<<

Članom 20. i 23. Zakona
o stanovanju („Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98,
26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011) utvrđen je način revalorizacije otplatnih
rata za stanove po ugovorima zaključenim pre 19. 7. 1994. godine (od 2. 8. 1992. do 18. 7. 1994. godine). Revalorizacija rata
za ove stanove vrši se dva puta godišnje, i to 31. marta i 30. septembra.

Napominjemo da su čl.
20. i 23. i dalje na snazi iako je, stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik
RS” broj 104/2016), prestao da važi Zakon o stanovanju, ali su odredbe više članova, pa i
navedenih, i dalje u primeni, bez vremenskog ograničenja.    

Prema članu 23. Zakona o
stanovanju, revalorizacija otplatnih rata vrši se tako što se rata usklađuje sa kretanjem:

– prosečne ugovorene cene
građenja kvadratnog metra stana u Republici Srbiji u prethodnom polugodištu, a

– najviše do visine rasta
prosečne mesečne neto zarade u privredi RS u prethodnom polugodištu.

Podaci za revalorizaciju
otplatnih rata na 30. 9. 2017.
godine glase:

– prosečna ugovorena cena
gradnje kvadratnog metra stana u Republici u prvom polugodištu 2017. godine iznosila
je 100.067 dinara (Saopštenje RZS br. 256/2017), a u drugom polugodištu 2016. godine
iznosila je 110.916 dinara (Saopštenje RZS br. 066/2017), što daje pad od 9,781% u prvom polugodištu 2017. godine;

– istovremeno, Republički
zavod za statistiku od 1. januara 2011. godine ne objavljuje podatke o prosečnoj
neto zaradi u privredi Republike, tako da nema podatka o rastu ove zarade u prvom
polugodištu 2017. godine.

U skladu sa prikazanim podacima, pošto
je u navedenom periodu došlo do pada prosečne
ugovorene cene gradnje kvadratnog metra stana
, revalorizacija mesečnih otplatnih
rata na dan 30. 9. 2017. godine za ugovore zaključene
pre 19. 7. 1994.
godine, vrši se tako što se prethodno utvrđena
rata
umanjuje za 9,781%, odnosno množi sa
bold;“ lang=“EN-US“>koeficijentom 0,902.

Sledeća revalorizacija otplatnih
rata po ovim ugovorima vršiće se pod 31. 3. 2018. godine, sa primenom na rate koje
se plaćaju počev od 1. 4. 2018. godine.

U posebnom slučaju, ukoliko
ugovorom nije predviđena revalorizacija rata usklađena sa kretanjem cene gradnje stana
u Republici, onda se revalorizacija neće vršiti, jer nema drugog elementa (rast
prosečne mesečne neto zarade u privredi Republike).