Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 i 99/16), čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1. 4. 2015. godine, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, doneo je

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČJI DODATAK,

br. 401-00-00257/2017/-12 od 23. 2. 2017, koje dajemo u nastavku:

I

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2016. do 31. marta 2017.

 

 

 –

za prvo dete – jednokratno

38.274,15

 

 –

za drugo dete – 149.666,43 u 24 rate

6.236,10

 

 –

za treće dete – 269.387,25 u 24 rate

11.224,47

 

 –

za četvrto dete – 359.179,20 u 24 rate

14.965,50

 

2)

DEČJI DODATAK od 1. oktobra 2016. do 31. marta 2017.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.675,05

3.477,57

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2017.

11.046,15

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečji dodatak za februar 2017.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.477,29

10.172,75

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

 –

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,85

3,41

 –

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,64

7,97

Obrazloženje:

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju dva puta godišnje, i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS”, br. 20/92… 36/04).