stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS”, broj 104/2016) prestao da važi Zakon o stanovanju, ali su odredbe više članova, pa i navedenih, i dalje u primeni bez vremenskog ograničenja.    

Prema članu 23. Zakona o stanovanju, revalorizacija otplatnih rata vrši se tako što se rata usklađuje sa kretanjem:

– prosečne ugovorene cene građenja kvadratnog metra stana u Republici Srbiji u prethodnom polugodištu, a

– najviše do visine rasta prosečne mesečne neto zarade u privredi RS u prethodnom polugodištu.

Podaci za revalorizaciju otplatnih rata na 30. 9. 2018. godine dati su u nastavku:

– Prosečna ugovorena cena gradnje kvadratnog metra stana u Republici u prvom polugodištu 2018. godine iznosila je 100.715 dinara (Saopštenje RZS br. 254/2018), a u drugom polugodištu 2017. godine iznosila je 101.554 dinara (Saopštenje RZS br. 068/2018), što daje pad od 0,826% u prvom polugodištu 2018. godine.

– Istovremeno, Republički zavod za statistiku od 1. januara 2011. godine ne objavljuje podatke o prosečnoj neto zaradi u privredi Republike, tako da nema podatka o rastu ove zarade u prvom polugodištu 2018. godine.

U skladu sa navedenim podacima, pošto je u navedenom periodu došlo do pada prosečne ugovorene cene gradnje kvadratnog metra stana, revalorizacija mesečnih otplatnih rata na dan 30. 9. 2018. godine za ugovore zaključene pre 19. 7. 1994. godine vrši se tako što se prethodno utvrđena rataumanjuje za 0,826%, odnosno množi sa koeficijentom 0,99174.

Sledeća revalorizacija otplatnih rata po ovim ugovorima vršiće se pod 31. 3. 2019. godine, sa primenom na rate koje se plaćaju počev od 1. 4. 2019. godine.

U posebnom slučaju, ukoliko ugovorom nije predviđena revalorizacija rata usklađena sa kretanjem cene gradnje stana u Republici, onda se revalorizacije neće vršiti, jer nema drugog elementa (rast prosečne mesečne neto zarade u privredi Republike).